EEN RECORD IN RIERVERRREIK zegt hij en in zijn herinnering trekken ze stuk voor stuk voorbij en dan concludeert hij: de mede werking was verbluffend, als ik rechts keek, keken ze rechts, als ik links keek, keken ze links". Dat was het eerste dozijn in 1930, gevolgd door een onafgebroken stroom: de technici, waarmee Hei- neken in het buitenland een groot deel van zijn faam heeft verworven. Van de „export van bazen" scha kelt het beeld plotseling over op de export van het bier. „Ja, dat was eigenlijk ook een heel gekke periode", luidt hij dit tijdperk in. En meteen zit hij weer midden in de moeilijkheden waarmee de brouwerij een dertigtal jaren ge leden te kampen had; de houdbaar heid van ons flessenbier. Tot aan het einde der twintiger jaren waren wij overwegend een fustbierbrou werij en de export vergeleken met vandaag onbetekenend vond in hoofdzaak op fust plaats. Door jarenlang zeer intensief researchwerk lukte het ir. Emmens ten slotte het probleem van de houdbaarheid van het flessenbier op te lossen. Er wordt besloten een moderne bottelarij te installeren en in 1929 komt de eerste automatische bottel colonne met een capaciteit van 7200 flessen per uur! „Eigenlijk heel andere tijden waren dat", mijmert hij, „met totaal andere problemen als vandaag". In zijn beeld verschijnt b.v. het moment waarop hij de telefoon greep en de Holland Amerika-lijn belde om te zeggen, dat het s.s. „Damsterdijk" niet om 10.00 uur 's avonds kan vertrekken maar Heeft U de afgelopen zomer ook meegeholpen de Nederlandse bier- omzet te vergroten? De „grote zomer" heeft in ieder geval het zijne bijgedragen om Nederlandse kelen flink uit te drogen. Zo is er dan ook in de maand juli niet minder dan 358.000 hectoliter bier in de miljoenen keelgaten verdwenen. Dat wil zeg gen, dat er in deze julimaand 100.000 hectoliter bier meer is gedronken in Nederland dan in juli 1958. Een dergelijke con- pas om 01.00 uur, omdat een be stelling van 2000 kisten wegens pech aan een bottelmachine niet eerder aan boord kan komen. „En weet u hoe laat het schip vertrok? Om 01.00 uur 's nachts!" De oorlogsjaren volgen, waarin de heer Emmens in 1944 benoemd wordt tot directeur. Zeer velen zullen zich herinneren, dat hij in deze donkere dagen een grote steunpilaar was dank zij zijn vernuft om de steeds groter wor dende moeilijkheden het hoofd te bieden en dank zij het vertrouwen in de toekomst en het goede humeur, die hem nooit verlieten. Net wanneer ir. Emmens aan de na-oorlogse bloeiperiode wil be ginnen, waaraan hij veel van zijn krachten heeft gewijd, slaat een klok en breekt daarmee zijn ver haal af. „Ik moet naar een be spreking", zegt hij spijtig. „Het is allemaal te veel om zo even te vertellen. Het blijft slechts bij details. Vroeger kwam ik dagelijks met verhalen naar huis, want als je de dagelijkse gebeurtenissen met een beetje humoristische kijk be schouwt, is er heel wat te ver tellen". Wij realiseren ons ineens, dat zijn bescheidenheid hem niet heeft doen vertellen over de ware grote rollen, die de heer Emmens in de natio nale en internationale brouw- wereld heeft gespeeld, en nog speelt. Toch zou ons beeld van ir. Emmens niet compleet zijn als wij niet erbij vertelden, dat hij een van de leidende figuren van het Nacobrouw en voorzitter van de grondstoffencommissie van het sumptie is sedert de eerste wereld oorlog niet bereikt. Wist V overigens ook, dat er nog nooit in een periode van 12 maan den zoveel bier werd gedronken in Nederland als tussen september 1958 en augustus 1959. De vader landse consumptie bedroeg in deze periode namelijk 2.500.000 hl, hetgeen een ongekend hoog getal is. En dat daarvan menig biertje van ons afkomstig is, behoeft geen betoog! C.B.K. is. Bovendien is na de be vrijding mede dank zij zijn initia tief de „European Brewery Con vention" tot stand gekomen. Buiten deze met het brouwerij- bedrijf verbonden functies vervult de heer Emmens nog verschillende taken in het maatschappelijk leven, waarvan wij willen noemen: voor zitter van het Kon. Genootschap voor de Landbouwwetenschap, voorzitter van de commissie Land bouwnijverheid T.N.O. en als zodanig lid van het dagelijks be stuur van de Nijverheidsorganisatie T.N.O.directeur van het Bataafs Genootschap en de daaruit voort vloeiende functies in aanverwante organisaties. Tot slot zouden wij de treffende woorden van de heer Feith willen herhalen, die hij in 1955 schreef toen ir. Emmens op eigen verzoek als directeur aftrad omdat hij zijn taak voor een zestiger te zwaar achtte: „Nu ir. Emmens aan het eind van de rit, althans aan het eind van de officiële rit is gekomen, mogen wij met grote dankbaarheid con stateren, dat hij zich gedurende 35 jaren met volle kracht voor de H.B.M. heeft ingezet, dat hij heeft meegeholpen Heineken groot te maken en daardoor zelf ook groot is geworden. Naast zijn energie en grote gaven van geest en hart mogen wij vermelden zijn open en blijmoedig karakter, zijn kritische geest en zijn wetenschappelijke in stelling. Hij heeft velen, die naast en onder hem werkten, geleerd zelfstandig te denken en verant woordelijkheid te dragen. Hiervoor blijven wij onze vriend Emmens erkentelijk en wij hopen, ook wan neer het contact wat minder dage lijks en intensief zal zijn geworden, ons nog vele jaren aan de bron van zoveel goede dingen te kunnen koesteren". Na deze woorden zijn alweer vier jaren vervlogen. Vier jaren, waarin ir. Emmens de brouwerij als brouw- technisch adviseur in binnen- en buitenland intensief bijstaat. Wij wensen de heer Emmens van harte geluk met zijn 65e verjaar dag en willen de hoop uitspreken, dat hij nog vele jaren onder het genot van een goede gezondheid zijn werkzaamheden mag blijven vervullen! 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 4