HEINEKEN ROTTERDAM TAPTE1 UIT ZOET VAATJE I3(>3 Lof Een woord van (heel grote) lof komt toe aan al ons personeel, dat direct of indirect bij de water verstrekking betrokken is geweest. Het waren er heel wat. De man- nen van de poortcontrole bijvoor beeld, die zich voor een bijzonder zware, extra taak geplaatst zagen, een taak die zij overigens met ple zier op zich namen en waarvoor sommigen van hen vele uren van hun vrije tijd opofferden. In het heetst van de „strijd" kwamen zij de mannen van de andere afde lingen, die de kranen bediend heb ben, het personeel van de tap- en legerkelder, dat de grootverbrui kers van water heeft voorzien, noch diegenen van de technische dienst, de brandweer en al die anderen, die het mogelijk gemaakt hebben dat duizenden Rotterdam mers hun door zout verschroeide kelen konden laven aan de Heine- ken waterbron. Welputten De bijna 250.000 liter water, die in vier dagen aan naar schatting 12.000 mensen (inclusief de groot verbruikers) zijn verstrekt, waren afkomstig uit de eigen watervoor ziening van de brouwerij. Ons Rotterdamse bedrijf is, wat zijn water betreft, selfsupporting, om De camera keek om een boekje en legde enkele vóór de poort wachtende water- halers vast. van het bedrijf. De putten zelf, waarvan telkens slechts een ge deelte in bedrijf is, zodat de overige zich kunnen „herstellen", hebben een enorme reserve. Wat de consumptie van het water en het overige verbruik ervan be treft, zij verder nog aangetekend dat het centraal laboratorium da gelijks een biologische controle op de kwaliteit van het water uit oefent. Bovendien wordt het regel matig onderzocht door de Keu ringsdienst van waren. Hoezeer dit water bij het publiek in de smaak is gevallen, moge blijken uit de verzuchting van een verzilte Rotterdammer, die de situatie als volgt tekende: ,,'t Is me het water wél, geef mij maar Heineken wélwater!" het eens met een mooi Hollands woord te zeggen. Vijftien, onge veer dertig meter diepe welputten leveren het water voor de brou werij. Nadat het opgepompt is, wordt het eerst gezuiverd (ont- ijzerd en gefiltreerd) en vervol gens naar de voorraadtanks ge transporteerd. Deze kunnen samen meer dan 400 kubieke meter be vatten. Van de voorraadtanks gaat het water naar alle sectoren ^—Rotterdammer krees een brief van eenl ,75-jarige lezer, die opmerkt het gebaar uit Crooswijk, om de Heineken's brou werij een herimieringslegel aan te bie den, zo geslaagd te vinden. Hij schrijft: „De heer C. M. Koorniieef hij staat bij ons allen en ver buiten de wijk be kend als „Bruine Kees" heeft op zich genomen dit waar te maken met mede werking van de stichting de oudjes van Crooswijk." En hij merkt op: „Dit zijn mensen waar wij oudjes al jaren onze .hoed voor afnemen." Aan alles komt een eind. Gedurende de watervier daagse verlieten ongeveer 12.000 mensenge lukkig met een por tie Heineken water, onze Rotterdamse brouwerij. Alles bij elkaar werd onge veer een kwart mil joen liter water weggeschonken. Onder: De heer L. van Alphen, een oude baas uit Crooswijk, bracht ter plaatse de situatie in beeld. Toen de tekening klaar was (rechts), schonk hij deze aan de brouwerij. ogen, oren en handen tekort. Maar, gewend aan allerlei situa ties, pasten zij zich snel aan de „watertoestand" aan en zij had den en hielden alles in de gaten. Vergeten wij ook niet te noemen binv on Wfic.V! tifi'iti 5 ■4j*a? iirtn ■ff f-tFSCCH

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 7