de nieuwjaars toespraken In Amsterdam sprak de heer Wittert van Hoogland het personeel toe.... Evenals het vorige jaar hoorde het voltallige personeel in de drie vestigingen op 2 januari een nieuwjaarstoespraak aan, waarin de toe stand van de onderneming werd uiteengezet. Respectievelijk spraken in Rotterdam, Am sterdam en Den Bosch de heren Feith, Wittert van Hoogland en Kloppenburg. In korte trekken kwam hun betoog er op neer dat het afgelopen boekjaar aanmerkelijk moei lijker was geweest dan de voorgaande boek jaren. Weliswaar steeg de binnenlandse omzet, on danks de slechtste zomer sinds mensenheu genis, met ongeveer 5 maar de export bleef onder de raming door het sterk teruglopen van de uitvoer naar Ghana en Nigeria. In deze landen had de overheid de invoerrechten na melijk tot een buitensporige hoogte opge schroefd. In andere gebieden, met name in de Verenigde Staten en Europa werd wel goede vooruitgang geboekt, maar deze kon het om zetverlies in West-Afrika niet goed maken. Zelfs met de binnenlandse omzetstijging mee gerekend, bleef de totale omzet nog iets (6000 hl) onder die van het vorige boekjaar. Hij bedroeg in 1961/1962 1.558.000 hl. Onder invloed van de E.E.G. ondervonden wij scherpe concurrentie, speciaal van België. Ook bleven onze kosten stijgen, niettegen staande de voortdurende strijd daartegen. Wat de buitenlandse brouwerijen betreft, kan gezegd worden, dat de bedrijven in Afrika over bet algemeen een gunstige ontwikkeling van de omzet vertoonden, maar dat grote moeilijkheden worden ondervonden ten aan zien van het naar Nederland doen overmaken van de ons toekomende gelden. In dit opzicht bestaat een grote achterstand. De brouwerijen in Egypte zijn nog steedis onder beheer gesteld, maar wij hopen op een goede oplossing. In elk geval ziet men daar Heine- ken gaarne als technisch adviseur. De gang van zaken bij de brouwerijen van de waarna hij samen met v.l.n.r. de heren Van der Werf, Van de Griendt, Weymarshausen en Land de nieuwjaarswensen van het personeel in ontvangst nam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 3