de uitbreiding van het complex in Den Bosch, die bijna voltooid is en van die te Amsterdam, die goede vorderingen maakt. Wij zullen ons allen echter duchtig moeten inspannen om de kosten binnen de perken te houden. Door de geleidelijke invoering van het multi- factor-systeem is het loon van het personeel op weekbasis op een verantwoord niveau ge komen en is bereikt dat wij een prikkel heb ben verkregen tot vergroting van de produk- tiviteit en tot kostenbewaking. Het goede dat tot stand kwam zou niet be reikt kunnen zijn zonder aller medewerking. Er is goed en hard gewerkt en raad van be stuur en directie betuigen daarvoor hun har telijke dank. Er liggen nog vele moeilijkheden voor ons. Op allen wordt een beroep gedaan om deze in goede samenwerking tegemoet te treden. De sprekers besloten hun toespraak met de beste wensen voor een goed 1963 voor alle personeelsleden en hun gezinnen. In Den Bosch nam de heer Kloppenburg voor de directie de nieuwjaarswensen van het personeel in ontvangst Onder toezicht van Keineken gebrouwen hectoliters In duizenden hectoliters per kalenderjaar Op loet nieuwe jaar! rai Nederlandse bedrijven n buitenlandse bedrijven- totaal 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 5