Aftrek wegens kostwinnerschap DE IDEEËNBUS ATTENTIE! Premiespaarregeling Het bestuur van het Personeel- fonds maakt bekend, dat per 1 april a.s. iedere werknemer die op die datum een halfjaar of langer in dienst is, als deel nemer tot de premiespaarrege ling kan toetreden. Voor degenen, die per 1 april toetreden is het jaar van stor ting tot zes maanden terugge bracht: de spaarperiode van 4 jaar begint evenals voor de genen die per 1 oktober j.l. zijn toegetreden op 1 oktober 1963. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het Re glement van de Premiespaar regeling. Deelnemers kunnen zich tot en met 15 maart a.s. bij de loon- en salarisadministratie aanmelden. Naar is gebleken, is het verschei dene van onze personeelsleden niet bekend, dat zij in aanmerking kunnen komen voor vermindering van loon- of inkomstenbelasting in het geval dat zij als kostwinner kunnen worden aangemerkt. Onze belastingdeskundige in Am sterdam, de heer W. F. Volkers, die wij hieromtrent om inlich tingen vroegen, gaf ons de vol gende toelichting: Indien u bij uw ouders!schoon ouders inwoont, of indien uw ouders!schoonouders bij u inwo nen, en u ten behoeve van hun levensonderhoud extra kosten moet maken, kunt u de inspecteur der belastingen verzoeken om vermin dering. Ook indien u als kostwin ner van uw ouders!schoonouders kunt worden aangemerkt, kunt u zich met een dergelijk verzoek wenden tot de inspecteur der be- Stand van het aantal ingezonden ideeën per 15 februari 1963 Amsterdam 119 Rotterdam 183 Den Bosch 258 560 In Rotterdam werden de volgende ideeën beloond: A. L. v. d. Bergh, instrumentmaker, het plaatsen van filters in de lucht- leidingen vóór magneetkleppen. Beloning 30,-. J. Kraayenbosch, onderhoud, verbe tering van het mechanisme voor het verstellen van het toerental van de klaringskuipmessen. Beloning 40,-. Mej. H. J. W. Kerpershoek, C.P.D., het plaatsen van papieren-hand doek automaten in de toiletten bij de raadskelder. Beloning 10,-. lastingen in wiens ambtsgebied u woonachtig bent. Wanneer vermindering van belas ting verkregen is, dient u zich direct met de loon- of salaris afdeling in verbinding te stellen. Deze afdeling zal dan rekening met deze vermindering dienen te houden alvorens de loonbelasting te berekenen. Vanzelfsprekend kunt u zich te allen tijde tot de plaatselijke per- soneeldienst wenden indien u in twijfel verkeert of u eventueel voor een dergelijke vermindering in aanmerking komt. Ook indien men voor eerste oefe ning in militaire dienst wordt op geroepen, bestaat een gerede kans op terugbetaling van reeds inge houden loonbelasting. In het voor komende geval geldt eveneens, dat u zich voor inlichtingen kunt ver voegen bij de plaatselijke perso- neeldienst.) Een aanmoedigingspremie werd_ toe gekend aan de heren A. A. Frenks en W. H. van Berkel. In Den Bosch werden de volgende beloningen toegekend: J. Peet, chef bottelarij, voor het idee: verbetering van de uitloop van de Silenta flessenlift. Belo ning 125,-. P. A. v. d. Akker, ziederij, voor het idee: een methode tot het verwijde ren van kalksteenaanslag uit de wortkoelers van de ziederij. Be loning 50,-. H. J. v. d. Loo, electrotechnische dienst, voor de ideeën: het plaatsen van verrijdbare glasbakken onder de kistenkeerder van colonne IV. Beloning 10,-; het aanbrengen van een nummering op lantaarnpalen en welputdeksels. Beloning 10,-. Chr. Duif, bottelarij, voor het idee: het verbeteren van de uitloop van de Silenta flessenliften. Beloning Beloning 17,50. Mej. M. A. Janssen, laboratorium, voor het idee: ontwerp van een houder voor 5 Einhornbuisjes. Be loning 10,-. A. v. d. Kallen, mech. onderhouds dienst, voor het idee: een verbeter de asafdichting voor de Cleveland wormkasten van de Cemco vul- machines. Beloning 10,-. P. A. J. van Esch, mech. onderhouds dienst, voor het idee: het verbete ren van de inloopveiligheid van de Enzinger wasmachines. Beloning 10,-. M. J. C. Verdaasdonk, electrotechni sche dienst, voor de ideeën: een verbeterde montage voor tijdrelais t.b.v. fotoelectrische regeling van transportbanen. Beloning 10,-; verbetering aan flessenuitloop bo venmat Holstein Kappert pasteu- riseermachine. Beloning 10,-. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 12