GEBOUWENCODERING IE ROTTERDAM Wat is uw nummer? gedurende twee weken zo'n cursus meegemaakt, waarbij hij enerzijds de gelegenheid had de fijne kne pen van het vak, die nergens be schreven staan, te leren en ander zijds de nodige, aanvullende ken nis op te doen omtrent het geven van instructie aan toekomstige vorktruckchauffeurs. Zoals hij ons vertelde, had hij op deze cursus heel wat opgestoken en wij twijfelen er dan ook niet aan, dat de door de heer Oele op gedane kennis ten goede zal ko men aan de opleiding van onze heftruckchauffeurs in Den Bosch. En daarmee aan een snelle en effi ciënte gang van zaken bij het zo belangrijke vorktruckwerk op onze brouwerij aldaar. Ook aan de theorie wordt de nodige aandacht besteed. De instructeur van Van Gend Loosde heer H. Jansen, toont hoe het niet moet. Onlangs zijn bij de in- en uitgangen van alle gebouwen van de brouwerij te Rotterdam blauwe bordjes aange bracht met een bepaalde cijfercode erop. Zo treft u bijvoorbeeld aan de buitengevel van het kantoor op de binnenplaats een bordje met het getal 65 aan. Dit getal, het hoofdnummer, vindt u terug in het hele kantoor. Per verdieping is aan dit nummer een tweede getal toegevoegd, zodat u bij voorbeeld op de begane grond het nummer 65-0 ziet, op de eerste ver dieping 65-1, enzovoort. U zult der gelijke nummerbordjes overal tegen komen bij alle in- en uitgangen en verdiepingen van elk gebouw dat tot de brouwerij behoort. Wat deze bordjes met de daarop ver melde cijfercode te betekenen hebben, vernamen wij van de technische dienst. De zogenoemde gebouwencodering heeft het volgende, drieledige doel. In de eerste plaats is hiermee verkregen een scherp omlijnde plaats bepaling van alle gebouwen en onderdelen daarvan ten behoeve van onze brandweer, B.Z.B. en E.H.B.O., zodat in het voorkomende geval deze diensten direct en precies weten waar hun hulp vereist wordt. Doordat men nu in plaats van namen van gebouwen (met alle kans op misverstanden!) de cijfercodering doorgeeft, is de mogelijkheid, dat genoemde diensten naar een verkeerde plaats gedirigeerd worden, uitgesloten. (Mocht zich dus op de Rotterdamse brouwerij in uw omge ving iets voordoen, dat de aanwezigheid van een van deze diensten vereist, dan kunt u een snelle hulpverlening bevorderen door het vol ledige nummer van uw afdeling, en/of verdieping aan de meldingspost, tel. 106-126-127, door te geven.) Verder dient deze nummering om administratief een juiste begrenzing mogelijk te maken van gebouwen en verdiepingen ten behoeve van de periodieke taxatierapporten, die voor verschillende doeleinden nodig zijn. Voorheen moesten in deze taxatierapporten alle gebouwen en hun ligging precies omschreven worden. Ten slotte zal de gebouwencodering door de technische dienst van de Rotterdamse brouwerij gebruikt worden voor het onlangs ingestelde eigen systeem van preventief onderhoud. In de toekomst zullen namelijk alle gebouwen en installaties periodiek worden geïnspecteerd op manke menten. De plaats daarvan kan daarna met gebruikmaking van de ge bouwencodering op een voudige wijze vastgesteld en vervolgens aan de onderhoudsdienst ter re paratie worden doorge geven. Naar verwacht wordt, kan hierdoor worden voorkomen dat een aan vankelijk klein gebrek, dat niet bij de technische dienst bekend is, uitgroeit tot een grote storing, waarvan het verhelpen hoge kosten met zich meebrengt. Boven: Het nummer 65, hier bij de ingang naar de raadskelder, geldt voor het gehele kantoor als hoofd nummer. De begane grond is, zoals portier Meijer hieronder laat zien, gecodeerd met 65-0. Een overzicht van de loodswaarin de toekomstige vorktruckchauffeurs van Van Gend Loos worden opgeleid. Gedurende een tweeweekse studiecursus leerde de heer Oele hier de fijne knepen van het vak.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 11