DE IDEEËNBUS SINGAPORE: RECORDPRODUKTIE BLIKBIER Mr. P. Th. H. VERMEULEN benoemd tot directeur van de Brasserie Léopold S.A. Happy New Year In de maarad december van het afge lopen jaar werden in de Tiger-brouwerij te Singapore meer dan 1.200.000 blikjes bier gevuld. Dit betekende een record, dat op feestelijke wijze werd herdacht. Op de foto hiernaast ziet u de heer W. H. Kriis, chef bottelarij, temidden van het bedieningspersoneel van de blikco- lonne. Stand van het aantal ingezonden ideeën per 15 januari 1963: Amsterdam 115 Rotterdam 181 Den Bosch 242 Totaal 555 Een beloning ontvingen: te Amsterdam: J. Moes, alg. werkplaats, voor het idee: wijziging stoomtoevoer van Cox-heet- waterapparaat in gistkelder waar door minder gevaar en minder slij tage van afsluiter. Beloning 10.—. te Den Bosch: D. Coster, in opleiding laboratorium, voor zijn ideeën: het gebruik van een „standglas" voor het deponeren van gebruikte pipet ten. Beloning ƒ10. een met een wattenprop afsluitbare metalen koker voor het steriliseren en bewaren van pipetten. Beloning 30.—. Mede namens mijn vrouw dank ik directie, chefs, bazen, collega's en allen die mijn at- scheid van de brouwerij tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. J. DE ROOS Mede namens mijn vrouw en kinderen hartelijk dank aan bazen, collega's van het ketelhuis en alle leden van het jubileumfonds voor de ondervonden belangstelling en voor de prach tige geschenken bij mijn afscheid van de brouwerij. D. J. VAN BEEK Langs deze weg wil ik, mede namens mijn kinderen, u oprecht dankzeggen voor het betoonde medeleven na het overlijden van mijn man. Mevr. J. M. A. GRIP—v. d. LINDEN Voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden en bij de begrafenis van mijn man zeg ik u allen dank. Mevr. J. E. MEERTENS—SCHUURS G. van Doremalen, mech. onderhoud: het maken van een zuurcircuit voor het reinigen van leidingen in het waterstation. Beloning 25. F. de Haas, laboratorium: een apparaat voor het met water vullen van nieuwe flessen ten behoeve van ingangscontrole. Beloning 10. H. A. F. Heller, beladingsdienst: verplaatsbaar verkeersbord. Beloning 10. V. E. Pelsmaeker, bottelarij: mal(kaliber) voor het controleren van inwendige afmetingen van kisten. Beloning 10. G. H. de Wijs, bottelarij: het aanbrengen van sponsrubber op de kistenklemmen bij de palletizer. Beloning 20. W. Baggen, tekenkamer: een houten bergkast onder het Océ- lichtdrukapparaat. Beloning 25. Een aanmoedigingspremie van 7,50 werd toegekend aan: De noodlottige gebeurtenis als gevolg waar van onze man en vader op 13 december jl. overleed, kwam voor mij en mijn kinderen als een zware slag. Daarbij echter zijn ons tot grote steun geweest de overweldigende be wijzen van deelneming die wij van de zijde van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. en haar personeel van hoog tot laag mochten ondervinden. Het heeft ons zeer getroffen dat u mijn man zulk een prachtige bloemengroet op zijn laatste tocht heeft medegegeven en dat u in zulk een groten getale met ons bent medegekomen om hem naar zijn laatste rust plaats te brengen. Wij wisten dat hij zijn werk en degenen met wie hij daarin contact had, een warm hart toedroeg. Dat ook buiten de familiekring de waardering voor hem zo groot was als uit uw aller medeleven bleek, heeft ons naast alle droefenis veel goed gedaan. Bij alle herinneringen, die wij aan hem bewaren, zal ook dit altijd in ons blijven voortleven. Daar voor aan u allen onze diepgevoelde dank. F. M. VAN GEILSWIJK—TERPSTRA C. R. Pieters (flessenwagen) te Am sterdam en aan J. B. Timmer (mech. onderhoud), M. J. C. Verdaasdonk (elektr. techn. dienst), J. Klaassen (mach.kamer) en J. F. v. d. Sterren (tapkclder), allen te Den Bosch. De raad van bestuur van onze dochtermaatschappij de Brasse rie Léopold S.A. te Brussel heeft in haar vergadering van 26 oktober j.l. de heer Ver meulen benoemd tot directeur van deze vennootschap. De heer Vermeulen is op 1 november j.l. in functie getreden. De heer Vermeulen trad in 1951 bij Heineken in dienst. Na enige jaren in Nederland werk zaam te zijn geweest, werd hij in 1955 uitgezonden naar een buitenlandse brouwerij, waar hij gedurende enige jaren tot zijn terugkeer naar Nederland medio 1962 de functie van directeur vervulde. Het is niet onze gewoonte in ons personeels blad nieuwjaarswensen op te nemen. Boven dien, in januari komt Vers van 't Vat nooit uit en in februari is de tijd voor het uitspreken van goede wensen reeds lang verstreken. Toch willen wij graag voor één keer een uit zondering maken en wel voor de heer J. Duva- loois (Rotterdam), die na zijn pensionering op 18 mei 1962 voor een jaar naar de Verenigde Staten vertrok en die vanuit American Fork in Utah de volgende nieuwjaarswens stuurde: „Langs deze weg wensen wij directie, be drijfsleiders, bazen en personeel een gelukkig en voorspoedig 1963". DANKBETUIGINGEN 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 13