PERSONALIA BUITENLAND Op 26 november vertrok de heer W. Grethe uit Stanleyville met Europees verlof. Hij keerde inmiddels op 12 januari weer naar zijn standplaats terug. De heer B. Pellekaan arriveerde met zijn gezin op 29 november in Nederland na beëindiging van zijn werkzaamheden in Lagos. Op 6 december vond het huwelijk bij volmacht plaats tussen de heer F. L. Langemeijer, machinist te Kumasi, en mejuffrouw H. E. Ruygrok. De bruid vertrok op 20 december naar Kumasi. De heer J. H. de Graaf keerde met zijn echtgenote op 8 december uit Kuala Lumpur terug naar Nederland, na voltooiing van zijn taak als montageleider. Op 13 december beëindigde de heer M. Krouwer zijn verlof en reisde met zijn gezin terug naar Léopoldville. Ir. H. Bults vertrok op 15 december met zijn gezin weer naar Singapore na genoten Europees verlof. Op 15 december arriveerde de heer P. J. A. Suykerbuyk met zijn gezin uit Kaduna in Nederland voor het doorbrengen van hun verlof. Op dezelfde dag kwam ook de heer P. J. Trum met verlof in Nederland aan. Zijn gezin was al enkele weken eerder gearriveerd. Eveneens op 15 december kwam de heer J. A. Koenraad uit Freetown met verlof op Schiphol aan. Met hetzelfde vliegtuig arriveerde ook de heer E. de Guliker met zijn vrouw uit Freetown in Nederland voor het doorbrengen van hun verlof. Op 19 december vertrok mevrouw F. A. Poel-Panhuijsen met haar drie kin deren uit Singapore naar Nederland. De heer G. den Hoed en zijn gezin arriveerden op 19 december met verlof uit Lagos in Nederland. Op 20 december vertrok mevrouw N. E. H. Schwietert-Vermeulen naar Lagos, waar haar man sedert kort als Production Manager werkzaam is. De heer J. Schalk kwam op 21 december uit Boma met verlof in Nederland aan. Zijn gezin was hem reeds enkele weken eerder vooruit gereisd. In Singapore vond op 4 januari een blijde gebeurtenis plaats met de geboorte van Annette Viviane, dochter van de heer en mevrouw Huizing-de Ridder. Op 8 januari vertrok de heer B. Engel met zijn vrouw naar Singapore, waar hij als machinist in dienst treedt van Malayan Breweries Ltd. IN MEMORIAM N. G. VAN GEILSWIJK Op 13 december 1962 kwam door een tragisch ongeval om het leven de heer N. G. van Geilswijk te Amsterdam. De heer Van Geilswijk was sinds zijn indiensttreding in 1927 in de afdeling garage werkzaam. Hij stond bekend als een zeer goed chauffeur, in welke functie hij de laatste jaren als bestuur der van een van onze grote wagens door het gehele land onze afnemers bediende. Door zijn plichtsbetrachting, groot ver antwoordelijkheidsgevoel en prettig karakter was hij bij zijn meerderen, zijn collega's en ook bij onze afnemers zeer gezien. De brouwerij te Amsterdam heeft in hem een waardevol medewerker ver loren. DIVERSEVAATJES (Gratis advertenties van en voor het personeel. Opgaven indienen bij de redactie, Rotterdam, onder vermelding van naam, brouwerij, tele foonnummer of (tevens) het volledige huis adres). Te koop: Half-Engelse kinderwagen (petro/wit) met toebehoren. Tevens een geheel opvouwb. wandelwagen. Te bevr. bij J. van Akkeren, mechanische werk plaats, Amsterdam of Schipbeekstraat 6111, Amsterdam-Zuid. Beek gedurende zijn gehele dienstverband in een en dezelfde afdeling, in dit geval het ketelhuis, werkzaam geweest. Daar begon hij in 1920 als ketelbikker om ver volgens via de functies van kolentremmer en stoker op te klimmen tot bedieningsvakman. Na ontvangst bij de bedrijfsleider, de heer Wanschers, die de scheidende heer Van Beek uit naam van de directie bedankte voor de vele goede diensten de brou werij bewezen, begaf het gezelschap zich naar kantine Hollandia. Daar sprak de heer De Lange, zijn directe chef, op de hem eigen wijze de heer Van Beek toe en overhandigde hem een cadeau onder couvert, dat be stemd was voor de aankoop van een koekoeksklok. Nadat nog de heer Slingerland, namens het personeel van het ketelhuis, een geschenk had aangeboden, maak ten velen van de gelegenheid gebruik om van hun collega afscheid te nemen. Ook Rotterdam nam afscheid van een oudgediende, de heer D. van Beek. Uit handen van zijn chef, de heer De Lange, ontving de heer Wan Beek een cadeau onder couvert. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 17