11 het drinkglas i .6 i Oud Frans glaswerk. Glas in een vorm blazen was het begin zou men kunnen zeggen van de industrialisatie van het glas maken. Men kon vele glazen voor werpen maken alle volgens één en hetzelfde model. De vorm bepaalde de eindtoestand van het produkt. Er was een tijd, dat bij stijgende wel vaart degenen, die het konden be talen, sierglazen, maar ook glazen gebruiksvoorwerpen kochten. Dat was zo in Egypte, maar later in nog veel sterker mate in Rome. Nero was een Romeins keizer, waarvan ieder een weet dat hij een wreed en gede genereerd mens was. Maar hij heeft ook goede dingen gedaan en één daarvan was zijn gril om in Rome een glasblazersbedrijf op te richten. Moderne glazen (Engels fabrikaat). DOOR W, SLOB trie weinig overbleef. De ambachts lieden vestigden zich elders en ver spreidden zo hun kunde en kennis over een groter gebied. Eén van die nieuwe vestigingen was Venetië, waar de Zuid-Europese vaklieden hun uit het Oosten verdreven lotgenoten ont moetten. Dezen brachten hen in ken nis met de pralende Byzantijnse kunstuitingen en zo ontstond daar op Oud Silezisch glaswerk. den duur de nog steeds beroemde Venetiaanse glasindustrie. Deze in dustrie kwam op een economisch juist moment tot stand, maar bracht vloeibaar glas uit te blazen tot een bol, soms zo dun als een zeepbel, men weet het niet. Toen men eenmaal dit geheim had ontdekt, was een eerste stap gezet op een lange weg met vele mogelijk heden. Want nu had de glasmaker het moeilijk handelbare goedje geheel in zijn macht. Hij kon er mee goochelen, dat was verder alleen nog maar een kwestie van ervaring, fan tasie en handigheid. Het werd een succes. Anderhalve eeuw later telde de stad al zoveel glasblazers, dat men het nodig oor deelde voor hen een geheel afzonder lijke wijk aan te wijzen om daar hun bedrijf uit te oefenen. In de eerste eeuwen na het begin van onze jaartelling moet het in het zui den van Europa gewemeld hebben van grote glas- en mozaïekbedrijven. Er was blijkbaar veel vraag naar hun produkten. Nu hielden deze bedrij ven zich niet uitsluitend bezig met drinkglazen en andere huishoudelijke voorwerpen van glas, maar ook met de vervaardiging van plat glas zoals vensterruiten, terwijl de mozaïeken in vloeren, plafonds en muren onder andere van gekleurd glas waren ge maakt. Allerlei oorzaken hadden tot gevolg, dat er van deze zo bloeiende indus-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 11