STAMKAART H 1 1 de administratie wel eens vergeleken wordt met het drieluik van Leonardo da Vinei. Deze vergelijking gaat niet helemaal op; de grote da Vinei schilderde geheel alléén dit beroemde schilderij, terwijl ons drieluik echter met vereende krachten, o.a. door werknemer, baas, personeeldienst en loonbureau tot één geheel wordt gemaakt. De ponsgegevens komen van het meest rechtse gedeelte van de prikkaart, waar ze zorgvuldig naar groep staan ingedeeld. Ziet u hoe belangrijk deze kaart is: eventuele fouten door bijvoorbeeld verkeerd stempelen, onjuiste behandeling, waardoor beschadiging zou kunnen ont staan, werken door tot in uw huishoudportemonnaie. Reden genoeg, om ze met de nodige zorg te omringen. Een goed samenspel van alle hiervoor genoemde fac toren brengt uiteindelijk de „loonverantwoording" tot stand. Een document, waarop de administratie u een verslag geeft van de samenstelling van het verdiende loon. Als variant op een bekend thema moet de administratie er voor zorg dragen, dat „de arbeid een goed verslag waardig is". Nu is een goed verslag waarlijk geen een voudige zaak; er zijn vele faktoren, die een aanval ondernemen op de leesbaarheid van het geheel. We dienen rekening te houden met de mogelijkheden der mechanische hulpmiddelen, de eisen der loonbelasting, sociale wetgeving, enz., enz. Indien we het op de volgende pagina afgedrukte, vol komen willekeurig gekozen voorbeeld, op de voet volgen, komen we het volgende tegen: Naam: de naam en voorletters van de werknemer Insp./extra kinderaftrek: in deze rubriek wordt vermeld: a. het bedrag van de inspecteursaftrek; óf Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. AFREKENING 1873 83 ongevallwgeld 100% 39 96 Premie AOW AWW Loonbel. vlg. groep 31 144,00 2,91 55 49 1.29 90 87 11 344 48 De kwartaalafrekening b. een bedrag van 7,voor elk kind, waar voor extra kinderaftrek wordt genoten; óf c. het bedrag van de inspecteursaftrek vermeer derd met de extra kinderaftrek volgens punt b. Hoewel de extra kinderaftrek 15,per kind bedraagt, is op de loonslip uitgegaan van 7, per kind. De reden hiervoor is gelegen in de omstandigheid, dat deze extra kinderaftrek alléén geldt voor de loonbelasting en niet voor de inhou ding AOW/AWW. Teneinde toch voor alle werknemers dezelfde tabel van (geschatte) inhoudingspercentages te kunnen toepassen, moest het bedrag van 15, worden teruggebracht tot 7,Hierdoor wordt voorkomen, dat bij de kwartaalafrekening zou blijken, dat van werknemers met extra kinder aftrek te weinig zou zijn ingehouden. Afdeling: de afdeling, waar de werknemer is ingedeeld. Basis In deze kolom komt nietsof, indien de betrokken werknemer onder de overbruggingsregeling valt en recht heeft op een hoger percentage dan 16 2 of 4 te staan. 16% het minimum basis percentage wordt dus nooit aangegeven, maar volledig automatisch berekend. Alleen bij een afwijkend basispercentage, geba seerd op de overbruggingsregeling, van 18 of 20 wordt in deze kolom 2 of +4 aange geven. Bel.groep: de belastinggroep, waartoe de werknemer krach tens het Besluit op de Loonbelasting behoort. Uurloon: hier wordt het C.A.O.-uurloon vermeld. Datum einde loonweek: de laatste dag der week waarop het loon betrek king heeft. Mannummer: het nummer, waaronder de werknemer bij de loon administratie staat ingeschreven. Uren: het aantal gewerkte of niet gewerkte uren. C.A.o. het percentage voor uren, zoals deze volgens de C.A.O. beloond moeten worden. Omschrijving: hier wordt een omschrijving van de aard der bruto-loonposten gegeven. Code loonadministratie en multifactor: de code-nummers, die in deze kolommen worden 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 14