VAN ONZE V NIGIN N Bridge: Hoe moet het ook weert (9) Reeds jarenlang speelt de H.B.M. bridgeclub het hele winterseizoen wed strijden, onderling en tegen een groot aantal Rotterdamse en Schiedanise bedrijfsclubs. De resultaten in de bedrijfscompetitie zijn in het algemeen van bescheiden aard en het is weer enkele jaren geleden, dat één van onze viertallen en een jaar later één van onze paren kampioen in de Hoofdklasse waren. De grote rol, die wij jaren echter elkaar in de strijd om de „Centraal Bureau" beker, hebben gespeeld, ligt ook al weer enige tijd achter ons. Toch geloof ik niet, dat het niveau van onze club achteruit gegaan is. De voor uitgang blijft echter achterwege, hoewel dit seizoen de kracht van enkele jonge en nieuwe paren onmiskenbaar toeneemt. Gebrek aan enthousiasme is het niet; misschien ontbreekt de meeste leden vol doende oefening tegen sterkere tegen standers. Probeert u eens te bridgen tegen sterkere paren en ondergaat eens de sensatie van down te gaan bij con tracten, die u anders in uw normale bridgekring zonder veel moeite tot een goed einde brengt. Op zo'n avond leert u dan twee dingen: le dat u te licht biedt, 2e dat uw afspeeltechniek onvol doende is. Bent u er verder van over tuigd, dat uw tegenspel voldoende is? In onze clubwedstrijd tegen P.T.T. moest één van onze paren een zeer mooi bod van 6 Ruiten realiseren op het volgende spel Noord x x x C 10 x x x x V 4* B 9 x x West Oost 4» x x x A B 10 9 C? A H 9 x 9 B 8 x OA 10 xx OHB9xx A H x Zuid H V x <0 V O x X X V 10 x x x x West moest dit contract spelen en ging na een start in Schoppen, genomen door Oost met de aas één down. Hoe moet dit spel gespeeld worden met de meeste kans op succes? In de eerste plaats moogt u de le slag niet nemen, U moet snijden, want: le u moogt toch 1 slag verliezen; 2e u behoudt dan de dekking in Schop pen; 3e indien één van de honneurs in Schop pen bij Noord zou zitten, levert de Schoppenkaart van Oost 3 slagen op. Indien niet beslist noodzakelijk, moet snijden echter zoveel mogelijk wor den vermeden. Dit klein slem contract staat of valt met de Hartenkaarten bij Oost en West. Noord B 10 x C H 9 x x O A x x x V x Zuid A H x x x C A V 10 O x x X X X Het juiste afspelen van deze kaarten is beslissend voor het contract. U dient daarbij uit te gaan van de bizarre ver deling van het spel. Zodra u de troef aanvalt, ziet u dat Noord 1 Ruiten heeft. Verder hebben Oost en West sa men slechts 3 Klaverkaarten. Een vreemde verdeling van de Hartenkaarten is daar om niet uitgesloten. Indien de Hartenkaarten 4 slagen ople veren, is het 6 Ruitencontract verzekerd. U moet daarop dus spelen en u kunt het maar, zonder riskant snijden, op één manier doen, nl. Hartenaas slaan en daarna zonder enige risico snijden op Hartenacht bij Oost. Herinnert u zich, dat ik enkele jaren geleden een soortgelijke verdeling aan u voorlegde, nl. Oost: B9ix West: A V x die alleen 4 slagen in Schoppen kon op leveren door te snijden op Schoppen vrouw, daarna 't aas te slaan en ver volgens te snijden op Schoppennegen. Dit lukt alleen bij de volgende ver deling: B 9 x x 10 x x x H x A V x een verdeling, die in de praktijk heus dikwijls voorkomt. Bij bridge is het logisch beredeneren van groot belang. Het geluk speelt be slist een minder grote rol dan u denkt. U ziet daarom de goede bridgers heel zelden down gaan, omdat zij de waarde van hun spel en hun eigen kracht niet overschatten. Nu nog iets over biedtechniek en wel in 't bijzonder over een belangrijk onder deel hiervan, nl. de informatieve dubbel, een onderdeel, dat zo dikwijls vergeten wordt. U kunt dit nog uitbreiden met de z.g. uitgestelde dubbel. De bedoeling van de informatieve dub bel is uw partner in te lichten over uw honneurkracht en het meest ideale bij een informatieve dubbel is als u uw partner steun kunt garanderen in iedere niet door de tegenpartij geboden kleur. Dit laatste behoeft niet altijd op te gaan, zoals blijkt uit onderstaand spel, dat eveneens voorkwam in de bewuste wed strijd tegen de P.T.T. Noord en Zuid hadden toen nl. Noord was gever en de bieding verliep als volgt: Noord Oost Zuid West pas 1 KI doubl. (a)2 KI 2 H (b) pas 2 Sch pas 3 R (c) pas 3 Sch (d) pas 4 Sch (e) pas pas pas Hierbij wil ik het volgende opmerken: a) Zuid garandeert minimaal 12 punten b) Noord moet eerst vierkaart Harten noemen, dus een hoge kleur c) Noord moet nu vierkaart in de lage kleur bieden, hetgeen tevens betekent, dat hij Harten niet kan herhalen, dus beslist geen vijfkaart daarvan heeft d) Zuid moet vijfkaart Sch. herhalen, zodat zijn partner weet, dat hij minstens 5 Sch. heeft. Dit betekent dus niet, dat hij geen steun in de overige kleuren heeft e) Nadat Noord 2 x Sch. heeft horen bieden mag hij met driekaart in deze kleur steunen. In dit geval moet hij steunen, omdat hij in deze kleur bo vendien een honneur heeft. Het probleem van de informatieve dubbel is hiermede nog lang niet behandeld. In mijn volgende artikel zal ik u aantonen hoeveel variaties bij het bieden mogelijk zijn. Onthoudt u echter vooral, dat u, door dit informatief doublet toe te pas sen, blijk geeft van uw overtuiging, dat bridge een parenspel is en dat u slechts tot grote prestaties kunt komen door volledige inschakeling van uw partner en een onbegrensd vertrouwen in zijn capa citeiten. J. Schimmer Bebito-nieuws 'n Sinterklaasverrassing Uw eigen Heineken toneelvereniging Bebito heeft alweer nieuwe plannen. Na dat op 11 januari jl. het schot is geval len, zijn wij begonnen met de voorberei dingen voor een nieuw stuk, een blijspel, waarmee wij u in het komende seizoen, op 6 december a.s., hopen te verrassen. Nadere berichten zullen u tijdig bereiken. Houdt dus deze avond alvast gereser veerd! Nieuwe leden, zowel spelers als dona- 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 27