Antieke glazen (Engels fabrikaat). met zich mee dat Venetië in zeer korte tijd bijna onbewoonbaar werd door de verstikkende rook, die van de glasblazerijen opsteeg. Het brand gevaar werd zo groot, dat de Grote Raad van Venetië in 1291 gelastte, dat alle glasfabrieken de stad ver laten en zich vestigen moesten op het 2 km buiten de kust gelegen eilandje Murano. Op deze manier is Murano een cen trum van glaskunst en glasindustrie geworden, dat nog steeds bestaat. Het werd eigenlijk een glasmakersstaatje met eigen wetten en privileges. Wat hier in de achter ons liggende eeuwen voor schoons geschapen werd, is eenvoudig niet op te noemen. Het is onvoorstelbaar veel en onvoorstel baar mooi. Niet alleen mooi, maar ook kunstig: vazen en flacons, spie gels en kandelaars, kaarsenkronen en allerlei fantasiefiguren, zoals de pot tenbakker ze ook maakt, maar dan van aardewerk. Natuurlijk vooral ook bekers en bokalen en ander drinkgerei. De glaskunstenaars en de glasindustrie-baronnen kwamen zó hoog in aanzien, dat zij dezelfde rechten kregen als de adel. Velen van hen werden zelfs in de adelstand ver heven. Het eiland was voor de glasheren aanvankelijk zeker een soort verban ningsoord, want zij waren veel liever in Venetië blijven wonen. Maar op den duur bleek de geïsoleerde ligging van het eiland vele voordelen te bie den voor een industrie, die afhanke lijk was van de mogelijkheid de pro- duktiemethoden geheim te houden. Welnu, dat hebben de heersers van het eilandje Murano lange tijd weten vol te houden door zoveel mogelijk debielen voor de zware karweitjes te gebruiken en de vaklieden geheim houding op te leggen op straffe des doods Er zijn wel eens spionnen binnengedrongen, die zich onnozel hielden en zo de kunst afkeken. Maar er werden er ook betrapt en ont maskerd en die hebben nooit meer iets verder kunnen vertellen De glasindustrieën elders in Europa gaan bijna alle terug op deze Vene- tiaanse gangmakers. Want op den duur dat is ook bij andere am bachten gebleken kan men de zaak beslist niet geheimhouden. Al vroeg kwamen mensen met gevoel voor schoonheid onder de indruk van de bekoring, die van fraai gevormd glas kan uitgaan. Er ontstond een Franse glasindustrie, die ervoor zorgde, dat elke wijnsoort een eigen glas kreeg. Het Engelse glas is veel jonger dan het Franse en begon pas in de 16e eeuw het tinnen en zilveren drink gerei te vervangen. Het Britse glas werk ademt een zeer voorname stijl, zulks in tegenstelling tot dat uit Duitsland het land van de „Biergarten" en de „Weinstuben" waar het glaswerk wat krachtiger van bouw was en wat meer over laden met versieringen. In ons land hebben we ook gepro fiteerd van de Muranese glaskunste naars. Ze waren hier welkom, want onze kooplieden, die leefden in de Gouden Eeuw, hadden geld en wilden zich een weelderige omgeving schep pen. De glasindustrie bereikte hier dan ook in de 17e eeuw haar hoog tepunt. Wilt u weten hoe dat drink gerei er in die dagen uitzag? Wel, gaat u dan eens naar een van onze vele musea en bekijkt de z.g. schut tersstukken, waarop de heren patri ciërs en gezeten burgers bijna altijd in goede stemming en veelal met een glas onder hun bereik werden afge beeld. Uit deze tijd dateren de roemers, fluiten, bekers en bokalen, meestal Rijnlands glaswerk. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 12