Hoewel verschillende maatre gelen genomen waren om van alle Heineken deelnemers, hetzij tijdens de marsen, hetzij bij de intocht in Nijmegen foto's te doen maken, is dit door om standigheden buiten onze macht niet gelukt. Dank zij de mede werking van de heren Van der Hoff (R'dam), Bos en Reppel (Den Bosch), die ons nog enig fotomateriaal stuurden, konden wij dit verhaal nog met enkele foto's illustreren. Red. lichaamsgewicht te bereiken. Maar ja, zoiets lukt natuurlijk niet, wanneer je beweert, zoals de heer Reppel, dat onze dagindeling van de Vierdaagse eigenlijk niet klopte! Volgens hem zou het nl. juister zijn geweest het kwartier ontbijt en de zes uren wan delen om te draaien De heer Reppel moge dan geen zes uur durend ontbijt genuttigd hebben, „goed" was het in elk geval en, naar ik vermoed, waren de overige maal tijden dat ook. Zei u niet, mijnheer Reppel, dat na de Vierdaagse de wij zer van de weegschaal nog iets ver der doorsloeg? Evenals Theo Krop man, hoopt ook de heer Reppel volgend jaar weer van de partij te zijn, maar dan op de 40 km afstand enin groepsverband! Dit was bij deze Vierdaagse helaas niet uit voerbaar, vanwege de individuele deelname op 3 verschillende parcour- sen. Ik had zeer gehoopt, dat al onze deelneemsters en deelnemers er on danks deze handicap toch in zouden slagen als één groep de glorieuze intocht mee te maken. Dit is helaas om praktische redenen onuitvoerbaar gebleken. Het is echter de bedoeling, dat in onderling overleg tussen de besturen van onze Heineken wandel clubs in Rotterdam en Den Bosch naar een zodanige regeling van deze kwestie wordt gestreefd, dat er, be houdens toestemming van onze direc tie, aan wie wij weer grote dank verschuldigd zijn voor haar mede werking en belangstelling voor dit grootse sportgebeuren, volgend jaar opnieuw, zoals dit bij de beide vorige Vierdaagse afstandmarsen het geval was, een zo groot mogelijke HEI NEKEN GROEP aan de start zal kunnen verschijnen. Gaarne besluit ik dit verslag met nogmaals een eresaluut te brengen aan onze dappere deel neemsters en deelnemers, die door hun individuele prestatie een voorbeeld voor ons allen mogen zijn, waar het aankomt op sportiviteit en doorzet tingsvermogen. vRh En zo stond een moedige groep gereed voor de start EERSTE HEINEKEN NACHTWANDELTOCHT De geestelijke vader van deze „duis tere" onderneming, onze penning meester de heer Derde, kan, dit mag gerust gesteld worden, zonder meer met voldoening op dit nachtelijk experiment terugzien. Leek het er aanvankelijk op, dat de toeloop niet bijster groot zou worden, op 't laatst overwonnen velen hun bezwaren van uiteenlopende aard en zo stond dan op vrijdagavond 21 augustus jl. om ongeveer elf uur een moedige groep van 21 dames en heren gereed voor de start, die in feite niet in Den Bosch plaats had. Wel kwamen deze „nacht brakers" op de brouwerij bijeen, doch zij werden van dit verzamelpunt met twee volkswagenbusjes van het bedrijf en twee particuliere auto's naar Oisterwijk vervoerd, waar zij in Cafe ,,'t Oude Nest" werden afgezet. Hier zat de stemming er al spoedig in en werden enkele lekkere kopjes koffie of andere consumpties gebruikt, waar van twee rondjes voor de nachtwan delaars gratis waren, aangeboden door de exploitant, de heer H. Rozen en onze plaatselijke agent de heer Jos de Kroon. Deze geste werd zeer op prijs gesteld. Sommige dapperen waagden het zelfs nog onder een partijtje biljart een pilsje te pakken. De klok wees intussen bijna één uur aan toen het sein tot vertrek werd gegeven. De nachtelijke weersomstan digheden waren ideaal: een heldere^ hemel met een volle maan! Daar. gingen ze dan, het donkere Brabantse land tegemoet. De door de heer Derde, uitgestippelde route met als doel onze Bossche brouwerij, voerde langs goede wegen door vredig slapend Udenhout en Helvoirt en vervolgens door ont wakend Cromvoirt naar 's-Hertogen- bosch-west, waar onze toen toch wel vermoeide nachtwandelploeg duide lijk de contouren van onze brouwerij tegen de door de opkomende zon prachtig gekleurde ochtendhemel zag opdoemen. De lengte van deze route bedroeg (op papier althans) ongeveer 25 km, in feite bleek het echter wel iets meer te zijnDes te groter is de waardering van het bestuur voor deze prestatie, vooral voor onze niet- getrainde gastwandelaars. Daar gingen ze dan, het donkere Brabantse tand tegemoet. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 28