PERSONALIA BUITENLAND CURSUS OVER AMERIKA van 6,per week. Ruim 20 jaar is hij onder de heer Eibers werkzaam geweest in de garage, terwijl hij thans gedurende enige jaren zijn beste krachten wijdt aan de afdeling reclame. Alle sprekers, te weten achtereenvol gens de heren Arendsen, Eibers en Schipperijn waren vol lof over zijn persoon, zijn arbeidsprestaties, zijn plezier in het werk en de manier waarop hij de naam Heineken heeft uitgedragen. Zij waren hem daar dankbaar voor, lieten de echtgenote en de kinderen in de hulde delen en overhandigden prachtige bloemen en dito cadeaus. De heer Steeneken uitte mede namens de overige vertegen woordigers zijn dank voor de prettige wijze waarop zij altijd door Frits werden geassisteerd. De jubilaris dankte allen hartelijk. Hij vond het niet gewoon meer. Al tijd gewend van alles te moeten uit delen vond hij het nu toch wel hard- stikke leuk om te ontvangen. Niet onvermeld mag dunkt mij blijven dat Frits (zie boven) niet alleen in Amsterdam, doch ook nationaal en zelfs internationaal bekend is en wel óf als bestuurder van de rijdende ton, de Variomaton, óf als kapitein van de varende ton, de Bierboeier, en niet te vergeten als chauffeur van onze mooie oude T-Ford. Een grappig verhaal, opgetekend uit de mond van de heer Schipperijn, dat zo duidelijk illustreert op welke wijze Frits zich uit moeilijke situaties weet te redden, wil ik u niet ont houden: Plaats van handeling Grote Markt, Haarlem, waarop duizenden mensen achter een afzetting bijeen zijn ter gelegenheid van de Fokker herdenking. Frits komt met de Ford aanrijden, heeft heel veel bekijks, oogst veel lof, is dankbaar object voor de fotografen. Minder uitbundig in zijn loftuitingen is een klein mannetje met kort ge knipt rood haar, dat beweert dat men echt niet zo enthousiast behoeft te zijn over de Ford, omdat de Ford niet origineel is. Frits, al min of meer in vuur en vlam, vraagt wat er dan wel niet origineel is aan zijn Ford. De man, zeker van zijn zaak, merkt terecht op dat de Ford blauw en zwart is gelakt, terwijl een origineel exemplaar geheel zwart zou zijn ge weest. De opmerking is juist en de slag komt aan, maar verslagen is Frits beslist niet. Hij bedenkt zich geen moment en zegt: „Ach meneer, van huis uit waren de mensens ook niet rood." Met de Variomaton komt Frits overal; op vele auto-circuits is hij een bekende verschijning. Wanneer hij op het Zandvoortcircuit verschijnt, wordt hij door de speaker aangekon digd als Frits met de Variomaton. En daarom vind ik nu dat de ouders van Frits er verstandig aan hebben gedaan hun zoon niet Johannes maar Frits te noemen. Ik kan mij n.l. niet voorstellen dat een dergelijke aan kondiging zou kunnen luiden: „En hier dames en heren komt Johannes met de Variomaton." Frits, nog vele gezonde jaren met bijzonder veel spectaculaire successen als kapitein van je schip of als chauffeur van je inmiddels beroemd geworden vehikels. Oud Bruin. Door het Nederland-Amerika Instituut wordt aanvang 29 september een instruc tieve cursus van vijf lezingen over Ame rika, getiteld „De groei van het Ameri kaanse volk, zijn cultuur en staat" ge organiseerd te Amsterdam en Den Haag. In deze cursus worden door prof. dr. A. N. J. den Hollander en prof. dr. J. Presser achtereenvolgens behandeld: „Het Amerikaanse land uitgestrekt en verscheiden"; „Wording van een volk het ontstaan van de Amerikaan se cultuur en de sociale structuur"; „Van kolonie tot wereldmacht"; „Het zuiden eigen trant en eigen levenskunde". Bij deze cursus worden literatuuropga ven en goede brochures gratis verstrekt. Verzoeken om nadere inlichtingen en op gaven te richten aan het Nederland- Amerika Instituut, Museumplein 4, Am sterdam. Telefoon 72 22 80. RECTIFICATIE In het verslag van de onderlinge brand weerwedstrijden te Amsterdam (Vers van 't Vat, juli/augustus) is aan het einde een storende tout geslopen. In onze opgave van de uitslag stond namelijk vermeld dat de Rotterdamse ploeg op de derde en de 2de Bossche ploeg op de vierde plaats was ge ëindigd. Dat moest juist andersom zijn. De volledige uitslag luidde aldus: 1. Amsterdam; 2. Den Bosch (1e ploeg); 3. Den Bosch (2de ploeg) en 4. Rotter dam. De heer W. Grethe vertrok op 18 juli uit Léopoldville met verlof naar Nederland. Zijn gezin was hem reeds een maand eerder vooruitgereisd. Op 21 juli vertrok de heer J. A. Nielsen met zijn gezin uit Kumasi met verlof naar Denemarken. De heer H. Gerritsen werd op 22 juli overgeplaatst van Kaduna naar de nieuwe brouwerij in Moundou. Op 25 juli vertrok de heer E. K. P. Daniel met zijn gezin uit Aba eveneens naar Moundou, waar hij belast zal worden met de bedrijfsleiding. De heer A. D. Salmon reisde op 29 juli van Freetown naar Engeland voor het doorbrengen van zijn verlof. Op 30 juli vertrok de heer J. Haring met verlof uit Boma per boot naar Nederland. Na een rondreis van enkele maanden door Congo arri veerde de heer J. van Eerbeek op 1 augustus weer in Nederland. Na genoten verlof vertrok de heer G. Slootweg op 1 augustus naar zijn nieuwe standplaats Kumasi. Op 2 augustus reisde mevrouw J. E. M. Kreuger-van Giezen met twee harer kinderen terug naar Léopoldville. Mevrouw A. Krebs-van der Meer en haar dochtertje arriveerden begin augustus uit Aba in Nederland. Op 7 augustus vertrok mevrouw A. Hirt-Hagenaars met haar twee kinderen naar Kaduna. De heer H. J. M. Couwenberg vertrok met zijn gezin op 7 augustus uit Kumasi met verlof naar Nederland. Op 11 augustus arriveerde mevrouw A. Zwanenburg- Huisman met haar drie kinderen uit Aba in Nederland. Na genoten verlof vertrok de heer H. van Breukelen met zijn gezin op 12 augustus naar zijn nieuwe standplaats Aba. De heer B. C. Vink keerde op 22 augustus met zijn gezin terug naar Lagos, eveneens na genoten verlof. Mevrouw P. C. W. Koopman-van Leeuwen en haar drie kinderen kwamen op 27 augustus uit Singapore in Neder land aan. Op 28 augustus trad de heer A. J. Kraaijo te Hamburg in het huwelijk met mejuffrouw E. M. B. Kutzke. De bruidegom vertrok vervolgens op 2 september naar zijn nieuwe standplaats Moundou. De heer A. P. van Tricht vertrok op 30 augustus met zijn vrouw uit Moundou met verlof naar Nederland. Op 2 september keerde mevrouw P. J. Schalk-van den Tol met haar kinderen terug naar Boma. De heer C. Kooyman vertrok op 3 september met zijn vrouw naar Lagos, na genoten Europees verlof. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 15