Nieuwe veiligheidsbarometer99 in Rotterdam In ons volgende nummer zullen wij enige exacte gegevens betreffende het ongevallen- cijfer publiceren. halfjaar van 1957 zonder meer gunstig te noemen als wij dit vergelijken met de cijfers van de voor gaande perioden. Op dit moment heeft het ongevallencijfer een laagte- punt bereikt, dat uniek genoemd mag worden in de historie van de brouwerij, indien wij de personeels sterkte in onze beschouwing betrekken. In het eerste halfjaar van 1959 is het namelijk gelukt het aantal ongevallen terug te brengen tot een totaal van 49, met een arbeidsverlies van 432 ongevals- dagen. Dit cijfer is het laagste dat tot nu toe bereikt werd. Tenslotte blijkt bij het bekijken van welke afdelingen van de brouwerij in de eerste zes maanden van dit jaar met ongevallen te kampen hebben ge had dat de afdelingen waarin geen ongeval plaats vond de meerderheid vormen. Bovendien is aangetoond: a. dat het begrip veiligheid, mede door het werk van de daartoe ingestelde commissie en de posi tieve medewerking van het bazenkorps, een te realiseren factor in de bedrijfssamenleving vormt; b. dat deze veiligheid reeds in verheugende mate een feit is. De vraag kan wellicht rijzen, in hoeverre de bereikte resultaten in de komende tijd nog verder te be ïnvloeden zijn. Deze beïnvloeding zal zich naar onze overtuiging vooral hebben te richten op de onveilige handeling, aangezien er vrijwel geen onveilige situaties meer zijn aan te tonen. Statistisch is komen vast te staan, dat minstens 80 van het aantal ongevallen veroorzaakt wordt door eigen schuld en het zal dan ook de taak van de commissieleden zijn om alle werknemers hier bij voortduring op te wijzen. Dit zal onder meer gebeu ren door middel van een veiligheidsbord, waarop iedere werknemer kan zien hoe veilig of onveilig er gewerkt wordt in de groep, waarin hij of zij werk zaam is, waarbij tevens het vaststellen van veilig heidsrecords en het vergelijken met voorgaande jaren mogelijk zal zijn. Vermeld zij nog dat er besloten is tot het oprichten van een E.H.B.O.-groep, verdeeld over alle afdelin gen van het bedrijf. Hierdoor hopen wij te bereiken, dat, indien ondanks alle voorzichtigheid en veilig heidsmaatregelen toch een ongeval plaatsvindt, een snelle en vakkundige hulp kan worden geboden, waardoor veel leed kan worden voorkomen. Op woensdag 5 augustus werd bij de poort van onze Rotterdamse brouwerij in aanwezigheid van de Rotter damse veiligheidscommissie een nieuw veiligheidsbord aangebracht. Dit zelf ontworpen en zelf vervaardigde bord geeft alle afdelingen van de brouwerij nauwkeurig met personeelssterkte aan. Naast iedere afdeling staan aangegeven het aantal dagen die sedert het vorige ongeluk verstreken zijn en geeft ook aan het record van deze dagen. Gebeurt er nu ergens een ongeluk dan gaat onmiddellijk een rood lichtje branden bij de afdeling waar het ongeluk plaatsvond en blijft dan drie dagen knipperen, opdat ieders aandacht wordt getrokken. Ook staat aangegeven het aantal ongelukken van iedere afdeling in 1959, waarnaast nog vergelijkende cijfers van 1958 zullen komen. Op deze wijze kan iedere werknemer zien hoe veilig of onveilig er gewerkt wordt in de groep waarin hij of zij werkzaam is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 9