Te uwer informatie Heineken steunt de nieuwe Hartstichting WERKGEMEENSCHAP VOOR GEPENSIONEERDEN TE ROTTERDAM Op 17 juni 1964 is in de aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht onder grote belangstelling van de medische wereld de Nederlandse Hartstichting (Nederlandse Stich ting tot bestrijding van hart- en vaatziekten) opgericht. Deze stichting vormt de laatste schakel in de keten der verdediging van de volksgezondheid. Het is merkwaar dig, dat dit niet veel eerder is gebeurd, zoals het reeds jaren geleden is geschied op het gebied van tuberculose, reuma, kanker en andere ziekten. Immers, het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vastgesteld, dat hart en vaatziekten in ons land de voornaamste doodsoorzaak vormen. In 1962 stierven 28.165 mensen aan hartziekten en 15.302 mensen aan vaatziekten. Ingedeeld naar leeftijd was bij de sterfgevallen aan hart- en vaatziekten in dat jaar 15 van de overledenen in de leeftijdsgroep van 30-35 jaar, 25 van de overledenen in de leeftijdsgroep van 40-45 jaar. Het totaal van alle leeftijdsgroepen samen bedroeg 46 De doelstellingen van de nieuwe stichting zijn: I. Voorlichting aan bevolking, patiënten, artsen en een ieder die medisch werkzaam is. II. Het instellen van adviesbureaus voor tewerkstelling, respectievelijk omscholing en revalidatie van hart patiënten. III. Bevolkingsonderzoek. IV. Research. Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. heeft om het mogelijk te maken, dat de stichting haar werkzaam heden kon aanvangen, een zeer belangrijke gift 100.000,gedaan. Het is verheugend, dat Nederland zich heeft geschaard in de rij van landen, die al eerder soortgelijke organi saties hebben ingesteld. Het bureau van de Nederlandse Hartstichting, directeur Th. Smeulers, is gevestigd te Den Haag, Jan van Nassau- straat 87, tel. 247241, postrekening 300. Bent u gepensioneerd en geniet u van uw hobby's en vrije tijd? Heeft u het misschien net zo druk als toen u nog werkte of heeft u tijd over en zou u graag een deel van de dag produktief bezig willen zijn? In het laatste geval is deelname aan de Werkgemeen schap voor gepensioneerden „Sterk door Werk" wellicht iets voor u. Sinds maart 1964 bestaat in Rotterdam voor gepensioneerden de mogelijkheid om samen met anderen nuttige bezigheden te ver richten. Vooral voor die gepensioneerden, die niet de hele dag kunnen stilzitten, is dit een nuttige en vooral prettige tijdsbeste ding. Het werk wordt zoveel mogelijk aangepast aan de interessen, kennis en ervaring van ieder lid van de werkplaats. Er is onder andere een afdeling voor houtbewerking en montage, voor metaalbewerking, een gereedschapmagazijn en een algemeen maga zijn, waaraan teven de expeditie is verbonden. De leden werken slechts drie uur per dag en kunnen zelf beslissen of zij 's morgens of 's middags willen komen. Deze drie uur worden onderbroken door een koffiepauze in de kantine. De leden ontvangen geen loon, wel wordt de nettowinst van deze coöperatie verdeeld aan de hand van de aantallen gewerkte uren. Het winstaandeel zal waarschijnlijk 1,per uur bedragen. Heeft u interesse voor deze Rotterdamse werkplaats, dan kunt u nadere inlichtingen krijgen bij mej. Looman. Stichting Heineken's Personeelfonds De raad van bestuur heeft het verzoek van drs. J. Gombert om te mogen aftreden als voorzitter van het bestuur van de Stichting Heineken's Personeelfonds ingewilligd. Op grond van artikel 6 van de statuten is door de raad van bestuur ir. H. Wanschers benoemd tot lid van de uitvoerende com missie van de Stichting Heineken's Perso neelfonds. Ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de statuten zal in de eerstvolgende bestuurs vergadering de nieuwe voorzitter worden gekozen. Stichting Heineken's Pensioenfonds Na het aftreden van ir. A. Stroo als lid van de algemene raad van de Stichting Heineken's Pensioenfonds heeft de raad van bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 3, van de statuten van de Stichting in de onderhavige vacature voor zien door ir. C. J. Onderwater te benoemen tot lid van de algemene raad van de Stich ting Heineken's Pensioenfonds. Voorts wordt medegedeeld, dat met ingang van 15 augustus 1964 mejuffrouw J. M. Agatz door de raad van bestuur is benoemd tot procuratiehoudster van de Stichting Heineken's Pensioenfonds. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 12