d. de andere honneurs in Klaveren waarschijnlijk alle bij de tegen partij zitten. Heel anders ligt de zaak bij de vol gende verdeling: Noord: A x x H x O: V x x x A B x x Zuid: x x x x x O: H x x 4»: V x x x x Omdat Noord vrij zwak is, opent hij met 1 Ruiten, omdat hij dan in de 2e ronde 2 KI. kan bieden, waar door Noord zonder het biedniveau te verhogen desgewenst op 2 Ruiten kan terugvallen. De bieding verloopt dan: Noord Oost Zuid West IR 1 H pas 1 Sch pas (1) 1 SA 2 KI (2) 2 Sch pas (3) pas pas 1) Noord moet in de 2e biedronde passen, omdat zijn opening zwak is en het passen van Zuid in de le ronde op een zwak spel bij deze wijst; 2) nadat Zuid in de le ronde gepast en dus reeds zijn zwakte aange geven heeft, mag hij wel 2 Kl. bieden, waardoor zijn partner bij een SA spel van de tegenpartij een juiste start kan vinden; 3) hoewel Noord een mooie Klaver- kaart heeft, mag hij geen 3 Kla veren meer bieden, omdat zijn eigen spel daarvoor te zwak is en hij reeds weet, dat zijn partner niet veel kracht heeft. Vergeet u vooral niet, dat passen ook een waardevolle inlichting voor uw partner is. Indien uw partner bijv. 1 Harten opent, de tegenpartij 1 Schoppen volgt, geeft u met 2 Harten geen zwakte aan. Uw enige zwakte bod is dan nl. passen, terwijl u in de volgende biedronde, indien uw part ner kracht aangeeft door op een an dere kleur over te gaan, altijd nog gelegenheid krijgt uw steun in harten aan te geven. j Schimmer R.L.T.C. „Heineken" Voor diegenen, die de circulaire op het mededelingenbord niet hebben gelezen, laten wij deze hieronder nog maals volgen: Al duurt het nog wel even voor het tennisseizoen weer een aanvang neemt, toch kunnen zowel beginnelingen als gevorderden zich nu reeds aanmelden als lid van onze tennisclub. Bij voldoende belangstelling kan voor beginnelingen weer een clubtraining worden georganiseerd. Aanmeldingsformulieren kunt u aan vragen bij de heer Van Ginneke, toe stel 343 en mej. Jacobs, toestel 439, die u tevens gaarne alle gewenste inlichtingen zullen verstrekken. In verband met het tijdig huren van de banen verzoeken wij eventuele be langstellenden zich uiterlijk 15 febr. aan te melden. Aanmeldingen die later binnenkomen zullen door het bestuur afzonderlijk worden beoordeeld. ZATERDAG 8 JUNI 1983 Vierde interbrouwerij sportdag Begin vorige maand zijn de vertegen woordigers van de respectieve perso neelsverenigingen bijeen geweest om de eerste voorbereidingen te treffen voor de vierde interbrouwerij sportdag. De datum voor deze vierde ontmoeting tussen de drie vestigingen werd vast gesteld op zaterdag 8 juni a.s. De strijd zal zich afspelen in Rotterdam, waar de deelnemers uit de hoofdstad, de Maasstad en de St. Jansstad eikaars krachten zullen meten in de volgende acht takken van sport: biljarten, bridge, hengelen, judo, klaverjassen, lawn- tennis, tafeltennis en voetbal. Zal de hegemonie van Rotterdam, dat driemaal in successie de beker won, nu eindelijk eens doorbroken worden? We zijn benieuwd of het zal lukken deze brouwerij op eigen terrein te verslaan. Noteert u in ieder geval even de datum? Zaterdag 8 Juni a.s. te Rotter dam. Hengelen Van het hengel„front" geen nieuws. Water is ijs en dan kunnen wij niet met ons visgerei er op uit trekken, want dat heeft geen zin. Wel kunnen wij het verzorgen, zodat wij er op uit kunnen gaan, zodra zich de eerste gelegenheid voordoet. De vergunningen van Groot-Rotter dam, de Brielse Maas en de Rotte zijn inmiddels uitgereikt. Wij hopen dat 1963 een goed jaar mag worden, waarin wij onze sport op prettige wijze kunnen beoefenen. Secretaris J. DE LANGE Mannenkoor gaf concert voor bejaarden Op donderdag 10 januari jl. heeft het Heineken's Mannenkoor, evenals vorig jaar, een concert gegeven voor de bejaarden van Crooswijk. Kou en gladheid trotserend waren vele bejaarden naar het wijkgebouw in de Spiegelnisserstraat gekomen. Het optreden van ons Mannenkoor werd afgewisseld door zang van de sopraan mevrouw Visscher, en de tenor de heer Verschoor, die enkele bekende operastukken ten gehore brachten. Uit het daverend applaus van de aan wezigen en de dankwoorden van de heer Van der Kade, bestuurslid van het wijkgebouw „Crooswijk", bleek, hoezeer dit optreden van ons Man nenkoor door de bejaarden op prijs werd gesteld. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 19