DE PUZZELHOEK Weer terug van vakantie (ik hoop, dat ook u van een genoeglijke en zonnige rustperiode heeft genoten), beginnen we vol frisse moed de puz zelbreinen aan het werk te zetten. Eerst echter geef ik u de oplossing van de Vlaggenpuzzel: Oud is degeen die meer op zijn gemak gesteld is dan op zijn vooruitgang. Als prijswinnaars zijn deze keer naar voren gekomen W. A. Schwantje, Amsterdam; J. A. Mout, Rotterdam en G. P. Schutter, Amsterdam. Allen van harte! Van de heer A. Goeman te Rotter dam (nogmaals mijn hartelijke dank!) heb ik een puzzelopgave ontvangen, die zo nieuw is voor onze rubriek, dat ik haar met genoegen bij u inleid. Het is een „Doorloper", waarbij echter behalve de in te vullen letters tevens gebruikt dienen te worden: getallen, leestekens of rekenkundige termen. Om u enkele voorbeelden te geven: tweed maalteken afkeer keerpunt tijdstip verminderen mist wordt 2d xtek afx x. tijd. verder m t DOORLOP D KRU WOORDRAADSEL HORIZONTAAL: 1. Meer in Zwitserland - pers. voornaamwoord; 2. Uniek - overlevering - voedsel - heilige - tandeloos zoogdier; 3. Europeaan - in versvoeten verdelen - eens - admin. troepen (afk.); 4. Voortreffelijk - heilig dier - waterplantje - ten bedrage van - stroom; 5. Slimheid - uitgave (afk.) - plaats in Finland - pausennaam - heidemeer; 6. Aanklampen, aanhouden - gemeenschappelijke weide - leger - bereid zijn; 7. Vreemde titel - op zijn minst - kleding - opgeld; 8. Lus van garen - pronkzucht - soort onderwijs; 9. Van dezelfde inhoud - klaar - slot - keg; 10. Tandarts - roem - namelijk (afk.) - teken van de dierenriem; 11. Vreemde munt (afk.) - rivier in Argentinië - verte genwoordiger - holgebogen zoldering; 12. Scheikundig element - plaats in Friesland - voorzijde; 13. Dun ijs (dialect) - tijd tussen zonsondergang en opkomst - centrale werkplaats (afk.) - belofte - Nederlandse rivier - inhoudsmaat (afk.); 14. Aanspreektitel van een geestelijke - godsdienst - zonne god; 15. Het gedenken aan iemand - wig - toelage voor studenten. VERTICAAL: 1. Middeleeuwse straf - lithografie - landbouwwerktuig; 2. Vragend voorn.w. - staatsdienaar - plaats in Frankrijk - spot; 3. Zintuigen - loot - voortreffelijk - verfstof - eerwaarde heer (afk.); 4. Overjas - stoomschip (afk.) - vordert - schilderij van Rembrandt; 5. In verval - voorzetsel - steuntouw - plaats in Frankrijk; 6. Soortelijk gewicht (afk.) - heilige stier - een persoon - vogel - verlaagde toon; 7. Balspel - grondsoort - beroep - teken; 8. Oud Noors prozawerk - plaats in Noord-Brabant - gewas - plaats in Gelderland; 9. Gedeeltelijk - vogel - gereedschap - vroegere belas ting - landbouwwerktuig; 10. Arbeidsvermogen - uitgesloten aansprakelijkheid (afk.) - bargoens voor melk - beroerde vent; 11. Meisjesnaam - sprookjes figuur - voedsel - meterton (afk.) - in gebreke blijven; 12. Boom - gelijk - opera - rang; 13. 24 uur - graansoort - wettelijk aansprakelijk (afk.) - godheid - zangnoot; 14. Vogel - buiten gevaar - waarnemend (afk.) - ruw; 15. Een touw doen uitlopen - lamprei - plaats in Zuid-Holland - jong dier. J g 9 1Q 11 12 13 14 tg Gebruikt worden derhalve: letters een getal x voor maal of keer voor min voor punt of stip voor en voor is Ik neem aan, dat het u thans wel duidelijk zal zijn. De enige afwijking, die niet te ondervangen was, wordt gevormd door 3 horizontaal (le woord). Daar zijn namelijk twee mo gelijkheden, waaruit u zelf een keus moet maken. De oplossing ontvang ik gaarne uiterlijk 21 oktober a.s. in Amsterdam. Zoals gebruikelijk is, liggen de drie prijzenbonnen a 7,50 weer voor uitreiking klaar. Veel genoegen! Keiler 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 33