Personalia EN DE KOE MEER ONGELUKKEN OP NATTE WEGEN DAN OP GLADDE Bij regenachtig weer vonden in 1963 53.659 ongevallen, kettingbotsingen en slippartijen plaats op de Neder landse wegen. Het aantal ongevallen op gladde wegen was daarentegen beduidend lager: 33.419. Uit deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde cijfers kan worden opgemaakt dat er in Neder land meer verkeersongevallen gebeu ren op natte wegen dan op gladde. Ongetwijfeld speelt hierbij een afwis selend droog en nat wegdek tenge volge van regenbuien een grote rol. Besneeuwde en beijzelde wegen manen de weggebruikers automatisch tot grotere voorzichtigheid, terwijl de verkeersintensiteit in belangrijke mate afneemt. Onvoldoende aanpassing van het verkeer vindt echter plaats als een droge weg door regen verra derlijk glad kan worden. Het Ver bond voor Veilig Verkeer adviseert daarom iedere automobilist bij grillig herfstweer extra attent te zijn: Rijd kalm en met aangepaste snelheid, vooral bij duisternis Houd voldoende afstand tot uw voorligger. Automobilisten, die nog maar korte tijd in het bezit zijn van een rijbewijs, wordt aangeraden rij-ervaring op te doen op rustige wegen, alvorens bij duisternis en slechte weersomstandig heden deel te nemen aan intensief verkeer. In Misset's Horeca van 23 juli jl. lezen we het verhaal dat in Japan koeien zijn die onder meer twee fles jes bier per dag gevoerd krijgen. Dit zou een uitstekende smaak aan het vlees geven, wist de zegsman te ver tellen. Over de melkgift lezen we niets, maar wie weet wat proeven dienaangaande nog opleveren. Onze verkoopafdeling zou met bier voor-koeien wel bijzonder gebaat zijn. Het statistisch jaarboekje leert, dat er circa 3.500.000 koeien in ons land zijn. Per dag 2 flesjes wil dus zeggen ongeveer 2500 miljoen flesjes per jaar of wel 71/j> miljoen hectoliter. Als de koeien even verstandig zijn als de mensen en ons marktaandeel op meer dan één derde bepalen, is er voor ons een debietwinst van onge veer 3 miljoen hectoliter te behalen. Dat betekent tenminste één nieuwe brouwerij ergens tussen Leeuwarden, Groningen en Zwolle. Die dan meteen het ontvolkingsprobleem van het Friese platteland oplost. Onze verkoopleiding heeft echter nog meer mogelijkheden. Wat dunkt u van de drie miljoen varkens? Zouden die geen Oud-Bruin willen hebben? En dan zetten we op Ameland of Terschelling nog een klein brouwe- rijtje voor de 450.000 schapen ('s win ters zijn dat er maar 250.000 zegt het C.B.K.; je vraagt je af waar al die lammetjes blijven!). Al met al prachtige vooruitzichten. Als we maar bouwvergunningen krijgen! Kg Te uwer informatie PLAATSELIJK SECRETARIS O.R. DEN BOSCH In de vergadering van de onderne mingsraad in Den Bosch op 20 sep tember jl. is de heer N. G. Kop ge kozen tot plaatselijk adjunct-secretaris van deze raad. Hij zal zo spoedig mogelijk de aan deze functie ver bonden werkzaamheden overnemen van de heer A. Oosterbroek, die sinds het instellen van de raad deze functie heeft vervuld. In onze dienst traden: Amsterdam: 9.7.1965 K. J. Heemskerk, garage 12.7.1965 A. A. Warner, bottelarij 15.7.1965 H. E. Moes, garage 1.9.1965 mej. J. M. Bastiaens, boek houding 1.9.1965 H. W. Haentjens Dekker, bedr.ec.afd.verk. Rotterdam: Rectificatie! 1.6.1965 P. Kool, afd. chef in opl. 14.6.1965 mej. A. van Loon, secretariaat H.T.B. 1.7.1965 mej. J. Deurloo, prod. ink. 1.7.1965 mej. ir. E. P. Kome, Centraal Lab. (in opl.) 1.7.1965 Th. F. C. Meeles, afd. chef in opl. 1.7.1965 mej. Y. M. Quispel, secreta riaat H.T.B. 19.7.1965 mej. I. Suurland, secretariaat H.T.B. 26.7.1965 C. A. Hertog, boekhouding 1.8.1965 A. J. Houtbraken, secretariaat H.T.B. 1.8.1965 drs. A. F. Klijnhout, in opl. voor brouwtechn. functie 1.8.1965 H. Otter, mach. in opl. 1.8.1965 J. C. A. Speelman, afd. chef in opl. 1.8.1965 mej. R. de Waard, techn. ink. 1.8.1965 mevr. A. Kemner-Van Vliet, mech. afd. 1.8.1965 mej. M. Spitse, secretariaat 16.8.1965 M. J. Wennekes, prod. ink. 16.8.1965 mej. T. Buitendijk, mech. adm. 16.8.1965 J. P. Boom, boekhouding 17.8.1965 mej. H. Mulder, deb. adm. 1.9.1965 E. H. A. Boulet, afd. chef in opl. 1.9.1965 G. C. Foncke, techn. doe. 1.9.1965 L. Muller, mach. in opl. 1.9.1965 A. Pijpers, techn. doe. 1.9.1965 mej. W. J. C. H. Winkel, budgettering 1.9.1965 mej. J. C. Wolfs, expeditie 1.9.1965 mej. N. But, deb. adm. 1.9.1965 mej. G. M. de Jong, boek houding Den Bosch: 5.7.1965 H. P. A. de Kort, perron leeg 19.7.1965 W. J. L. M. Heesakkers, gist- kelder 19.7.1965 A. Matulessy, gistkelder 1.9.1965 mej. J. C. M. van Broekhoven, boekhouding 1.9.1965 mej. C. T. M. de Vaan, labo ratorium 1.9.1965 mej. A. van Heesch, verk. secr. 1.9.1965 mej. E. A. P. M. Fleuren, ex peditie 1.9.1965 M. N. van Bladel, jongste be diende 6.9.1965 mej. C. J. van Drongelen, boekhouding 32

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 34