In Memoriam n Procuratiehouders Collega's op bezoek De directie maakt hiermede bekend dat zij, na verkregen goedkeuring van Commissaris sen van de Vennootschap, heeft besloten met ingang van 1 ok tober 1959 te benoemen tot procuratiehouder van de Ven nootschap: de heren A. J. Kamphorst C. H. A. Gouverneur. DE DIRECTIE 29- 8-1959 15- 9-1959 18- 9-1959 22- 9-1959 26- 9-1959 8-10-1959 30-10-1959 Den Bosch: 14- 8-1959 18- 8-1959 8-10-1959 Mutaties: Geboren In vaste dienst traden: Rotterdam: 20- 6-1959 W. J. Lammers, bottelarij. 1- 8-1959 P. J. de Paus, bottelarij werkplaats. 12- 8-1959 P. J. Paulus, bottelarij. 1-10-1959 M. Groffen, bottelarij. 1-10-1959 L. de Groot, ligkelders. 1-10-1959 P. van Herwaarden, alge mene werkplaats. Getrouwd Amsterdam: 26- 9-1959 P. W. IJlstra, reclame-afde ling, met mej. I. T. J. Lems. 12-10-1959 R. v. d. Meer, boekhouding, met mej. C. J. Holwerda. Rotterdam: 8- 8-1959 F. L. Sopusepa, botttelarij, met mej. G. Talakua. J. A. Lalihatu, bottelarij, met mej. L. P. Lodder. C. Rietdijk, loonadministra tie, met mej. W. J. M. Heijnen. H. Boschma, tekenkamer, met mej. W. P. Poot. M. v. d. Most, boekhouding, met mej. E. Steens. J. M. Tenn, bottelarij, met mej. E. Pattirane. Ir. R. Hol, projectenbureau, met mej. T. Otto, centr. techn. dienst Nederland. J. A. Koenraad, tropenmachi- nist in opleiding, met mej. W. Kostermans. J. A. G. Elands, onderhouds dienst, met mej. J. H. Trum. G. v. d. Sluys, onderhouds dienst, met mej. C. E. J. v. d. Braak. G. Hauff, portier, met mej. M. Wagemans. Rotterdam: 7- 7-1959 21- 8-1959 1- 9-1959 5- 9-1959 13- 9-1959 14- 9-1959 25- 9-1959 28- 9-1959 Den Bosch: 17- 9-1959 9-10-1959 14-10-1959 Diploma's: Amsterdam: Mej. C. J. v. d. Wende (secretariaat) en mej. K. Stoter (secretariaat) behaalden beiden het diploma steno Nederlands. De heer A. C. M. Donkers slaagde voor het praktijk-examen Franse handelscor respondentie. Den Bosch: Het diploma landmachinist werd behaald door de heer G. G. v. Doremalen. •k Rectificatie: Mejuffrouw M. Nusteling, die op 1 sep tember jl. in onze dienst is getreden, is te werk gesteld op de afdeling inkoop, Rotterdam. Johannes, W., zoon van H. Gorree, bottelarij-werkplaats. Dirk, P., zoon van J. Broer, bedrijfsbureau. Pleuntje C., dochter van M. de Bruin, boekhouding. Nico, zoon van B. Knoops, bottelarij. Peter, zoon van M. Knoester, filiaal Den Haag. Gijsbertus J. W., zoon van C. W. Zwaan, havendienst. Maria, J., dochter van A. Key, gistkelder. Alfred, zoon van K. Vroom- bout, bottelarij-werkplaats. Riekie G., dochter van P. C. v. Boekei, tapkelder. Antonius J. F., zoon van A. J. v. d. Geer, garage. Maria I. M., dochter van H. P. A. de Kort, bottelarij. Onze technische afdeling in Rotterdam heeft deze zomer kort achtereen twee ernstige verliezen geleden. Ir. A. Hamming, werkzaam als assistent van de bedrijfs leider, werd 19 juni van dit jaar getroffen door een hartver lamming. Hij bereikte de leef tijd van 39 jaar. De heer Hamming was sinds kort in onze dienst maar heeft in deze korte tijd toch een plaats weten te vinden onder zijn collega's. Een andere tragische gebeurte nis vond plaats in de buiten landse sector. Ir. F. Pot, groepsingenieur, belast met het werktuigkundig toezicht op de brouwerijen in Brits West- Afrika, bij wie zich enige maan den geleden een ernstige ziekte openbaarde, ging van ons heen in de leeftijd van 37 jaar. Even leek het er op of hij nog zou herstellen, doch het heeft niet zo mogen zijn en zo ver liezen wij ook in hem een jonge veelbelovende kracht. Aan de nabestaanden betuigen wij onze zeer hartelijke deel neming. Wij zullen beide jonge mensen als prettige medewerkers wie nog zulk een belangrijke taak bij Heineken wachtte in onze herinnering bewaren. „s Per 1 oktober 1959 is ir. W. J. Emmens, Amsterdam, geplaatst bij het projecten bureau Rotterdam. Herinnert u zich nog het humoris tische verslag van een vakantie in Nederland, waarmee onze Belgi sche collega, de heer Van den Eerenbeemt het vorige jaar de tweede prijs won met onze prijs vraag „het sterkste verhaal"? Deze maand kwamen wij hem tegen toen hij in Den Bosch op bezoek was en net de bok eens vriendelijk onder de kin streek. Links de heer Berthe, eveneens vertegenwoordiger van de Bras serie Leopold te Brussel. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 17