m riizè klei??? IfSssW i grind l Schelpenq I Het drinkwater, als eerste levens behoefte van de mens, is in de afgelopen tijd, vooral in Rotter dam, talloze malen het onderwerp van gesprek geweest. Ook in de huishouding van een brouwerij speelt water een zeer belangrijke rol, zoals u in bij gaand, interessant artikel kunt lezen. Het is van de hand van drs. H. Prins van het centraal laboratorium in Rotterdam, die zich speciaal bezighoudt met alle vragen welke zich voordoen op het gebied van de watervoorzie ning van al onze brouwerijen. was gebleken dat men in Pilsen slechts een goed bier van een bepaald type kon brouwen. Hetzelfde was het geval in München. Pas veel later heeft men ingezien, dat men dit aan het brouwwater te danken had en nog steeds staat het water van Pilsen model voor de juiste samenstelling van water voor het brouwen van Pils! Bakteriologisch moet brouwwater aan zeer hoge eisen voldoen; niet dat men hoeft te vrezen dat bakteriën, die voor de mens schadelijk zijn, in het bier terecht kunnen komen en daar nog blijven leven ook. Het pro- duktieproces van bier is zodanig, dat alle ziekteverwekkende organismen finaal gedood worden en zelfs al zou men ze met opzet in het bier brengen, dan zouden ze hierin niet de geringste overlevingskansen hebben. In dit ver band nog een stukje historie: in de Middeleeuwen, toen de hygiënische betekenis van betrouwbaar drinkwa ter nog niet bekend was en het open bare water tegelijk als riool en voor de watervoorziening diende zonder tussengeschakelde zuivering, heeft het «if#########-! drinken van bier in plaats van water de mensheid in West Europa meer malen voor zijn ondergang in een epidemie behoed. Wel echter is het van belang dat het brouwwater geen bakteriën bevat die schadelijk kun nen zijn voor het fabricageproces of voor het eindprodukt. Voor reini gingsdoeleinden zijn de chemische eisen minder streng, maar hiervoor moet het water vooral voldoen aan vrij strenge bakteriologische normen. Voor ketelvoeding is het juist omge keerd: hier mogen in het water de meest gevaarlijke bakteriën voorko men, als het chemisch maar aan zeer strenge eisen voldoet. Na wat in het voorgaande gezegd is over de hoeveelheden water die een brouwerij gebruikt en over de eisen die aan de kwaliteit ervan gesteld worden, zal het duidelijk zijn, dat het beschikbaar zijn van voldoende water (ook in de verre toekomst) van voldoende kwaliteit een eerste bestaansvoorwaarde is voor een brou werij. Wanneer men ergens een nieuwe brouwerij wil vestigen, moet dan ook allereerst een onderzoek naar het water worden ingesteld. Van het aanwezige water moeten monsters op het laboratorium chemisch en bak teriologisch onderzocht worden. Als het om grondwater gaat, dient men na te gaan of de grond lang genoeg iedere dag de vereiste hoeveelheid kan leveren, als het om rivierwater gaat hetzelfde, maar nu vooral of er in het droge seizoen ook voldoende water aangevoerd wordt. Soms is er niet voldoende natuurlijk water of blijkt de kwaliteit ervan zo slecht, dat men zijn toevlucht moet nemen tot de openbare watervoorziening (bijv. in Amsterdam). Ook dit water Het smaakt beter Toen een journalist aan de burgemeester van Mount Isa, een vooruitstrevende mijnstad in het dorre hart van de Australische staat Queens land, vroeg hoe het toch kwam dat er in die stad meer bier dan benzine werd gebruikt, kreeg hij ten antwoord: „Het smaakt beter....!" (UIT „DE UITKIJK") Met de dank van de redactie aan de heer C. Feiperlaan, die ons het stukje stuurde, en aan de heer P. Cottaar, eveneens te Rotterdam, die er een illustratie bij maakte. j{c voldoet lang niet altijd aan de brou werij-eisen. Gelukkig weten we nu vrij goed aan welke eisen het water voor de verschillende doeleinden moet voldoen en bovendien beschikken we over steeds meer en betere middelen om van het beschikbare water zoda nig water te maken als we wensen. Door toepassing van deze kennis en deze techniek is het technisch mogelijk om brouwerijen te bouwen en andere te handhaven op plaatsen waar dit 25 of 50 jaar geleden niet mogelijk zou zijn geweest. Of het economisch verantwoord is, hangt af van de dorst van het publiek! Een eenvoudige, afgebroken doorsneetekening van een zg. diepwelput. Het water wordt op gepompt met behulp van een diepwelpomp, die men tot op de bodem neerlaat. De pomp zelf is ongeveer IV2 meter lang. rïn I -£<rJ - fcU' y-xa;, O L*0 rf. \la^o'Sjopz j Scherp zand-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 9