een mars deel te nemen. Alleen in de maand januari houdt hij „rust". Rekenen we, dat hij ruim veertig maal per jaar gemiddeld 25 kilometer per week wandelend aflegt, dan heeft de heer Van der Hoff in de dertien jaar van zijn hobby er al bijna een derde van de afstand rond de aarde opzitten! „En", zegt hij zelf, „voorlopig houd ik er nog niet mee op, al doe ik het, wat de afstanden betreft, nu wat kalmer aan." Eenmaal, lang geleden in militaire dienst, heeft hij deel genomen aan de Vierdaagse. Dat was, zogezegd, een hu zarenstukje, want de heer Van der Hoff diende destijds bij de huzaren. „Wie aan de Vierdaagse deelnam, kreeg twee dagen verlof", verklaart hij lachend, „en daar had je heel wat voor over!" Toen hij, vorig jaar, zich voorgenomen had om nog eens weer de Vierdaagse te lopen, ging het feest, vanwege een voetblessure, niet door. Ook had de heer Van der Hoff in 1962 graag deelgenomen aan de 150 kilometer lange tocht Rotterdam-Brussel, waarop hij zich speciaal had voorbereid. Maar opnieuw gooide een voetblessure roet in het eten. De heer Van der Hoff beleeft veel genoegen aan zijn hobby. „Je ziet heel wat interessante dingen, die je op de fiets, scoo ter of in de auto gezeten niet of nauwelijks opmerkt. Je leert ook de natuur bewonderen in al haar kleuren en schakeringen van lente, zomer en herfst. Bo vendien", vervolgt hij, „houdt wandelen je fit. En, evenals bij het hengelen, wat ik ook graag doe, alle zotgen en beslomme ringen vallen van je af". Wat zijn (goede) gezondheid be treft, zij terloops nog opge merkt, dat de heer Van der Hoff reeds 31 maal bloeddonor is geweest. Hij ontving de Landsteiner-penning en -pla quette, die eveneens aan ver scheidene van onze personeels leden werden uitgereikt en die wij u hierbij gaarne door mid del van een foto tonen. Als wij op het punt staan te vertrekken, komt het gesprek nog even op een onderwerp, dat de heer Van der Hoff na aan het hart ligt: de oprichting van een Heineken wandelclub in Rotterdam. Hoe graag hij ook wil meehelpen om tot de oprich ting van zo'n vereniging te ko men, zonder een voldoende aan tal adspirant-leden is dat ten enenmale onmogelijk. Daarom roept de heer Van der Hoff bij deze alle Rotterdammers, die wandelen willen, op zich te melden: „U wacht een gezellige liefhebberij, die u geestelijk en lichamelijk fit houdt", zegt de heer Van der Hoff. En hij kan het weten! U heeft ook een hobby? Een andere liefhebberij, maar zeker zo interessant? Laat ook anderen mee delen in de vrijetijdsbesteding, die u zo veel genoegen verschaft. Uw redacteur maakt graag een af spraak met u voor een bezoek bij u thuis. Twee heel andere medailles van de beer Van der Hoff, die reeds 31 maal bloed donor is geweest: de Landsteiner-pla- quette en -penning. Onder: een kleine selectie uit de vele, vele medailles, die de heer Van der Hoff in de loop der jaren verworven heeft. De vier bovenaan zijn van de Rotter damse Wandelvereniging (RWV), waar van hij lid is. De medaille aan de top is een herinnering aan de nachtmars (60 km). Schuin boven het meest rechtse exemplaar ziet u de medaille, die de heer Van der Hoff kreeg, toen hij samen met onze Bossche wandelclub op 21 juli 1962 de mars van Ons Verbond had meegelo pen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 15