IN MEMORIAM Na een langdurig ziekbed is op 11 mei 1965 op 58-jarige leeftijd te Rotterdam over leden de heer H. M. GERLACH Hoewel wij wisten dat hij ernstig ziek was, kwam het bericht van overlijden toch zeer onverwacht. Het heeft grote verslagen heid gewekt bij allen, die hem gekend en met hem gewerkt hebben. De heer Gerlach, die in 1928 in onze dienst trad, stond allerwegen bekend als een goed collega. Zijn bereidheid anderen te helpen, tekende hem als een man met een warm hart. Bij zijn werkzaamheden in verschillende afdelingen van het bedrijf onder andere verscheidene jaren als eerste zieder in het brouwhuis heeft de heer Gerlach blijk gegeven van een goed inzicht in de bierproduktie. De laatste tijd was hij, om gezondheidsredenen, als administrateur op het kantoor van de legkelder werkzaam. Cnze gedachten gaan in het bijzonder uit naar zijn echtgenote en kinderen. Wij spreken de hoop uit, dat zij troost mogen putten uit ons diepe medeleven met dit zware verlies. AFD. LEGKELDER 15. 3.65 L. M. Q. van den Heuvel, postk. 31. 3.65 J. J. F. M. Godschalx, ver koopsecretariaat In militaire dienst: Rotterdam: 29. 3.65 W. M. Zuydam, centraal lab. 30. 3.65 E. E. Odor, boekhouding Met pensioen: Rotterdam: 31. 3.65 J. van Zuidam, elektrotechni sche werkplaats Overleden: Amsterdam: 11. 5.65 J. A. Kreetz (gepens.) Rotterdam: 9. 4.65 C. P. Stokvis, (gepens.) 15. 4.65 M. T. van den Dungen, (gepens.) 11. 5.65 H. M. Gerlach, legkelder Gehuwd: Amsterdam: 25. 3.65 D. Meppelink, vertegenwoor diger, met mej. A. Greven Rotterdam: 15. 4.65 H. Klein, loonadministratie, met mej. G. van Andel 9. 4.65 C. van der Molen, machinist in opl., met mej. R. R. Lichten- berg Geboren: Amsterdam: 8. 2.65 Ingrid, dochter van J. H. Pouli, boekhouding 12. 3.65 Alexander V., zoon van C. J. v. Groningen, boekhouding 18. 3.65 Heidi, dochter van P. Vonk, bedrijfsbureau 23. 3.65 Sandra A. F. J., dochter van M. J. G. J. Luijpen, verkoopsecr. 26. 3.65 Theodora E. M., dochter van J. Th. M. v. Dungen, bedr.bur. Rotterdam: 8. 4.65 Ger D., dochter van R. O. T. H. Tjho, afd. chef in opleiding 30. 3.65 Esther, dochter van ir. P. J. C. Tops, werktuigkundige in opl. 3. 4.65 Claudia M., dochter van N. de Bruin, boekhouding 8. 4.65 Desiree N. M., dochter van A. de Jong, kwaliteitsdienst Den Bosch: 14. 3.65 Jan W. A., zoon van A. W. van Heijst, ziederij 23. 3.65 Robertus V. M., zoon van C. Scheepens, elektrotechn. dienst 25. 3.65 Johannes A. G., zoon van J. G. A. Elands, mechanische werkpl. 29. 3.65 Johannes A. M., zoon van M. J. van den Bergh, bot.-werkpl. 9. 4.65 Marjet H., dochter van ir. H. A. van de Stadt, chef Technische dienst 17. 4.65 Martina C., dochter van A. A. H. Fleuren, voorman bottelarij Mutaties: Amsterdam: 29. 3.65 R. S. Morton, bottelarij, naar algemene werkplaats als olieman 12. 4.65 C. Negenman, bottelarij, naar kantine als kantine-bediende Rotterdam: 1.10.64 C. Ham, van projectenbureau buitenland naar technische ont wikkeling 1.10.64 H. P. A. Janszen, van tekenka mer naar techn. ontwikkeling 1. 3.65 P. H. M. Klück, van afnemers rek. courant naar boekhouding 1. 3.65 H. B. J. M. van der Bosch, van boekhouding naar administratie algemeen 1. 3.65 mej. J. M. J. Streuper, van ad ministratie algemeen naar lenin gen administratie 1. 4.65 A. van de Waal, van expeditie naar boekhouding 1. 3.65 K. M. R. Reyenga, van boek houding naar budgettering 1. 4.65 J. H. van der Wal, van produk- tie-inkoop naar technische ont wikkeling en normalisatie Den Bosch: 1. 4.65 P. J. Jansen, van magazijn naar bierpompenservice Diploma's: Rotterdam: Jan. 65 W. van Breugel is geslaagd voor het examen van de cursus inleiding systeem/360 van de IBM. Jan. 65 J. M. Batenburg is geslaagd voor het examen van de cursus inleiding systeem/360 van de IBM. Mej. Doorduyn heeft de volgende diplo ma's behaald: jan. 65 Engelse handels correspondentie; febr. 65 steno Neder lands; maart 65 steno Engels. Maart 65 W. M. Zuydam heeft het di ploma A (chemisch bedrijfsanalist) van de Stichting ter behartiging van de vorming van assisterend laboratorium- personeel behaald. Voor uw hartelijke blijken van medeleven, ondervonden na het overlijden van onze lieve man en vader, Georg Wolfel, betuigen wij u onze oprechte dank. E wöLFEL-SCHNEIDER EN KINDEREN. DE LEEFTIJD DER STERKEN Van de jarigen onder onze gepensioneer den valt deze keer alleen mevrouw C. Schutter-de Kruif (Amsterdam) te ver melden, die op 22 mei jl. haar 85ste verjaardag vierde. Gaarne voegen wij onze gelukwensen bij de vele felicitaties die mevrouw Schutter op deze dag onge twijfeld heeft ontvangen. KOMENDE JUBILEA EN PENSIONERINGEN 25 juni: A. van Sikkelerus, boenplaats, Amsterdam, 25-jarig jubileum. 30 juni: J. de Rijk, alg. werkpl., Am sterdam, met pensioen. 30 juni: FI. Feuth, timmerman bouwk. onderh., Rotterdam, met pen sioen, 2 juli: K. Hartog, bouwk. werkpl., Am sterdam, 40-jarig jubileum. DANKBETUIGINGEN Langs deze weg dank ik mede namens mijn vrouw en kinderen, directie, chefs, collega's, vrienden en bekenden voor de geweldige belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum en voor de prachtige ge schenken die ik bij die gelegenheid mocht ontvangen. U allen hebt deze dag voor mij tot een onvergetelijke gemaakt. A. D. LANGE Mede namens mijn vrouw dank ik directie, chefs en collega's voor de vele blijken van belangstelling en voor de cadeaus, die ik bij mijn 25-jarig jubileum heb mogen ontvangen. L. J. SCHUURMAN Langs deze weg wil ik mijn dank betuigen aan de bazen, collega's en personeel van Amsterdam voor de mooie cadeaus, die ik bij mijn huwelijk en afscheid heb mogen ontvangen. G. P. MOREL-SCHUTTER Voor de grote belangstelling, die ik bij mijn 40-jarig jubileum mocht ondervinden en voor de geschenken, die ik bij die gelegenheid mocht ontvangen, wil ik mede namens mijn vrouw gaarne mijn dank betuigen aan directie, chefs en collega's. H. L. VAN DAMME De grote belangstelling bij ons huwelijk, het prachtige cadeau als mede de fraaie bloemen, die wij op die dag mochten ontvangen, hebben ons zeer verrast. Omdat wij toen niet in de gelegenheid waren een ieder persoonlijk te bedanken, willen wij dit langs deze weg alsnog gaarne doen. H. KLEIN EN ECHTGENOTE Mede namens mijn vrouw, zeg ik directie, collega's en oud-collega's langs deze weg hartelijk dank voor de grote belangstelling bij mijn 40-jarig jubileum. Ook speciaal voor de prachtige cadeaus en de mooie woorden. Het was voor mij een onvergetelijke dag. C. BOSKEMPER 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 31