Amsterdam ontving de leden van de Zuidpoolexpeditie GASTEN BOEK DANKBETUIGINGEN 8 8 8 8 •a ■ft Gaarne zouden wij nog eens een beroep willen doen op diegenen onder onze personeelsleden en gepensioneerden, die in het bezit zijn van oude foto's met betrekking tot de brouwerijen Amster dam en Rotterdam. Het is de bedoeling de foto's, die wij van u ontvangen en die er zich toe lenen, te zijner tijd in Vers van 't Vat te publiceren. Als u nog wat gevonden heeft, stuurt u het dan aan de redac teur in Rotterdam! Door middel van ons personeelsblad kunnen dan nog velen meegenieten van de vaak kostelijke, historische prenten! Jj- 8 8 1} 8 8 KOMENDE JUBILEA EN PENSIONERINGEN In de periode van 15 februari tot en met 28 februari 1965: 1 maart: C. Drager, Amsterdam, chef afnemers reke ning-courant, 25-jarig jubileum 28 febr. C. Smit, Amsterdam, wortkoeling, met pen sioen. Voor de vele blijken van belangstelling en de geschenken, die ik bij mijn afscheid op 30 november 1964 mocht ontvangen, wil ik hierbij, mede namens mijn vrouw, nog gaarne mijn dank betuigen. H. J. VERVAT Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, mijn dank betuigen aan de directies van H.B.N, en H.T.B., aan de bedrijfs leiding van Rotterdam, aan collega's, oud-collega's en vrien den in binnen- en buitenland voor de felicitaties, de geluks telegrammen en de vele prachtige geschenken, die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Het was een onvergetelijke dag voor ons. P. PHAFF Ook namens mijn vrouw en kinderen wil ik graag directie, chefs, bazen en collega's bedanken voor alles wat zij gedaan hebben om mijn 25-jarig jubileum tot een onvergetelijke dag te maken. H. BOELSMA Mede namens mijn vrouw dank ik directie, bazen, collega's en de ambtenaren van de dienst accijnzen, voor de vele blijken van belangstelling en voor de cadeaus, die ik bij mijn afscheid heb mogen ontvangen. J. VAN DER VALK Mede namens mijn vrouw dank ik bedrijfsleiding, bazen en collega's voor de belangstelling, die ik heb ondervonden bij mijn afscheid. Tevens wil ik mijn dank betuigen voor de bloemen en geschenken, die ik bij die gelegenheid mocht ontvangen. H. WORM Mede namens mijn vrouw en kinderen zeg ik de raad van bestuur, directie, collega's en personeel langs deze weg heel hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, die ik bij mijn afscheid op 8 januari 1965 te Amsterdam heb ondervonden, alsmede voor de prachtige geschenken, welke ik bij die gelegenheid mocht ontvangen. R. A. M. TE RIELE De leden van de Belgisch-Nederlandse Zuidpoolexpeditie, die inmiddels op Antarctica aangekomen is, brachten, kort voor hun vertrek, met echtgenoten en verloofden een bezoek aan de Amsterdamse brouwerij. De aanleiding hiertoe was, dat ook deze expeditie ons blikbier heeft uitverkoren als het best houdbare. Op de foto rechts ziet u het gezelschap met gast heren op de trap van het brouwhuis. Op de andere foto (boven): De organisator van de expeditie, baron Guy della Faille (midden), bekijkt van het terras van 't Roeischip het mistige panorama van Amsterdam. Links op de foto de heer R. Kortleven, directeur Heineken Import België N.V., rechts de heer d'Artillac Brill, hoofd public relations.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 29