Drie Bossche Heineken deelnemers en route. V.l.n.r. de heren Pieters, Schriemer en Reppel. daagse gingen deelnemen. En dan waren daar natuurlijk weer de Isra eli's, zowel burgers als het befaamde, respect afdwingende militaire con tingent. De verbroedering, die door dit geweldige sportevenement teweeg wordt gebracht, (ik denk o.a. aan de altijd weer indrukwekkende vlaggen- parade in het Nijmeegse Goffert Sta dion), is zonder meer een lichtend voorbeeld voor onze zo in alle op zichten verdeelde wereld. De Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, die deze internationale sportmanifestatie organiseert, zou er mijns inziens daar om goed aan doen, voor zover zulks wellicht nog niet het geval is, de culturele en opvoedkundige organi satie van de Verenigde Naties in haar activiteiten ten aanzien van de Vier daagse te betrekken. Op deze wijze zou onze Koninklijke Bond, zij het bescheiden, kunnen medewerken aan de totstandkoming van een gezonde samenleving, waarin blank en bruin, goedgesitueerden en minderbedeel den, elkaar zonder schroom en wat dies meer zij, tegemoet kunnen treden. Zou het niet fantastisch zijn, indien aan de Gouden Vierdaagse in 1966 o.m. werd deelgenomen door een groep burger medewerkers en een detachement militairen van de Ver enigde Naties?! Een dergelijke deel name zou, naar mijn mening, met recht als een kroon op het werk van onze K.N.B.v.L.O. gezien mogen worden! Na deze min of meer filosofische beschouwing keer ik terug tot de achter ons liggende 48ste Vierdaagse om u daarover nog het een en ander te verhalen, in 't bijzonder datgene, wat onze Heineken deelneemsters en deelnemers meemaakten. De 55 km lopers, op welk parcours de heren Jonas (Rotterdam) en Schrie mer (Den Bosch), alsmede onze Engelse vrienden Mr. Heath en Mr. Kyle, uitkwamen, moesten elke mars morgen al vroeg uit de veren. Het was me de afstand dan ook wel! In de eerste ochtenduren van de vier marsdagen was de temperatuur nog vrij laag, maar naarmate de dag vorderde, scheen de zon onbarmhartig op het wandellegioen en werd het duidelijk, dat alleen de goed-getrain- de en geharde tippelaars de finish zouden halen. De heer Schriemer heeft nog al wat last gehad met zijn knieën, maar dank zij zijn sterk uithoudingsvermogen, heeft hij de 220 km toch tot een goed einde weten te brengen. Taaie Mr. Heath, die aan zijn tweede Vierdaagse deelnam en deze afstand (ongeveer Nijmegen- Amsterdam en terug!) onder zijn voe ten liet „doorglijden", gaf aan het einde van de laatste dag volmondig toe, dat het een zware opgave was geweest. Met het dappere Rotterdamse Heineken wandelclublid, de heer Jonas (die dit geintje al eens meer aan de hand had gehad!) en „new comer" Mr. Kyle, bleven deze vier bedwingers van de grootste afstand echter, tesamen met de overige Hei neken deelnemers en Engelse vrienden op het 40 en 30 km parcours, trouw aan het devies „HALEN ZUMME 't!" van de 's-Hertogenbossche Vierdaagse Verzorgingsdienst, aan wier uitste kende zorgen onze mensen gedurende de vier wandeldagen waren toever trouwd. Voor onze „veertigers" de dames Van Kessel en Geertsema (Den Bosch) en de heren Heller Jr., Pieters (beiden eveneens Den Bosch), Van der Hoff (Rotterdam) en onze drie Engelse vrienden, moeder, dochter en zoon Kyle, rinkelde de wekker 's morgens wat later. Doch ook onder onze vijf Heineken „routiniers" waren er, bij wie het allemaal niet altijd van een leien dakje ging, neen, cadeau kregen ze het beslist niet, maar dat was ook niet de bedoeling. De pres tatie, die door onze drie Engelse wandelaars op deze afstand werd geleverd, is er een van de bovenste plank en ik wil hen daarmede gaarne nogmaals vanaf deze plaats hartelijk gelukwensen. Het is dan ook zo, dat een totale afstand van 160 km (Nij- megen-Winterswijk en terug) er stellig een is, waartegen je toch echt wel „U" mag zeggen! Tenslotte onze debutanten in deze Vierdaagse. Nu, zij hebben een uitstekend figuur ge slagen en ik vind het altijd nog ge weldig om in vier op elkaar volgende dagen 120 km te voet af te leggen. (Wat dacht u ervan: bijna de afstand Nijmegen-Eindhoven en terug?). Onder degenen, die hun eerste succes volle schreden op het Vierdaagse pad hebben gezet en die volgend jaar „as 't effe kan" wéér present hopen te zijn waren de dames Veenendaal (bravo Hetty!) en Wolkenfeit en de heren Kramer en Rispens (allen uit Rotterdam), alsmede onze Bossche Wandelclubleden, de heren Reppel en Kropman. Laatstgenoemde, die er tot kort voor de Vierdaagse nog aan twijfelde of hij het wel zou kunnen halen, was op de avond van de laatste dag zo fris als een hoentje! Zonder blikken of blozen vroeg hij mij of het met de marsleiding van de Vierdaagse misschien was te regelen, dat hij de dag daarop, zaterdags dus, nog „even" 40 km zou mogen gaan lopen, om zodoende toch als „veer tiger" gekwalificeerd te kunnen wor den. Hallo „De fijnste vakantie die ik tot nog toe beleefd heb!", ver trouwde hij me toe. Ja, en dan (last but not least) even de heer Reppel onder de loupe, ('t Moet wel een flinke loupe zijn, gezienenfin u begrijpt 't wel). Iedere deelnemer De drie dappere 30 km wandelaars aan de finish; v.l.n.r. mej. Wolkenfeit (R'dam), de heer Reppel (Den Bosch) en mej. Veenendaal (R'dam). ontving bij de aanmelding op maan dagmiddag 27 juli o.m. een papier, waarop de marsleider van deze 48-ste Vierdaagse, de luitenant-kolonel b.d. F. Breunese, negen uiterst belangrijke punten onder de aandacht van alle deelnemers bracht. Punt 5 daarvan luidde: „Eet voor de start, althans in de loop van de morgen een goed ont bijt en zorg er tevens voor bij de koffiemaaltijd en de warme maaltijd voldoende voedsel tot u te nemen". Als er één punt is, waaraan de heer Reppel de grootst mogelijke aandacht heeft besteed, is het zonder meer dit punt 5 geweest. Deze altijd goedge luimde man (je blijft lachen met hem!) zag in deelname aan de Vier daagse hét middel om verlies aan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 27