,W Op deze tocht verwierven wij de eerste prijs, beschikbaar gesteld door de garnizoenscom mandant te Den Haag én een extra prijs van de burgemeester van dezelfde gemeente. Voorwaar een mooi succes! Dierenpark geen glimp opgevangen, maar daaraan hadden we ook geen behoefte. Om ongeveer zes uur bereikten we de finish. We konden terugzien op een gezonde middag in de mooie natuur. vdBg HENGELEN Onze vereniging mag zich in een stij gende belangstelling verheugen Elke wedstrijd is een belevenis op zich. Als men het aantal centimeters vis, dat in acht wedstrijden is gevangen, bekijkt, ziet men dat er ook leuke resultaten behaald worden. Er is nog plaats in onze club voor echte verenigingsmensen die liefheb bers zijn van en rust zoeken in de vrije natuur. Meldt u nu aan, dan kunt u volgend jaar ten volle van uw vergunningen en van de verenigingsvoordelen ge nieten. Dan volgt hier nog een volledig overzicht van de in het afgelopen seizoen gevangen vis. C. Schutter 2815 cm L. Blommers 2438 cm J. Goedegcbuure 1518 cm A. Lussenburg 1235 cm J. de Jongh1219 cm C. Felperlaan886 cm F. Weller695 cm R. van Dongen 598 cm J. Breda 411 cm B. Bosman 286 cm D. Floogmoed 273 cm J. Kraaijenbosch 257 cm J. C. v. d. Water (ving tevens de grootste vis) 209 cm H. van Bergem 162 cm W. Visser 152 cm Th. Pas 130 cm J. Boelhouwer 117 cm E. v. d. Hoff100 cm P. Kuip 72 cm N. de Rot 44 cm C. Hirt 43 cm J. Zwanenburg 26 cm A. de Keizer 24 cm N. de Hek 14 cm Het is jammer, dat dit overzicht geen juist beeld geeft van de hengelkwali- teiten van sommige van onze mensen, die door ploegendiensten, vakanties en dergelijke niet regelmatig hebben kunnen deelnemen. Secretaris J. de Lange toestel 156 WANDELSPORT VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING Op donderdag 7 oktober jl. hield onze Bossche bedrijfswandelsportvereniging in het ontvangstgebouw van de brou werij de jaarlijkse algemene leden vergadering. De agenda, die 10 punten bevatte, werd in een redelijk tempo afgewerkt, zo ongeveer het tempo, dat doorgaans ook door onze wandelaars tijdens een wandeltocht wordt aangehouden. Na goedkeuring van de notulen van de vorige jaarvergadering van 8 juli 1964, alsmede van de jaarverslagen van de secretaresse en de penning meester, ging men over tot de ver kiezing van een nieuw bestuurslid. Zulks was nodig geworden ter voor ziening in de vacature van de functie van secretaresse, mevrouw W. F. J. Janssens-Lammers, die als gevolg van haar onlangs gesloten huwelijk met ons wandellid, de heer P. Janssens (zie hierover elders), de wens te kennen had gegeven- af te treden. Aangezien er door de leden geen tegenkandidaten waren gesteld, werd de door het bestuur voorgedragen heer W. C. A. Zwakenberg als nieuw bestuurslid gekozen. Aan de aftreden de secretaresse werd door de voor zitter dank gebracht voor hetgeen zij als bestuurslid voor onze wandelclub heeft gedaan. Zij is echter niet voor onze vereniging „verloren", want zij heeft toegezegd als lid te willen aan blijven en te trachten, zoveel als mogelijk is, aan wandeltochten te blijven deelnemen. Een mooi voor beeld van ware wandelmentaliteit! De samenstelling van het huidige bestuur is nu als volgt geregeld: L. J. van Rhijn, voorzitter; P. G. M. Derde, secretaris-penningmeester en W. C. A. Zwakenberg, commissaris. In ver band met het feit, dat over het vol gende punt van de agenda vast stelling contributie voor het boek jaar 1965/66 géén overeenstemming kon worden bereikt, werd deze aan gelegenheid van de agenda afgevoerd en zal dit punt op een binnenkort te beleggen ledenvergadering opnieuw worden behandeld, maar dan ook definitief worden geregeld. Nadat door enkele leden nog van de rondvraag gebruik was gemaakt om over verschillende onderwerpen van gedachten te wisselen, sloot de voor zitter rond half twaalf deze in een prettige sfeer verlopen vergadering. vRh TWEE LEDEN VAN HEINEKEN WANDELCLUB DEN BOSCH WANDELDEN DE HUWELIJKS BOOT IN Dit is een verslagje, „anders dan an dere" over een (levens)wandeltocht, waaraan twee Bossche Heineken wan delclubleden op dinsdag 31 augustus 1965 in Vught zijn begonnen en die, naar ik hoop, vele en nóg eens vele gelukkige jaren zal mogen voortduren over een afstand die niet in kilometers is uit te drukken! Ge traind is er goed in vele opzich ten! door deze beide „lange-af- stand" lopers, die wij, Bossche wan delaars, steeds zullen blijven kennen als Puck en Peter, doch die sedert de laatste dag van augustus jl. meer offi cieel als de heer en mevrouw Jans sens-Lammers door het leven zullen gaan. Dit verslagje is daarom ook anders dan andere, omdat er geen einde aan is, althans voorlopig niet, gezien de aard van de tocht en daarom is het ook zo kort. De beide levenswandelaars hebben mij intusssen verzekerd, dat het tot nog toe gevolgde parcours bijzonder fraai en bovenal zonnig is geweest. Puck en Peter Janssens zetten de eerste schreden op hun huwelijkspad.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 29