Een gedeelte van het personeel in de vernieuwde raadskelder te Rotterdam tijdens de toespraak van de heer Feith. Hectoliteromzet der Nederlandse bedrijven Induirrenden hectoliters per boekjaar De heer Feithin Rotterdam, begon zijn toespraak met enkele woorden van waardering voor de expedities en de chauffeurs van onze drie brouwerijen, die on danks de meest barre, winterse omstandigheden rond Kerstmis en Nieuwjaar de bierleveranties gaande heb ben gehouden. Cisalpina groep in Italië was gunstig, evenals bij de bedrijven in het Verre Oosten. In Venezuela is de toestand van bet bedrijf zorgelijk als gevolg van de politieke en eco nomische situatie in dat land. Nieuwe brou werijen kwamen tot stand in Kuala Lumpur (Malakka) en Freetown (Sierra Leone), terwijl Heineken een belang verwierf bij een kleine brouwerij op Martinique. Op het ogenblik zijn nog in aanbouw brouwerijen in Kaduna (Ni geria), Moundou (Tchad) en Taranto (Italië). Voor „De Hooiberg", de dochtermaatschap pij, die een aantal horeca-exploitaties omvat was het een jaar van consolidatie. Een aantal verliesgevende exploitaties werden gesaneerd, andere afgestoten. Alles bij elkaar was het een jaar van tegenval lers en successen, waarbij de tegenslagen veelal voortkwamen uit omstandigheden waarop wij geen invloed konden uitoefenen. Daar waar wij de zaak zelf in de hand hadden is op veler lei gebied goede vooruitgang geboekt. Met voldoening kan, behalve van de commer ciële successen, melding worden gemaakt van 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 4