INTERNATIONALE STEWARDESSEN ONTMOETEN ELKAAR RIJ HEINEKEN Het was een niet alledaags gezel schap, dat wij op maandagavond 28 september in de Raadskelder van onze Amsterdamse brouwerij aantroffen. In plaats van de gebruikelijke mannentaal, die in deze ruimte gebezigd pleegt te worden, werd bij binnenkomst ons oor verrast door het gegons van liefelijke stemmen, dat van een vijfentwin tigtal „vrouwspersonen" afkomstig bleek te zijn. In het kader van het veertigjarig jubileum van de K.L.M. was na melijk van iedere buitenlandse luchtvaartmaatschappij, die op Nederland vliegt, een afgevaardig de stewardess drie dagen de gast van de vereniging van K.L.M.- stewardessen. In samenwerking met de heer Van den Bent, had mejuffrouw Oosterheert, de presidente van deze vereniging, de eerste officiële ont moeting van deze meisjes in onze Raadskelder doen plaatsvinden. Het werd een gezellige avond, waar duidelijk bleek, dat deze stewardessen hoewel zij elkaar dikwijls ontmoeten op de diverse luchthavens door hun drukke werkzaamheden nauwelijks de ge legenheid hebben een dieper per De heer Van den Bent offreert een glas bier soonlijk contact te krijgen. U begrijpt, er was stof genoeg tot conversatie. Wanneer wij enkele van deze ge sprekken enige tijd volgden, reali seerden wij ons op hoeveel manie ren het Engels (dat hun voertaal is) kan worden gesproken. Daar was de kleine fragile miss Italia, die ons onmiddellijk aan het bel canto deed denken; miss Iceland, die als een ijsberg, onbewogen en koel haar woorden poneerde en niet te vergeten de zwart-ogige vurige miss Spanje, die zinnen als „ge gad gis gouse" lanceerde, waarbij wij al gauw doorhadden, dat de „g" meestal de voor een Spanjaard onuitspreekbare „h" verving. Verrassend te horen was b.v. ook, dat de twee stewardessen, die het „IJzeren Gordijn" vertegenwoor digden, Hongarije en Tsjecho- Slowakije, beiden als getrouwde vrouwen mogen vliegen, terwijl de laatste zelfs een zoontje van zestien maanden heeft. Het werd een avond waarop deze internationale stewardessen, in ge zelschap van hun Nederlandse gastvrouwen, elkaar hun wel en wee vertelden, waardoor een basis werd gelegd voor een nauwer con tact onderling, dat misschien nog eens tot een internationale ver bintenis mag leiden. Dvd. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 7