0 vermeld, dragen een administratief karakter en zijn voor de werknemer van ondergeschikt belang. M.F. "/o: het percentage van de multifactorbeloning der produktie-groep, waarin de werknemer heeft ge werkt; voor die werknemers, die in de overbrug ging werkzaam zijn wordt hier het basispercentage (16%) 14 gewogen bedrijfsgemiddelde ingevuld. En nu gaan we even puzzelen. U ziet, de 16 die we onder het hoofd „basis tijdelijk onzichtbaar hadden opgeborgen, komt hier weer te voorschijn. En niet alleen, maar ver gezeld van een 14 van het gewogen bedrijfsgemid delde. Alleen gaat onze machine hier nog een speels grapje uithalen; ze is nl. wel in staat om in de korte tijd, die we haar geven, de meest ingewik kelde loonberekeningen te maken en deze tegelijker tijd nog te controleren ook, maar ze ziet geen kans meer om alle resultaten op te schrijven. Dat is iets te veel gevraagd. Indien in de kolom „basis dus 2 of 4 staat aangegeven, moet dit bij het M.F. wor den opgeteld. De machine heeft zijn berekeningen echter wel uitgevoerd over de som van het M.F. het eventueel aangegeven basis Bedrag multifactor: in deze kolom wordt het bedrag der multifactor- premie aangegeven, berekend als volgt: M.F. x uren x uurloon; indien in de kolom „Basis een 2 of een 4 staat, moet het M.F. eerst hier mee worden verhoogd alvorens te vermenigvul digen met uren en uurloon. Dit laatste geldt dus alleen voor die werknemers, die nog onder de overbruggingsregeling vallen. C.A.O.-loon: hier word het zuiver bedrag van het C.A.O.-loon aangegeven, berekend als volgt: C.A.O. x uren x uurloon. Totaal: de som van het „bedrag multifactor" en „C.A.O.- loon". Aan de onderzijde van de loonverantwoording wordt, naast enige administratieve gegevens, een specificatie gegeven van diverse persoonlijke inhoudingen. Een der belangrijkste posten is wel „de vaste inhouding". Het bedrag in het vakje „Netto loon" is het verschil tussen het bruto loon en de som der inhoudingen. Eenmaal per kwartaal gaat ons loonpotje „vaste inhou dingen" overkoken. We verzamelen dan alle ingehouden bedragen, die we onder dit hoofd hebben opgeborgen, en maken een kwartaalafrekening (zie pag. 12). Het vaste inhoudingspercentage moet wekelijks zodanig worden gekozen, dat aan het einde van ieder kwartaal, nadat we de fiscus en sociale wetgeving ieder het zijne hebben gegeven, er nog iets voor de werknemer overblijft. In de keuze van het inhoudingspercentage zijn we niet geheel vrij; de fiscus kent geen pardon voor eventueel te weinig ingehouden bedragen en eist een ruime marge. Wij hopen, dat deze eerste kennismaking een steentje zal bijdragen tot meer begrip en een antwoord zal geven op de vele vragen, die onder u leven. p Bo! Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. LOONADMINISTRATIE NAAM: Insp./extra kinderaftrek Afd. Basis Bel. groep Uurloon Datum einde loonweek Mannummer A.P.Brouwer 8914 2 31 2 00 6 1 63 1 18102 Uren CAO Omschrijving code MF Bedrag CAO Loon Totaal Loonadm. Multifactor Multifactor 24 00 100 normaal loon 111 8 914 09 24 12 48 48 00 60 48 1 50 100 normaal loon 111 8 914 04 28 0 84 3 00 3 84 1 00 150 overuur 331 8 914 09 24 0 52 3 00 3 52 1 50 130 ploeguren 211 8 914 09 24 0 78 3 90 4 68 17 00 100 vrij 621 8 914 09 24 8 84 34 00 42 84 1 00 130 vrij huurcompensatie diplomatoeslag weekvoorsohot AOW/AWW 621 851 812 874 8 8 8 914 914 914 09 24 52 2 60 3 6 2 1 12 25 00 22 Gew. dgn I/O dgn Inhouding Code TOTAAL MULTIFACTOR 23 98 BRUTO LOON 127 95 vaste inhouding 18 procent 01 23 03CE pr sparen 12 4 OOCB bierleveranties 56 4 OOCB 18.005 B/1062 CR In mindering NETTO LOON 96 92 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 15