DE PUZZELHOEK BLANCO-RAADSEL Daar er ditmaal geen oplossingen zijn te vermelden, gaan we meteen over tot het „menu van de maand", waarbij u wordt voorgeschoteld een BLANCO RAADSEL. Hierbij is het grondprincipe een kruiswoordraadsel, maar u moet daarbij ook zelf bepalen, welke hokjes zwart gemaakt moeten worden. Het is minder moeilijk dan u in het begin misschien denkt. Gaarne ontvangen wij uw inzendingen (te richten aan de puzzelredactie, Amsterdam) uiterlijk 29 maart a.s. Voor de drie winnaars liggen weer de gebruikelijke prijzenbonnen te wachten. Veel genoegen! Keiler. HORIZONTAAL: 1. talisman, 6. muziekinstru ment, 11. aanspreektitel, 12. vloeistof, 13. bevesti gingsmiddel, 15. papegaai, 17. één onzer ministers, 19. europeaan, 22. bedorven, 23. namelijk, 24. drie hoekig versiersel boven ramen etc., 25. windrich ting, 26. godin van 't onheil, 28. bloeiwijze, 29. landverhuizer, 30. schip, 32. bier, 35. nee (engels), 36. ridderorden, 37. pers. voornaamwoord, 38. voorzetsel, 40. plantje, 41. hetzelfde, 43. gewicht, 45. pijpzwart, 46. hoofdstad in Europa, 48. dier, 50. zorg, 51. wijnglas. VERTICAAL: 1. keelziekte, 2. Rusland, 3. deel van het hoofd, 4. bijwoord, 5. thee (engels), 6. reuzenslang, 7. lengtemaat, 8. nattig koud, 9. ver kiezing, 10. de oudste, 14. huidverdikking, 16. afvalligen, 18. slaapziekte, 20. zetel van Sovjet regering, 21. muziekstuk voor één instrument (meervoud), 27. boom, 28. als 26 horizontaal, 30. ouderwets, 31. kleur, 33. drietenige struisvogel, 34. zangvogel, 39. uitdrukking, 40. turfstof, 42. masker, 43. ijzerhoudende aarde, 44. economische instelling, 45. viervoetig dier, 47. pers. voornaamwoord, 49. aldus. (vervolg van pag. 26) voornamelijk binnenshuis. Dat er héél wat voor komt kijken, voordat alles tot in de puntjes is geregeld, behoeft geen betoog. Het bestuur hoopt van harte, dat het zaterdag 27 april 1963 een echte Heineken-wandeldag zal zijn. Ik twijfel er niet aan of het wandel lied bij uitstek: „En als er geen bier meer is, drinken wepaarde- bloemetjes langs de waterkant" zal veel worden gezongen! Als blijvende herinnering aan die gedenkwaardige dag is een fraaie medaille ontworpen, terwijl er bovendien groepsprijzen beschikbaar worden gesteld. Wanneer u dit leest is het officiële wandelprogrammaboekje ongetwijfeld op de post. Vanzelfsprekend worden ook enige exemplaren daarvan naar de Personeelsverenigingen te Amster dam en Rotterdam gezonden, alsook naar enige filialen of andere ves tigingen van onze brouwerij hier te lande, opdat u zich op de hoogte kunt stellen van allerlei gegevens omtrent deze eerste lustrumtocht. Wij, Bosschenaren, rekenen er op, dat er, indien mogelijk, vele niet-Bossche Heineken wandelaars aan de start zullen verschijnen. U staat mij toe de naam te noemen van althans één Rotterdamse wandelaar-in-hart-en- nieren, die wij verwachten? Welnu, mijnheer Van der Hoff, u komt toch zeker ook? Wij hebben over uw wan delprestaties in het vorig nummer van Vers van 't Vat het nodige kun nen lezen en dat is nogal wat! Ik zou het bijzonder prettig vinden u in Den Bosch te mogen begroeten en boven dien hoop ik, dat u er in zult kunnen slagen in Rotterdam óók een wan delclub op te richten! Tot ziens dus, mijnheer Van der Hoff zal ik maar zeggen en veel succes met uw pogin gen om uw collega's „aan de wan del" te krijgen, want uw hobby ver dient zeker veel navolging. Na deze persoonlijke noot gaarne nog een woordje in 't algemeen tot slot. Hoewel het nog in het verre verschiet ligt, heeft hèt grote wandelspektakel, de Vierdaagse, ook alweer de volle aandacht van ons bestuur. Het spijt mij, dat ik u op dit moment nog niet kan zeggen of er weer Bossche Heineken's mensen naar Nij megen zullen gaan om ons vaantje hoog te houden. Het bestuur doet zijn uiterste best een representatieve groep te formeren. Zouden er misschien nog niet-Bossche Heineken wandelaars onze gelederen willen komen versterken? Vanzelf sprekend zal onze deelname in eerste instantie afhangen van de toestem ming van de directie. Gezien het gunstige resultaaat van het vorig jaar is het bestuur wat dat betreft opti mistisch gestemd. Naar ik hoop, zal ik u in het aprilnummer van Vers van 't Vat nadere mededelingen hier omtrent kunnen verschaffen. Vóór alles echter, zijn onze ogen en acti viteiten thans gericht op de eerste lustrumtocht van W.S.V. „Heineken"- Den Bosch. Namens het bestuur, L. J. van Rhijn, voorzitter. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 31