Den Bosch: 3.12.64 J. H. Wienen, machinekamer, met mej. M. van Keulen 7.12.64 H. A. van Mil, machinekamer, met mej. M. T. M. Lumbers 18.12.64 C. A. G. M. van Vliet, chef elektrotechn. dienst, met mej. L. Meewis 22.12.64 P. A. de Weger, inkoop, met mej. E. A. van de Zande 30.12.64 A. C. J. Nuijten, perronbeheer der, met mej. A. C. Wüstlich Geboren: Amsterdam: 17.11.64 Hugo B., z. v. A. J. Roest, export 21.11.64 Miriam, d. v. J. J. Moelee, bott. werkpl. 30.11.64 Petrus A. J., z. v. J. Bijl, bott. 7.12.64 Peter R., z. v. H. W. Nijenhuis, vertegenw. 16.12.64 Simone, d. v. H. J. F. Barbiers, vertegenw. Rotterdam: 20.11.64 Peter B. A., z. v. D. R. A. Cos- ter, bedrijfslab. 22.11.64 Yvonne, d. v. G. M. Goud, tekenkamer H.T.B. 22.11.64 Robert R., z. v. A. A. Overheul, prev. onderhoud smeren 29.11.64 Annemieke, d. v. J. Verkaik, mech. werkplaats ïrtftrtc&ïcCcCrbirCfü'trtcüfiïcCrCsïcüïrCrüïzf: Verkiezingen ondernemingsraden Amsterdam en Rotterdam op komst Hoewel de precieze datum op het ogen blik, dat wij dit schrijven, nog niet vast staat, kunnen wij u nu reeds meedelen, dat de verkiezingen voor de nieuwe ondernemingsraad in onze vestigingen Amsterdam en Rotterdam medio maart 1965 zullen worden gehouden. Echtpaar J. van Woerden 55 jaar getrouwd Gaarne willen wij alsnog onze geluk wensen doen toekomen aan de heer en mevrouw J. van Woerden, Maliestraat 13 b, Rotterdam, die op 2 februari jl. het heugelijke feit herdachten, dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden. De leeftijd der zeer sterken Een van de gepensioneerde werknemers van onze Rotterdamse brouwerij, de heer J. Bethlehem, Van Dalenlaan 124 in Santpoort, heeft op 6 februari jl. zijn negentigste verjaardag gevierd, een feit, waarmee wij hem alsnog van harte ge lukwensen. 9.12.64 Liane, d. v. M. A. Goudswaard, boekhouding 12.12.64 Reina M. W., d. v. Tj. de Wit, centr. magazijn 8. 1.65 Peter N., z. v. J. Soudijn, tech nische opleiding 13. 1.65 Gerarda J., d. v. K. v. d. Hoe ven. verk. secr. alg. Den Bosch: 4.12.64 Antoinette J. F., d. v. R. Jur- riëns, bott. werkplaats 11.12.64 Boudewijn W., z. v. J. J. Wolff, verkoop Nederland 13.12.64 Claudia C. A., d. v. J. J. Scha pendonk, bottelarij 18.12.64 Johannes H. W. C. M., z. v. J. W. G. M. Coret, elektrotechn. dienst 18.12.64 Maria P. A., d. v. H. J. van der Loo, elektrotechn. dienst 30.12.64 Bernard, z. v. B. Sleeman, lab. 9. 1.65 René R. G., z. v. F. de Haas, bedrijfscontrole 15. 1.65 Maria G. P. J., d. v. W. A. van Ham, machinekamer Mutaties: Amsterdam: 1.10.64 J. Mul, verk.secr., aangesteld als ass. vertegenw. Horeca 1.10.64 J. M. Coesel, bedr.bur., naar techn. dienst 23.11.64 J. P. v. d. Zeeuw, aangesteld als heftr.chauffeur/afleveraar biermagazijn 1.12.64 D. J. Ringoir, alg. werkpl., naar Rotterdam, H.T.B. 1. 1.65 J. M. Bruynis, kantine, aange steld als tapper ontv.ruimten 1. 1.65 A. Doderer, garage, aangest. als directiechauffeur Rotterdam: 1. 1.65 P. A. M. van Baaren, van comm. pers. in opl. naar verk. secr. alg. 1. 1.65 F. Hervis Marcó, van bottelarij naar CPD. Den Bosch 1. 1.65 ir. C. Bremer, van laboratorium naar afd. verpakken 1. 1.65 H. G. A. C. Sloesen, van ener- giedienst naar technische dienst algemeen 1. 1.65 E. Bos, van huisverbruik naar Heineken's Bierhandel Nijmegen Diploma's: Amsterdam: dec. 1964 mej. J. M. J. Prins, reclame, geslaagd voor het Unie-Prak- tijkdipl. steno Engels Rotterdam dec. 1964 N. de Bruin, boekhouding, ge slaagd voor het examen staats- praktijkdiploma voor bedrijfs administratie IN MEMORIAM Na een langdurige ziekte ontviel onze Bossche brouwerijgemeenschap op maandag 18 januari jl. in het St. Ca- rolus Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch, een goede vriend, maar bovenal een plichtsgetrouwe en sympathieke col lega, de heer W. Peeters op de nog jeugdige leeftijd van 32 jaar. Op 19 april 1960 in dienst getreden als bijrijder, werd de heer Peeters op 29 januari 1962 aangesteld als chauffeur. Gedurende zijn diensttijd bij Heineken leerden wij hem kennen als een bijzon der humaan mens, met een blijmoedige aard, altijd voor een ander klaar staan de om de helpende hand te bieden. Een mens ook, die ondanks een sobere leefwijze, van zijn leven heeft genoten. Voor zijn hobbies, waarvan de voor naamste wel de muziek was, kwam hij tijd tekort. Aan dit veelbelovende jonge leven is thans, té vroeg, een einde gekomen. Nadat hij in mei van het vorige jaar ziek was geworden, leek het er aanvankelijk na vele maanden op, dat in het ziekte beeld van de heer Peeters een wen ding ten goede was gekomen, doch juist vóór jongstleden Kerstmis ver ergerde zijn toestand dusdanig, dat hij opnieuw in het ziekenhuis moest wor den opgenomen. Toen hij zag dat hij sterven moest, kon hij, gesterkt door zijn geloof, ondanks zijn jeugdige leef tijd, de dood zonder angst in de ogen zien. Moge het zo zijn, dat zijn ouders, bij wie de heer Peeters zich immer ge lukkig voelde, uit het vredig heengaan van hun zoon de troost kunnen putten dit voor hen en zijn naaste familie zo zware verlies te aanvaarden. In de herinnering van onze Heineken gemeen schap en meer in het bijzonder in die van de kring van zijn collega's, zal de overledene blijven voortleven als een goed mens. Hij ruste in vrede. vRh Den Bosch: nov. 1964 mej. H. C. M. Kecsmar, pers.- zaken, en mej. M. J. A. C. Janssens, adm. alg., geslaagd voor het secretaresse-examen dec. 1964 P. J. van Heugten, budget tering, B. G. Hannema, bud gettering, en C. W. J. Schuur- mans, interne contr., geslaagd voor het examen S.P.D.-II DANKBETUIGING Allen, die mij tijdens de ziekte van mijn man en bij de begrafenis zoveel attenties en medeleven hebben geschonken, wil ik hierbij gaarne dankzeggen. Mevr. M. Münichsdorfer-Lisiak 33

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 35