DE PUZZELHOEK Op het ogenblik dat ik dit schrijf, is de sluitingstermijn voor de inzending van de vorige puzzel nog niet verstreken, zodat ik u de uitslag daarvan nog niet kan geven. Als nieuwe puzzel krijgt u een Cijfer-kruiswoordraadsel voorgezet, waarbij dezelfde cijfers telkens dezelfde letters voorstellen. De combinatie 9-13-7-15 vormt het begrip voor de ijver, waarmee u dit raadsel aanvalt. Gaarne ontvang ik uw oplossingen uiterlijk 12 april a.s. in Amsterdam. Voor de winnaars liggen weer drie prijzenbonnen van 7,50 klaar. Veel genoegen! KELLER if -51- IR. C. SCHELTEMA NAM AFSCHEID VAN BROUWERIJ DEN BOSCH Zoals in ons februari-nummer van Vers van 't Vat in het kort werd aan gekondigd, is ir. C. Scheltema inmid dels tewerkgesteld als waarnemend bedrijfsleider van Kumasi Brewery Limited te Kumasi in de jonge repu bliek Ghana, gelegen aan de Afri kaanse Westkust. Op vrijdag 19 februari jl. was er in het ontvangstgebouw in besloten kring gelegenheid van de vertrek kende Bossche functionaris afscheid te nemen. Het was ir. A. K. E. ten Bruggen Cate, bedrijfsleider van onze vestiging 's-Hertogenboch, die in een korte toespraak de verschillende ge beurtenissen, waarbij de heer Schel tema tijdens zijn verblijf bij Heineken Den Bosch was betrokken, de revue liet passeren. Aan velerlei projecten heeft de heer Scheltema zijn beste krachten gegeven en op, om maar een voorbeeld te noemen, het nieuwe in terne route-schema, zijn stempel ge drukt. De heer Ten Bruggen Cate, die zei trots te zijn op het feit, dat de heer Scheltema door de directie in zijn nieuwe functie in West-Afrika was benoemd, dankte hem hartelijk voor alles wat hij tijdens zijn Bossche periode mede tot stand had gebracht. Als blijk van waardering en tevens als herinnering aan de achter hem liggende periode, mocht de heer Schel tema een album met allerlei foto's betrekking hebbende op de dynami sche groei van onze Bossche brouwerij, uit handen van de heer Ten Bruggen Cate in ontvangst nemen. Nadat nog het woord was gevoerd door ir. H. Dijkmans van Gunst en deze de heer Scheltema, die o.a. een enthousiast fotograaf is, namens de aanwezigen ook een cadeau een filmcamera statief en een filmrolletje had over handigd, sprak de vertrekkende assistent-bedrijfsleider een uitermate geestig dankwoord uit. Spreker was zeer erkentelijk voor de grote op komst van hen die hem ten afscheid de hand kwamen drukken, in botte larij-termen gesproken, zo zeide de heer Scheltema, een rendement van 95 Verder was hij erg blij met de fraaie geschenken die hem waren aangeboden. Spreker verzekerde zijn gehoor, dat het album met foto's, waarop zovele Bossche „historische" gebeurtenissen zijn vastgelegd, mee ging naar Afrika. Hij stelde zich voor dit album op zijn kantoor een vast plaatsje te geven b.v. een apart tafeltje met een stoel zodat, in ge val er eens „eigenwijze" bazen zouden zijn, hij deze enkel maar zou uitno digen aan dat aparte tafeltje plaats te nemen en het album te bekijken. Bedoelde bazen zouden dan daarna dacht de heer Scheltema, stilzwijgend zijn kantoor verlaten! Nadat hij op bijzonder geestige wijze de commercie nog even op de hak had genomen, dankte de heer Scheltema tenslotte allen voor hun grote medewerking, zonder welke hij er, volgens hem, niet in zou zijn geslaagd door zijn „vuur doop" in Den Bosch heen te komen. Hij wenste de achterblijvenden veel sterkte toe bij de grote, op stapel staande uitbreidingen bij Heineken Den Bosch. Hierna bleef men nog gezellig, van vele pilsjes genietend, bijeen. vRh. De leeftijd der zeer sterken Gaarne doen wij alsnog onze gelukwen sen toekomen aan twee gepensioneerde werknemers van onze Amsterdamse brouwerij, de heren J. Steen en P. C. Gerritsen, die op respectievelijk 15 fe bruari en 9 maart jl. hun negentigste verjaardag vierden. Gouden huwelijksfeest Op 17 maart jl. herdachten de heer en mevrouw Elverding in Amsterdam de dag, waarop zij vijftig jaar geleden in het huwelijk traden. Wij bieden het gouden echtpaar alsnog onze hartelijke gelukwensen aan. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 30