HEINEKEN OP DE 14e ROKA V.l.n.r. de heer C. W. van de Griendt, mevr. De Pous (ge deeltelijk zichtbaar), mej. Borghart, de heren dr. J. P. Ton, J. de Meer, drs. J. W. de Pous, C. Verhaar (voorzitter ROKA- bestuur), P. A. Bakker en op de rug gezien C. Borghart (secre taris ROKA-bestuur). Met een rede over de problematiek van de economische groei in de levensmiddelenhandel opende drs. J. W. de Pous, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, maandag 7 september jl. in Utrecht de 14e internationale levensmiddelenbeurs ROKA. Direct na de opening maakten de genodigden een rond gang, waarbij de heer Ton, lid van de raad van bestuur, en de heren Van de Griendt en Bakker de autoriteiten hebben ontvangen. Met het motto „Op hoger peil", dat het bestuur van de ROKA deze beurs heeft meegegeven, werd bedoeld de levensmiddelenhandel te wijzen op de kansen, die er liggen in de grotere bestedingsmogelijkheden van de consument enerzijds, terwijl anderzijds de handel, in tegenstelling tot het verleden waarin prijsconcurrentie een grote rol speelde, nu in sterkere mate het betere merkartikel zal moeten pousseren, daar de consument bereid is zich duurdere (en dus betere) artikelen aan te schaffen. Een en ander hield in, dat onze vertegenwoor digers in de contacten met de standbezoekers het accent legden op de ontwikkeling van en de daarmee gepaard gaande voorlichting aan de groot- en kleinhandel. Behalve onze relaties uit het binnenland ontvingen wij inkopers van het Amerikaanse leger in Duitsland, een Spaanse inkoper, firmanten van een Italiaanse onder neming, een delegatie van de Russische ambassade in Nederland en bezoekers uit België, Frankrijk en Engeland. Ook ontvingen wij in onze stand een duizendtal leer lingen van detailvakscholen, met wie, in groepen, met behulp van een grafiek verklarende gesprekken werden gevoerd. Met vele geïnteresseerde afnemers werden afspraken gemaakt om het besprokene in hun zaak te effectueren. Al met al kunnen wij terugzien op een nuttige en geslaagde ROKA. Overzicht van de Heineken stand.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 7