Tijdens de tocht werden de deelnemers aan deze geslaagde nachtwandeling zo goed mogelijk verzorgd en voor zien van warme koffie (die wel lau wer werd naarmate de tijd verstreek). Voor de liefhebbers waren er boven dien flesjes B3. Dit alles was mogelijk, dank zij de zeer gewaardeerde mede werking van onze Bossche bedrijfs leider ir. Ten Bruggen Cate, die een der volkswagenbusjes aan het bestuur ter beschikking had gesteld om als verzorgingswagen dienst te doen. Ook de beide particuliere auto's reden als zodanig mede, voor het gebruik waar van het bestuur de desbetreffende eigenaressen eveneens heel dankbaar is. Voor de volgende nachttocht (en die komt er!) houdt het bestuur zich reeds nu warm aanbevolen voor deze onmisbare hulp! Bij terugkeer op de brouwerij stond er in de bedrijfs kantine een stevig ontbijt gereed, dat door de wandelclub aan alle deel nemers werd aangeboden. Dank zij de goede zorgen van de heer Beek mans, werkzaam bij de huishoudelijke dienst, bij ons Bosschenaren beter be kend als Harry, smaakte de door hem versgezette koffie voortreffelijk. Na afloop van dit gemeenschappelijk ontbijt, zochten onze eerste nacht wandelaars moe, maar dankbaar, hun zo versmade bedden op! Naschrift bestuur: deze tóch kennelijk onvermoeibare lieden blijven aan dringen op herhaling van een derge lijke tocht. Er wordt aan gewerkt. vRh. HENGELSPORTVERENIGING „HEINEKEN" Visconcours in „De Putterse Wiel" De weersomstandigheden zagen er 's morgens vroeg vrij gunstig uit op zaterdag 5 september jl., op de mid dag van welke dag onze Bossche visclub van twee tot half vier een concours had georganiseerd tussen de visclubs van Kerkdriel, Alem en haar eigen club. De verwachtingen op een goede vangst waren dus hoog gespan nen. Naarmate het tijdstip echter naderbij kwam, waarop het sein „in gooien" zou worden gegeven, was het zachte windje toch wel van dien aard geworden, dat een aardige vangst helemaal niet meer zo zeker was. Maar het zonnetje scheen en de lek kere frisse buitenlucht noodde beslist tot een verblijf aan het water om er eens even heerlijk uit te zijn, je hengeltje uit te gooien en, alle dage lijkse zorgen vergetend, stil-turend je dobbertje in de gaten te houden. Deze mening waren rond 60 deelnemers aan dit visconcours blijkbaar ook toe gedaan en zo zaten ze daar dan, vol spanning, wie van hen „de eerste beet" zou hebben. Al heel spoedig weerklonk het: „controleur" en was het de heer Vogel van „Heineken" die deze eer voor zich opeiste. Helaas is een te harde wind oorzaak ge worden, dat de vangsten over 't alge meen aan de lage kant bleven, hoewel sommige gelukkigen toch niet moch ten klagen. De zo weldadig aan doende rust, die over „De Putterse Wiel" hing, werd op een gegeven moment evenwel wreed verstoord, toen Heineken hengelaar Jos Kappen de een of andere verkeerde manoeuvre maakte en prompt gedeeltelijk te wa ter ging! Door deze plons en het luid opklinkend gelach zullen alle vissen ongetwijfeld een goed heenkomen hebben gezocht. Voor deze onfortuin lijke visser was het helemaal niet leuk, temeer daar mevrouw Kappen van deze „misstap" van haar echt genoot, met wie zij pas twee maanden in een tot nu toe voorbeeldig huwe lijk is verbonden, getuige was! Boze tongen beweerden, alras, dat Jos helemaal niet uit was gegleden, doch door zijn geliefde er in was ge duwd Ik kan deze bewering eenvoudig niet geloven. Om half vier moesten de hengels worden opgehaald en zou 's avonds in de bedrijfskantine van de brou- weren, tijdens een gezellige voortzet ting van dit concours, de uitslag wor den bekendgemaakt. Zoals gebruike lijk, heerste er in de kantine weer een opperbeste stemming. Dat was dan ook volkomen verantwoord, ge zien het mooie resultaat dat door „Heineken" bij dit concours was be haald: de eerste corps-wisselprijs, een prachtige wisselbeker. De tweede en derde corpswisselprijs, resp. eveneens een beker, zij het van kleiner formaat, en een vismedaille, gingen naar Kerk driel. De vijf beste hengelaars van elk van de deelnemende visclubs zorgden voor toekenning van boven genoemde prijzen aan hun clubs. De Heineken-vijf vingen bij elkaar een lengte van 220 cm vis, terwijl de twee maal vijf overige deelnemers 150)4 en 127 cm vislengte voor hun rekening namen. Deze wisselprijzen komen definitief in het bezit van een der betreffende clubs, wanneer zij of in totaal 5 maal dan wel 3 keer achtereen wor den gewonnen. De drie beste individuele prijswin naars waren: 1. G. van Melsen (Kerk driel met 165 cm vislengte); 2. H. Broeren (Heineken met 140 cm) en 3. A. van Gent (Kerkdriel met 95 cm). Dankzij de mooie prestatie van ons Bossche visclublid, de heer Broe ren, kwam „Heineken" uiteindelijk voor de eerste maal in het bezit van de eerste corpswisselprijs. Bravo! vRh. INTERNATIONALE MUZIEKWEDSTRUD IN BELGIË Prachtige prestatie van ons Bossche Tamboercorps Om het in muziektermen te houden: het gaat crescendo met onze muzikale Bosschenaren! Aan de reeks van in middels behaalde, mooie resultaten, werd op zaterdag 15 augustus jl. in het Belgische plaatsje Eindhout, ten zuiden van de bekende stad Turn hout, alwaar door ons corps werd deelgenomen aan een internationale muziekwedstrijd, een juweeltje van Voorzitter Moors, tevens tamboer-maïtre van het corps, tijdens de uitvoering van de Kennedy- mars. een succes toegevoegd nl. een EERSTE PRIJS MET'LOF'VAN DE JURY. Maar zij hebben het dan ook ten volle verdiend, want het onberispe lijke optreden en de uitstekende uit voering van de ten gehore gebrachte marsmuziek maakte grote indruk, niet in het minst op de deskundige jury, die was samengesteld uit de heren mr. Ant. M. van Leest, dr. K. de Schrijver en mr. Ivo Mortelmans. Deze met grote kennis van zaken oordelende jury, kende tenslotte aan ons corps een prijs toe, waarop velen in stilte wel hadden gehoopt, zij het zonder lof, maar die eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden. De werkelijkheid was nog fraaier en het is dan ook te begrijpen, dat er na afloop van dit muziekconcours een uitgelaten feestelijke stemming heerste onder onze succesvolle Heineken tamboers uit Den Bosch. Op uitnodi ging van het bestuur van ons tam- 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 29