CJ WANDELCLUB Het wandelseizoen 1965 staat voor de deur en wanneer u deze regels leest zijn alle voorbereidingen voor de door ons te organiseren derde Voorjaarswandeltocht op zaterdag 24 april a.s. praktisch voltooid. Van de op gedane ervaringen in onze beide vorige tochten, heeft het bestuur een dankbaar gebruik gemaakt en het hoopt, lat alles nog „gesmeerder loopt" dan het al deed. Het bestuur zal het bijzonder op prijs stellen, indien zich een zo groot mogelijk aantal personeelsleden voor deel name aan de komende wandeltocht opgeeft, zowel Bosschenaren als dames en heren van onze beide andere vestigingen. Onze Rotterdamse wandelclubvrienden hebben reeds toegezegd acte de presence te geven. Goed voorbeeld doet goed volgen! Voordat onze Bossche wandelclub dus zélf als gastvrouwe optreedt, zal door haar op 27 maart a.s. worden deelgenomen aan de zg. Dr. Ariënstocht in Tilburg en op 10 april a.s. in Den Bosch aan de Lentemars, georganiseerd door de W.S.V. „Tempo". In het volgende nummer van Vers van 't Vat zult u een overzichtje aantreffen inzake het verdere wandelprogramma. Nadere bijzonderheden omtrent onze eigen wandeltocht op 24 april a.s. zijn vervat in een programmaboekje, dat omstreeks 20 maart het licht zal zien en waarvan o.a. de nodige exemplaren naar Am sterdam en Rotterdam zullen worden verzonden. Ook door middel van de Heineken kader-affiches wordt bekendheid aan deze tocht gegeven. Houdt die dag dus in elk geval vrij en. loopt met ons mee! vRh. BILJARTCLUB Het in ons oktober-november nummer van Vers van 't Vat aangekondigde zg. Nederlaagtournooi, georganiseerd door de biljartvereniging ,,'t Groene Laken" in café Emans te Oisterwijk, dat drie maanden heeft geduurd, is voor één van de drie deelnemende Heineken vijftallen succesvol geëindigd. Dit „winningteam" bestond uit de heren (in alfabetische volgorde) G. v. d. Akker, B. Kap- teijns voorzitter van de Bossche Heineken Biljart club G. v. Riel, F. Verhoeven en Chr. Vogel. In de B-klasse bezette dit vijftal de eerste plaats. Proficiat, heren biljarters! Inmiddels is de Bossche biljartclub, die op 20 maart a.s. in besloten kring het feit zal vieren, dat zij ruim een jaar geleden werd opgericht, in het gelukkig bezit gekomen van twee bijzonder mooie wed strijdtafels, die een plaats hebben gekregen in onze bedrijfskantine (zie foto). In eigen omgeving kan nu ongestoord en met volle overgave worden geoefend en gespeeld. Wij wensen onze enthousiaste biljarters van harte geluk met deze prachtige en waardevolle aanwinst en wij twijfelen er niet aan of het ledental van deze onderafdeling zal geleidelijk aan toenemen, nu men zo uitstekend is geoutilleerd. Veel succes! vRh. t C'-J. PfHH I I Uit: „DE GELDERLANDER-PERS" van 10 febr. 1965 VOOR DE TIELSE KANTONRECHTER BIER DOET HET BEST, OOK ALS LANDSCHAPSVERSIERING Voor de Tielse kantonrechter moest zich gisteren een caféhouder verantwoorden omdat hij de Gel derse verordening op de landschapsontsiering had overtreden. De man had zijn zaak opgedoft met borden „Hotel-café-restaurant" en „hier parkeert men" en voor deze reclame 1100,betaald. Volgens degenen die met de controle op de nale ving van de betreffende verordening belast zijn, mocht dat echter niet en de caféhouder werd bekeurd. In september 1963 al. Nadien hadden G.S. hem vergunning gegeven om in levensgrote neon-letters „Heineken bier" op zijn zaak te laten zetten en de verdachte wilde nu wel eens weten, waarom hijzelf géén en het bier wél reclame ma ken mocht. Nogal duidelijk"vond de Officier, „Heineken bier is een nationaal symbool, daar houden ze in Arnhem echt wel rekening mee". Het feit, dat de zaak nu pas voorkwam was overigens te wijten aan het feit, dat G.S. niet eerder de tekst van de verordening hadden gestuurd en de Offi cier vond dat men ook in dit geval de tijd in het voordeel van de verdachte moest laten werken. De caféhouder werd dus veroordeeld tot een voor waardelijke boete van 100, WIJ LAZEN In het boekje „Neem Ferdinandusse, bekend gramma's K-wartaal' eens een keer", troffen eentje van mij" van Rinus van onder andere de tv-pro- en ,.Zo is het toevallig ook nog wij enkele passages aan, waarin sprake is van ons bier. Het boekje, uitgegeven door de N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam, bestaat uit een aantal korte tot zeer korte stukjes, waarvan enkele zich in Amerika afspelen. Op pagina 134: „Het woord Holland (dat is Nederland) bracht een der dikke mannen in beweging. Hij verliet de tuin en haalde uit zijn auto een kratje met flesjes Heineken, die hier in Amerika redelijk goed verkocht worden en voor het betere bier doorgaan. „Dit is het beste wat Holland ooit gemaakt heeft", verklaarde hij. En wat verder op pag. 150: „Een zindelijke reputatie hebben we hier nog steeds. Op pakken wasmiddel zie je dikwijls een Hollands molentje, symbool van superwitte reinheid en ultra waswerking. Hetzelfde molentje nu even weg uit de zeepsfeer staat op de bierglazen waarin u desgewenst Heinekens getapt krijgt, zoals ik al schreef; hier een geliefd, wat duurder maar ook wat zwaarder, méér bier". En tenslotte op pagina 157: „Hier komen nogal wat Hollanders. Ze varen veel op de haven. In het begin was ik er gek op om met ze te praten, maar op den duur heb je niks te zeggen, dus laat ik ze maar. Vroeger dacht ik dat iedereen die om Heinekens vroeg een Hol lander was, maar dan merk je dat dat bier een status symbool is geworden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 28