L x V LV HET ABC DER LOONVER ANTWOOR DING pr nha,„ Bij de hedendaagse loonberekeningen, met of zonder hulp van elektronische hulpmiddelen, komt het werken met behulp van formules steeds meer voor. Nu lijken al deze formules voor iemand, die niet regel matig met dit soort symbolen omgaat, een vrij ingewik kelde zaak. Zo ingewikkeld zelfs, dat je zou gaan denken aan „onbekend", een term die we in de algebra meermalen tegen komen. U hebt misschien al met een zeker wantrouwen naar bovenstaande titel gekeken. Nu, dat behoeft beslist niet. We zullen hierin geen enkele onbekende tegenkomen. Laten we samen eens proberen de symbolen van deze titelformule in te vullen en daarna op te lossen. L de eerste letter van het woord „Lonen" V de eerste letter van het woord „Verantwoording". Vermenigvuldigen we deze begrippen met elkaar dan krijgen we: Lonen x Verantwoording Loon verant woording. Ziet u wel, geen enkele „onbekende", ja zelfs de uit komst „loonverantwoording" is u bekend. Ja maar, zult u zeggen, al is het woord „loonverant woording" geen onbekende klank, wat er allemaal achter zit, daar begrijp ik niets van. Goed, laten we dan eens de keuken der administratie binnen gaan, om te kijken in de pan „loonadministratie", een pan, die haast doorlopend op het vuur staat te pruttelen. De administratie der lonen berust op meerdere pijlers, oude bekenden, zoals loonbelastingkaart, rentekaart, De prikkaart werknemersverklaring, enz. Deze oude pijlers zijn in de laatste jaren versterkt en uitgebreid. Als eerste in de reeks zien we de ponskaart, een belan- rijk hulpmiddel, waarin we in ponskaartenschrift diverse gegevens kunnen vastleggen. In de loonadministratie gebruiken we meestal 2 typen, n.l. stamkaarten en volgkaarten. In de stamkaart worden de volgende vaste gegevens opgenomen: 1. het nummer van de werknemer (eveneens in gebruik voor de pensioenadministratie), 2. naam en voornaam, 3. geslacht (man of vrouw), 4. afdeling (plaats, waar de werknemer is inge deeld), 5. uurloongegevens, 6. geboortedatum, 7. datum indiensttreding, 8. belastinggroep. In de volgkaart worden de uit te betalen posten per werknemer opgenomen. Daarna worden deze volg kaarten door de elektronische vermenigvuldigmachine berekend. Maar, alvorens we deze kaarten kunnen berekenen, moe ten ze eerst worden verponst. De gegevens hiervoor ko men vanaf de prikkaart, een derde belangrijk document. Dit document heeft een groots verleden, omdat het in WERKTIJDEN WERKTIJDEN Gew. dgn 5 Z/° )2 B9U 09 groep .en groep 891409 «gigog M 23 A.P.Brouwer 181C MAANDAG DONDERDAG ll\ 1 100 OM 12— 14 1 121 150 Werktijd Week 5*° - 152 6/,- '03 Z/F dgn 131-141 00 3l/t2 - '62. - ploeguren 21 1 130 Uren In hogere loonkl. loongr. ,50 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Wijdag ZateiJug Zondag 200 512 V rij Vrij 5óo 331-341 25 1 150 DINSDAG VRIJDAG .00 200 B "•k,*4l1,00 ong 100 Te 45, vrij Z/F dgn 621 631 vrg 651 17 ,00 1 130 1 50 1522 1022. 15— 200 B cao oren c 100". uren D 611 711 WOENSDAG ZATERDAG/ZONDAG 142-342 b 1. 721 143-343 baas ZIO 80". 531-561 ,.,ey,B1„g ziekt.verlet 601 731 TOT. UREN PERS. M F. Zli Per BZ B 811 I Reituron 815 Diplom, toeslag 812 f 851 7016 ZIO geld Boete 7,1 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 13