Al marcherende werd de Honigmars ten gehore gebracht. boercorps, maakte ik als verslaggever van Vers van 't Vat het uitstapje naar Eindhout mee, waarvoor ik het strijd voor harmonieën, fanfares en drumbands, georganiseerd door de plaatselijke Fanfare Sint Lambertus, werd door 44 corpsen deelgenomen. Behalve ons tamboercorps, traden nog vier andere drumbands in deze afde ling op. In de drie categorieën: be weging, presentatie en algehele uit voering waren in elk daarvan 10 punten te behalen, per jurylid dus 30 punten en daar er drie juryleden waren, in totaal derhalve 90 punten. Ons corps slaagde er in een punten- hoeveelheid van 821/2 van het totaal bij elkaar te musiceren, op grond waarvan een eerste prijs met lof van de jury werd toegekend. Voor de directeur van ons tamboer corps, de heer P. de Leeuw, was dit prachtige resultaat bovendien een persoonlijk succes, aangezien de beide marsen, de Honigmars en de John (Foto's L J. v. Rhijn en P. J. v. Schijndel) Uitvoering van de John F. Kennedymars bestuur zeer erkentelijk ben. Graag wil ik nu nog enkele nadere bijzon derheden over het optreden van het tamboercorps vermelden. Aan deze internationale muziekwed- F. Kennedymars, waarmee dit werd bereikt, door hem werden gecompo neerd. Wegens vakantie kon de heer De Leeuw zelf geen getuige zijn van deze ook voor hem zo grote gebeur tenis, doch telefonisch is hij dezelfde dag nog op zijn Franse vakantie-adres van een en ander op de hoogte ge steld. Eerstgenoemde mars werd al marcherende ten gehore gebracht, terwijl de John F. Kennedymars staande ten beste werd gegeven. Mag ik volstaan met de aanmerkingen van het jurylid dr. K. de Schrijver, op diens uitgebracht rapport, over te nemen: „Mooie parade! Fraai musi cerend! Bravo!" Voorwaar een uit spraak om trots op te zijn. Na afloop Aan de wedstrijd werd ook deelgenomen door het Trompettercorps van de Hilversumse Schut terij, dat naar oud gebruik gevolgd werd door een corpslid met een kruiwagen bier, Heineken! van de wedstrijd in deze afdeling werden de „kopstukken" van de in de prijzen gevallen corpsen door het gemeentebestuur van Eindhout ten stadhuize ontvangen en hartelijk ver welkomd. In dit knusse gebouw wees burge meester René Dassen o.a. op het feit, dat een dorp zonder muziek eigenlijk geen dorp is, daarmede de grote waarde van dorpsmuziek aangevend. De burgemeester legde tevens nog de nadruk op het creatieve en opvoed kundige element in de muziek. Van zelfsprekend werd er duchtig getoast op de behaalde successen van de deel nemende corpsen. In zijn dankwoord tot de burgemeester zei de heer Eggly, secretaris van ons corps, dat het Heineken Tamboercorps zeer ver heugd en dankbaar was geweest te midden van een zo geselecteerd gezel schap te hebben kunnen verkeren en sprak de wens uit een volgende keer opnieuw acte de presence te mogen geven. In dezelfde geest lieten ook de andere prijswinnaars zich uit, waarop de burgemeester nogmaals een toast uitbracht op de verbroede ring die dergelijke evenementen te weegbrengt tussen België en ons land. Tegen half zes werd de terugtocht per touringcar aanvaard. In de plaats Geel werd de reis onderbroken om de inwendige mens te versterken. Bij de grens aangekomen, werd nogmaals gestopt om in „De Bungalow" in een uiterst vrolijke stemming nog enige tijd gezellig de bekende bloemetjes buiten te zetten! Omstreeks het middernachtelijk uur arriveerde het gezelschap weer in Den Bosch. Niet onvermeld mag tenslotte blijven, dat één der rivalen in deze afdeling van de muziekwedstrijd, het Trom pettercorps der Hilversumse Schutterij, een geweldige rec'ame maakte voor 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 30