Ieder die wel eens in de fabricage-afdeling van een brouwerij is geweest, weet dat daar enorme hoeveelheden water gebruikt worden. Natuurlijk, zal men zeggen, bier bestaat toch voor het grootste gedeelte uit water! Dat laatste is zeker waar, maar het water dat in het eigenlijke produkt terechtkomt, is maar een klein gedeelte van het totale waterverbruik. We zijn gewend om in de brouwerij alles te vergelijken met de geproduceerde hoeveelheid bier, dus wat men in Duitsland de „Ausstosz" noemt. Een brouwerij met een produktie van 1.000.000 hl gebruikt in totaal ongeveer 20.000.000 hl of 2 miljoen m:< water, dus 20 maal zo veel als de bierproduktie bedraagt. Wanneer een brouwerij in een droog gebied staat, waar het moeilijk en kostbaar is om aan goed water te komen, loont het de moeite om sterk op het waterverbruik te bezuinigen en soms lukt het dan om met de helft toe te komen. Anderzijds zijn er ook brouwerijen, waar men niet op een litertje hoeft te kijken en dan wil het waterverbruik wel 2 of 3 maal zo hoog zijn. In ieder geval gaat het steeds om enorme hoeveelheden! Uit water gekweekte bacteriënkolonies. Om een idee te geven van de grootte van de kolonies is onder het Petri-glas, waarin de bacteriën gekweekt zijn, een (normaal) lucifers doosje gelegd. een bepaalde temperatuur weg te zetten. Na enkele dagen kan men de dan gegroeide bakteriënkolonies tel len. Sommige van de bakteriën uit water (speciaal uit dat van rivieren en meren) zijn schadelijk voor de menselijke gezondheid, andere kunnen de kwaliteit (smaak, aroma, helder heid) van bier bederven als ze daarin Verreweg het grootste deel van het in de brouwerij benodigde water wordt dus voor andere doeleinden dan als grondstof („brouwwater") gebruikt: geweldige hoeveelheden zijn nodig voor de koeling van de ammoniak in de ammoniakcondensors van het koelsysteem, vooral in warme streken en 's zomers ook bij ons. Ver der gebruikt men zeer veel water voor het schoonmaken van ketels, kuipen, tanks, leidingen en vloeren. In de fustenboenplaats worden de vaten met veel water gereinigd en in de bottelarij is voor het schoonmaken van de lege en het pasteuriseren van de gevulde flessen eveneens veel wa ter nodig. Een betrekkelijk kleine, maar op zich belangrijke hoeveelheid water is nodig voor de stoomproduk- tie in het ketelhuis. Op school wordt veelal geleerd dat water, scheikundig gezien, HoO is, maar het is een moeilijk en kostbaar karwei om zuiver HoO te maken, zó moeilijk, dat er op de gehele wereld misschien enkele grammen van be staan. Zuiver water is dus kostbaar der dan radium! In de natuur komt noch in rivieren, meren of beken, noch in de grond zuiver water voor. Ook regenwater, dat altijd als zeer zuiver water wordt beschouwd, is dit op de keper bezien niet. Water heeft namelijk de eigenschap dat het prak tisch alles wat het op zijn weg ont moet, opneemt. Bij regenwater zijn dit dus de gassen uit de atmosfeer, stikstof, zuurstof en koolzuur. Bij rivier- en grondwater kan men wel haast geen stof bedenken of hij zit er in grotere of kleinere hoeveelheden in, om in dit verband van zeewater nog maar niet te spreken! Verder bevat het water altijd een zeker aantal bakteriën, die men kan aan tonen door bijvoorbeeld 1 cm3 van het water op een zg. voedingsbodem in een glazen schaaltje uit te gieten en het geheel in gesloten toestand bij terechtkomen. Water is dus nooit geheel zuiver en het is ook nooit geheel steriel, tenzij men het gesterili seerd heeft, bijvoorbeeld door toe voeging van kleine hoeveelheden chloor. Voor elk van de doeleinden waarvoor water in een brouwerij gebruikt wordt, moet het aan zeer bepaalde eisen voldoen wat betreft de erin op geloste stoffen en wat het aantal bakteriën aangaat. Zo mag brouw water een aantal stoffen in het geheel niet bevatten, andere hoogstens in zeer geringe, nauwelijks meetbare hoe veelheden („sporen"), terwijl er van weer andere stoffen een bepaalde hoeveelheid in moét zitten. Deze in het brouwwater opgeloste stoffen hebben in de historie een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de verschillende biertypen als Pilsener, Münchener, Dortmunder en het Engelse Pale Ale. Lang voordat men begrepen heeft waar de oorzaak lag,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 8