BROUWERIJ ROTTERDAM ZETTE WELWATERKRA/t Heerlijk helder Hei rieken water! Kwart miljoen liter in vier dagen Dit is het verhaal van de wateruitreiking op onze brouwerij in de Maas(!)stad, eind 'januari Anno Domini 1963. Het zijn enkele momentopnamen uit vier overstelpend drukke dagen, toen duizenden en nog eens duizenden een beroep deden op de Heineken brouwerij. En waar andere bedrijven voor tonnen schade leden, verkeerden wij in de gelukkige omstandigheid dat wij uit onze overvloed van goed water zeer velen hebben kunnen helpen. Rotterdam, woensdag 23 januari 1963. Het zoutgehalte van het gemeente lijke drinkwater is dermate opgelopen, 3X/ gram per liter, dat deze eerste levensbehoefte voor consumptie absoluut ongeschikt is geworden. Boven: De eerste dag, donderdag 24 ja nuari jl., waren de mannen van de poort controle de eersten die zich enthousiast inzetten voor de waterverstrekking. Op de foto ziet u de heer Van der Helm met achter hem de heer Norp in actie. Rechts: Samen sterk, was kennelijk het advies van deze twee dames, die het water in een wasketel kwamen halen. Aarzelend begin Donderdag, 24 januari 1963. Na een aarzelend begin van enkele huisvrouwen, die om water komen vragen, gaat het bericht dat bij Heineken heerlijk, zuiver water wordt verstrekt gratis! als een lopend vuurtje rond. Weldra drommen de mensen samen bij de poort en al gauw gaat de bedrijfs leiding er toe over assistentie van de politie te vragen teneinde alles in ordelijke banen te kunnen hou den. Intussen doet het Heineken personeel al het mogelijke om in een snel tempo zo veel mogelijk dorstende stadgenoten te helpen. Er worden meer tappunten ge maakt en als er een standpijp met twee uitlaten op de brandwater- leiding is aangesloten, gaat er, zo als een krant schreef, „bij Heine ken aan de Crooswijksesingel per seconde een emmer vorstelijk water weg". Het zijn echter niet alleen particu lieren, die naar de brouwerij ko men; ook vele „grootverbruikers" trekken aan de bel. En ook zij worden geholpen, de limonade- fabrieken, horecabedrijven, labo ratoria, fotografen, bloemenwin kels en vele andere bedrijven, te veel om op te noemen. Ook de fa briek, waar de cliché's voor Vers van 't Vat gemaakt worden, laat zuiver water halen. De laatste cliché's van het februari-nummer blijken namelijk door het zoute water te zijn aangetast en moeten overgemaakt worden. De roep van het heerlijke Heine ken water gaat snel door de ge hele stad. En wij op de brouwerij zien ze de poort binnenkomen, politie, brandweer, geneeskundige dienst en. zowaar ook het drin kwaterbedrijf van de gemeen te Rotterdam!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 4