I kruisjes lichter Een ander onderdeel van het Rode Kruis is de de Jongeren Hulp Dienst, waar de deelnemers en deelneemsters onder meer als taak hebben het bezighouden van kinderen tijdens ziekenhuisbezoek. op de bevolking." „Is het Rode Kruis een overheids instelling?" is onze volgende vraag en weer is het ant woord ontkennend. „Nee. Het Rode Kruis is een rechts persoonlijkheid bezittende vereniging. Zij is en kan ook geen overheidsinstelling zijn, omdat zij juist vanwege haar volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid buiten elke politieke invloed dient te blijven." De heer Van der Zeeuw is ingedeeld bij een vaste ploeg in een afgebakend rayon, waardoor zijn werkzaamheden meestal dezelfde zijn. Een tocht met de „J. Henri Dunant", het hospitaalschip van het Rode Kruis bijvoorbeeld heeft hij daardoor nog nooit meegemaakt. Maar dat vindt hij niet erg, want, zoals hij zegt: „Ook in mijn eigen rayon is werk in overvloed en de samenwerking is bijzonder goed." Onder het vakkundige (maar beslist niet strenge) oog van de „welfare"- werkster maakt mijnheer een fraai aquarel. Een zeer belangrijk onderdeel van het Rode-Kruiswerk is ook het ,,welfare"-werk, dat tot doel heeft de zieke bezig te houden en hem of haar zodoende zijn of haar ziekte enigszins te doen vergeten. dadelijk uit: „E.H.I.O. betekent Eerste Hulp in Oor logstijd. Het voornaamste doel hiervan is zoveel moge lijk hulp te verlenen in de kortst mogelijke tijd." Op onze vraag: „Ontvangt u enige vergoeding voor het werk dat u doet?" is zijn antwoord: „Nee. Het Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers die zonder enige bijgedachte aan een beloning hun vrije tijd beschikbaar stellen voor hun medemens- in-nood. De Rode-Kruisgedachte is dan ook zuiver en alleen gebaseerd op naastenliefde. Subsidie ontvangen wij ook niet. Het Rode Kruis is uitsluitend aangewezen op vrijwillige bijdragen van het Nederlandse volk. Om die reden wordt op bepaalde tijden een beroep gedaan „Iedereen zou dit moeten hebben of er op zijn minst toch wel het een en ander van afweten. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand, die bij een ongeluk betrok ken raakt, door mensen die menen toch iets te moeten doen op de letterlijk verkeerde manier wordt aangepakt, met soms funeste gevolgen. Dit even terzijde," zegt hij en dan vervolgt hij al weer: „Heel toevallig kwam ik kort na het behalen van genoemd diploma met iemand van het Rode Kruis in contact. Deze man was zo enthousiast en liep zo warm voor dit werk, dat ik na afloop van het gesprek zo mogelijk nog geestdriftiger was en dacht: dit is mijn kans! Door het E.H.B.O.- diploma was het toen al heel gemakkelijk deel te gaan nemen aan het Rode-Kruiswerk. Eerst werd ik inge schakeld bij het colonnewerk, dat wil zeggen dat ik aanwezig moest zijn bij voetbalwedstrijden, wandel tochten, in speeltuinen, bij tochten met bejaarden en invaliden enzovoort." Spoedig echter werden zijn werkzaamheden veelzijdiger. Hij werd ingedeeld bij een werkcomité, dat allerlei acties op touw zet, zoals bijvoorbeeld: filmavonden, collectes, propaganda-avonden, fruitacties voor zieken en dergelijke. „Bovendien ging ik nóg een cursus vol gen," aldus de heer Van der Zeeuw. „De E.H.I.O.- cursus." Als hij ons niet-begrijpend ziet kijken, legt hij 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 23