ons produkt! Achter dit corps liep nl. volgens oud gebruik, een corpslid met een kruiwagen met flesjes bier, Heineken bier! Ook dit corps, dat een voortreffelijke indruk maakte behaalde een eerste prijs met lof van de jury met, als ik mij goed herinner, 86 van de 90 punten. Proficiat! vRh. Heineken tamboercorps bezocht Emmen Op initiatief van de heer A. J. Diele- man, horeca-vertegenwoordiger in het rayon van onze hoofdstedelijke brou werij, was ons Bossche tamboercorps op 25 juli jl. door de plaatselijke middenstands vereniging uitgenodigd aanwezig te zijn in Emmen, ter op luistering van de feestelijkheden ge durende de zgn. V.V.V.-week. Na een vijf kwartier durende rondgang van ons corps door Emmen, welke besloten werd met een muzikale toe gift bij de plaatselijke muziektent, gaf de uit ons tamboercorps gevormde blaaskapel-in-wording in de feesttent een passend nummertje muziek weg, dat er zijn mocht! Het enthousiasme van het opgetogen publiek kende dan ook nauwelijks grenzen. Voor de versterking van de „inwendige tam boer" werd door het winkeliers comité op uitstekende wijze zorg gedragen. Ook 's avonds trad ons onvermoeibare corps nog op door, voordat het vuurwerk begon, een door het talrijke publiek zeer gewaar deerde taptoe te verzorgen. Later op de avond ging de eerder genoemde blaaskapel hier en daar nog in een soort carnavalsstemming enkele korte bezoekjes afleggen, waarna om onge veer middernacht de terugtocht naar Den Bosch werd aanvaard. vRh. REISVERENIGING „VERS VAN T VAT" Zaterdag 12 september 1964 was een merkwaardige dag met een bijzondere avond. Op die dag bezocht het op perhoofd der Platvoet Indianen onze brouwerij. Incognito weliswaar, maar in traditionele kledij. Voorts waren er een zeer blonde Gretchen met haar begeleider, die gestoken was in de „Lederhose", een afgevaardigde uit een ver, doch bevriend land, die tegen de rassenscheiding protesteerde en talloze andere bekende, vooraan staande persoonlijkheden zoals Dorus met zijn gabber. Jammer, zult u zeggen, dat ik dat niet wist. Tenslotte behoort u wellicht ook tot de vooraanstaande persoon lijkheden, die ter begroeting van de vorengenoemde belangrijke figuren aanwezig had behoren te zijn. En terecht, u had daar aanwezig moeten zijn. Want het middelpunt van al die festiviteiten vormden de fles en het glas. Nu, zult u zeggen, dat is niet zo ongewoon op de brouwerij. Maar deze avond wel. De fles en het glas hadden beentjes, vrouwebeentjes. Jonge, jonge, denkt u, daar heb ik wat gemist. Inderdaad, want zoiets ziet u niet elke dag. Indien u een dergelijk gemis voor de toekomst wilt voorkomen, dan raad ik u aan om lid te worden van onze reisvereniging „Vers van 't Vat". Want op een avond van onze club gebeurde dit allemaal. Het bestuur meende dat een feestavond zonder meer alweer gewoon was en had daar toe de leden uitgenodigd om gecos- Nieuws van Bossche wandelclub Aangezien in het vorige nummer van Vers van 't Vat gewoekerd moest worden met de beschikbare ruimte voor het verenigingsnieuws, kon slechts zeer summier iets worden medegedeeld over de gehouden jaar vergadering van onze Bossche wan delclub. Wel heeft u kunnen lezen, dat als nieuw bestuurslid werd ge kozen mej. W. Lammers, werkzaam op de afdeling boekhouding. De bestuursfuncties zijn thans als volgt verdeeld: L. J. van Rhijn, voorzitter, mej. W. Lammers, secretaresse, en P. G. M. Derde, penningmeester, die bovendien als commissaris zal optre den. Nadat de heer Derde tijdens de gehouden jaarvergadering een over zicht gegeven had van het recente verleden van onze wandelclub en de plannen voor de naaste toekomst had toegelicht, gingen de overige agenda punten in vlot tempo onder de hamer door. Hierbij werd o.m. mededeling gedaan over een in de loop van augustus te houden nachtwandeltocht, waaraan ook door niet-wandelclub- leden kon worden deelgenomen. Dit laatste eigenlijk met de bedoeling, dat deze „kennismaking" een of meer nieuwe leden zou opleveren. Over deze min of meer spectaculaire nacht- tocht, die inmiddels inderdaad heeft plaatsgehad, kunt u in deze rubriek nog een geïllustreerd verslagje lezen. Het nieuwe bestuur hoopt, dat onze wandelclub met succes nog aan enige najaarstochten zal kunnen deelnemen. Daarna gaan we, tijdens „de winter slaap", volijverig aan het nieuwe wandelprogramma voor het komende seizoen werken. vRh. tumeerd te verschijnen. Hieraan was gevolg gegeven. Niet op zo ruime schaal als het bestuur gehoopt had, doch de kwaliteit ging hier ver boven de kwantiteit. En zoals de aandachtige lezer al zal hebben begrepen, met als gevolg dat de vorengenoemde personen en din gen verschenen. Het was voor de des kundige jury een hele opgave om de prijzen naar redelijkheid toe te ken nen. Het zal niemand verbazen, dat de beide eerste prijzen terecht kwa men bij het opperhoofd van de plat voeten (deze waren geloof ik echt) en de combinatie van de Heineken fles met glas. De overige prijzen kwamen ook alle terecht op de plaats waar ze naar ieders mening behoor den. Na het démasqué heeft men met be hulp van een reeds eerder voor ons opgetreden trio de rest van de avond tot een plezierig einde gebracht. Hoewel het aantal gecostumeerden beneden de verwachting van het be stuur bleef, verdient het genomen initiatief later nog eens herhaald te worden. Maar niet te haastig, want overdaad schaadt ook hier. Een lid ■üii-b-kiï-tiiï-üirtTixïiïïit DANKBETUIGINGEN Amsterdam, september 1964. Mede namens mijn vrouw dank ik hierbij mijn chefs en collega's voor het prachtige geschenk dat wij bij ons huwelijk mochten ontvangen en voor de be langstelling, die wij bij die gelegenheid moch ten ondervinden. C. A. LUYBE Mede namens mijn echtgenote wil ik gaarne allen hartelijk danken, die er toe hebben bij gedragen, dat wij steeds met veel genoegen zullen terugdenken aan de dag van mijn 25-jarig jubileum. G. LEENTVAAR Langs deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw, nogmaals mijn dank uitspreken voor de vele blijken van belangstelling, de toespraken en de cadeaus en voor alles wat ons verder ten deel is gevallen op de dag van mijn 25-jarig jubileum. J. F. VAN DER LEE 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 31