5f°c4 114 ATi Pï«JLdi ÏJL k TA T Tl?3 ii A rakAO JrfAtfkfcVi! T TM T Té "ÏMA Al 'l'J ill M PS4EA Het bier kwam uit het Oosten Vroeger is de algemene opvatting onder de wetenschap pelijke onderzoekers van de cultuurgeschiedenis geweest, dat de wieg van het bier in Egypte heeft gestaan, waarbij men zich heeft beroepen op de oude Griekse schrijvers. De resultaten van de archeologische onderzoekingen van de laatste decennia spreken er echter voor, dat de kunst van bierbrouwen is ontstaan in Babylonië, het land tussen de rivieren Eufrat en Tigris, waar naar men meent ook het verbouwen van de oudste graansoorten het koren en de primitieve tarwesoort „emmer" is ont staan. Maar in Egypte is het bierbrouwen toch in ieder geval zeer oud en gaat tenminste terug tot het einde van het vierde millennium v. Chr. In die tijd werd het land veroverd door een volk van het Oosten. Dit was vroeger in aanraking gekomen met de beschaving, die de oorspronkelijke bewoners van Babylonië, de Sumeren, hadden verworven en voerde o.a. het gebruik van koper en andere metalen met zich mee naar Egypte en schiep na zijn aankomst aldaar tevens het beeldschrift, de zg. hiërogliefen. Of het ook dit volk was, dat het bierbrouwen in Egypte invoerde, weet men niet, maar deze theorie wordt versterkt door het feit dat het oude Egyptische woord voor bier hqt of heqet niet van Egyptische taalstam is maar identiek is aan het Babylonische „hiktu". De rol van het bier Hoe het dan ook zij, het bier werd in Egypte al zeer vroeg buitengewoon populair. Brood en bier waren feitelijk de voornaamste voeding van het volk en uit bewaarde geschriften, afbeeldingen en in graven gevonden voorwerpen blijkt duidelijk, dat het bier in Egypte de on ontbeerlijke drank was voor hoog en laag, voor arm en rijk. De arbeiders ontvingen het grootste gedeelte van hun loon in natura, en daarvan zouden o.a. enige kruiken bier dagelijks deel uitmaken, en de studenten aan de hogescholen laafden zich gedurende de rusttijden aan bier van huis. Er waren talrijke bierhuizen in het oude Egypte, en deze hadden trouwe stamgasten. Bij opgra vingen in Tebe heeft men een dagboek gevonden, waarin een luitenant iedere dag had aangetekend hoeveel pullen bier hij verorberd had en wat hij hiervoor had moeten betalen. In een ander document wordt verslag uitge bracht van donaties van bier aan de priesteressen in een tempel, en volgens een inscriptie in het graf van Ramses III rekent deze Farao zich ten goede aan, dat hij 466.308 kruiken bier uit zijn eigen brouwerij aan de tempels had geschonken. Indien er misschien bij feestelijke gelegenheden aan het hof van de Farao wijn werd geschonken, was ongetwij feld het bier de dagelijkse drank, ook aan de koninklijke dis. Aan een grafreliëf kan men nog steeds zien, hoe het bier in de brouwschuren van de Farao werd gebrouwen, hoe het in de kelders werd opgeslagen en hoe de kruiken van aardewerk in orde werden gebracht. In dit graf rustte de schenker aan het paleis in Tebe, die moest waken over de toebereiding van dranken voor de tafel van de Farao. Men ziet hier hoe hij de koninklijke bierkelder inspecteert, waar men behalve de gewone lange bierkruiken met spitse bodem, bolvormige kruiken met witte geometrische figuren opmerkt. Volgens de inscriptie bevatten deze bier, dat uit Syrië was ge- importeerd. Men ziet hoe de dienaren met stofkwasten de kruiken afstoffen, die in de eetzaal zullen worden opgediend, en op een plank staan drie bekers met smaak- proeven, want de schenker was met zijn hoofd ervoor verantwoordelijk, dat er geen slecht bier op de tafel van de Farao werd gezet. Op vele grafbeeltenissen ziet men de dode aan zijn eet tafel zitten, terwijl hij de bierlijst bestudeert die de bediende er heeft neergelegd, en hierop kan men wel zes biersoorten lezen. Maar alle goeds kan worden misbruikt en niet het minst bier, en ook in het oude Egypte was men zich hiervan bewust. In een nog bewaarde brief klaagt zodoende een vader over zijn zoon, die op de schrijversschool in Chennu studeert. Daarin wordt o.a. gezegd: Men heeft mij verteld dat je je studies verwaarloost, dat je belust bent op genoegens en dat je van de ene bierkroeg naar de andere loopt. Maar de geur van het bier, waar voert die heen? En in Anis wijsheidsleer kan men het volgende epistel lezen, dat waarschuwt voor onmatigheid in het drinken. Het wordt hier in de oorspronkelijke taal weergegeven, maar voor alle zekerheid ook in de Nederlandse ver taling: Drink je niet dronken in het bierhuis. Want zullen je woorden niet je mond verlaten zonder dat je het weet Je valt om en breekt armen en benen (en) niemand reikt je de hand (om je overeind te helpenJe kameraden op het bierfeest staan op en zeggen: „Gooi die dronkaard er uit!" 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 16