VAN ONZE VERENIGINGEN Foto- en filmclub ROTTERDAM WANDELEN IN 1965 Op de laatste clubavond van het vorige jaar hebben wij de door de N.V. Agfa beschikbaar gestelde dia's „Met Wim Noordhoek door Nederland" vertoond. Dank zij de bijgevoegde geluidsband mogen wij wèl zeggen, dat deze serie zeer instructief was, speciaal voor onze dia-mensen, omdat onder andere uitvoe rig werd ingegaan op de fijne kneepjes van het maken van dia's. Dia-van-de-maand Ondanks de dikwijls scherpe beoordeling door de jury, neemt de belangstelling voor dit programmaonderdeel steeds toe. Ruim 25 procent van de leden neemt thans aan deze competitie deel en we mogen wel stellen, dat juist door deze scherpe kritiek de avonden zeer leer zaam zijn. Het is prettig dat onze leden, die een dia inleveren, welke „gekraakt" wordt, dit laatste sportief opvatten en door de nuttige aanwijzingen, die op zo'n avond gegegeven worden, in staat zijn een volgende maal iets beters te presteren. Foto-van-de-maand Voor de foto-van-de-maand zijn tot op heden door elf leden foto's ingeleverd. Naar onze mening kan dat aantal beslist nog groter worden. Waar blijven onze leden, die nog niets hebben ingeleverd? U weet toch, dat na overleg met het bestuur altijd wel iemand aanwezig kan zijn in de donkere kamer om u te helpen met het maken van een vergroting. Maak dus eens een afspraak! De beste foto van december 1964 was van de heer Sikkema, van wiens zeer fraaie opname (ongeveer 40 X 20 cm groot) u hierbij een verkleinde reproduktie aantreft. Wij hopen binnen afzienbare tijd een expositie te houden van onze beste foto's. Via de Bond van Amateurfotografen ontvingen wij uit Frankrijk een aantal foto's op formaat 30 X 40 cm. Deze, vooral technisch prima verzorgde foto's lieten ons zien wat een geïnteresseerde amateurfotograaf op dit gebied kan be reiken. Sommige foto's leverden een uitgebreide discussie op, daar niet ieder onderwerp de instemming van alle aanwezigen had. Laat ons echter voorzichtig zijn met een oordeel over het werk van anderen; het is en blijft toch altijd een kwestie van smaak. Verder kregen we de beschikking over de kleurenfilm „Met Donald in Wis- kundeland". Na afloop bleek, dat deze film zo in de smaak gevallen was, dat we de aanwezigen hebben moeten belo ven dit meesterwerk van Walt Disney over een paar maanden nogmaals te vertonen. Wij zullen onze leden en dona teurs daarvan tijdig in kennis stellen. De filmclub De filmafdeling, die onlangs is opgericht en die, zoals u weet, deel uitmaakt van de fotoclub, telt op het ogenblik tien leden. Nieuwe leden zijn van harte wel kom; zij kunnen zich aanmelden bij de heren Van Gulik en Kievits, tel. 248 of 128. Het bestuur 't Seizoen is om, waar is die tijd gebleven Van 't wandelen, door lanen en langs dreven? Het was een fijne tijd voorwaar Al viel het enkelen wel zwaar Om 't laatste stuk te geven. Gij die met ons uit wand'len trok Op goede schoen en dikke sok, Gij hebt gezondheid kunnen garen. Ja, minder leuk waren de blaren Maar och ik hoorde géén gemok. Ik weet het, in 't nieuw seizoen Dan zult ge 't beter willen doen Dat kunt ge vast, zeg ik voorwaar Maar trainen moet ge 't komend jaar, Als zoudt ge 't voor uw „broodje" doen. Laat zien dat ge van Heineken zijt En niet met dromen uw tijd verslijt. Komt sluit u allen bij ons aan, Het zal waarachtig nog wel gaan Als gij maar op uw tanden bijt. Wie wil die kan, moet gij eens denken Wat kan zo'n landschap vreugde schenken, Bij dag, bij nacht, bij ieder weer En eens gedaan, ge doet het meer En niemand zult ge ermee krenken. Trek met ons door ons mooie land En sta niet aldoor aan de kant. Veel licht en lucht geeft kracht en moed, Het doet uw body altijd goed, Gij zijt nooit in de lappenmand. Ook gij mijn vrienden in Den Bosch Gooi in dit jaar uw benen los, Geniet zolang gij dat nog kunt Want doet ge 't niet, „och man, 't is zund", Trek langs wegen en over mos. Gij Amsterdammers, komt gij dra? Ofdoet gij ons zoiets niet na? Al zijt ge nu al wel de leste Die zijn misschien nog wel de beste. Gij moet óók zeggen, kom ik ga. Of gij nu 16 of 61 zijt Ga mee met ons en met uw tijd. Toon dat een Heineken vrouw of man Zoiets toch altijd nog wel kan Als gij maar op uw tanden bijt. Ik wens u allen in 't nieuwe jaar Nog heel veel zon, geen enk'le blaar, Geluk en voorspoed op uw pad. Ontvlied die duffe, drukke stad En maak u voor uw taak weer klaar. Foto-van-de-maand, december 1964: „Californische cypressen" van S. Sikkema. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 30