Overzicht van de werkzaamheden van onze veiligheidscommissies te Amsterdam en Rotterdam Veiligheidscommissie Amsterdam Veiligheidscom m issi e Rotter da m De Veiligheidscommissies van onze Amsterdamse en Rotterdamse brouwerijen hebben beide aan het begin van de tweede helft van dit jaar een periodiek verslag uitgebracht over hun activiteiten. Om een algemene indruk te geven van het veiligheidswerk dat in onze brouwerijen wordt verricht geven wij u hier de inhoud weer van deze verslagen. De reeds bestaande veiligheidscommissie is uitge groeid tot een college van toezichthoudend personeel en arbeiders uit de verschillende afdelingen in de verhouding van resp. 1 2. Als voorzitter fungeert de bedrijfsleider de heer Goos, als plaatsvervangend voorzitter de chef huis houdelijke dienst de heer Hof, en als secretaris de personeelschef de heer Verver, of zijn assistent, de heer Fischer. Het ligt in de bedoeling om buiten de toezicht houdende functionarissen die a.h.w. ambtshalve in de commissie zijn opgenomen om ter tafel komende problemen zo snel mogelijk te kunnen oplossen, de helft van de overige commissieleden per twee jaar te laten aftreden. Hierdoor zal na verloop van tijd een groot gedeelte van het personeel met het veiligheids- werk hebben kennisgemaakt. De commissie vergadert eens per maand, waarbij agendapunten door de commissieleden van tevoren kunnen worden opgegeven. Sinds kort komen als vaste agendapunten voor de behandeling van de ongevallen van de afgelopen maand en een overzicht van de verzuimongevallen in de afgelopen drie maanden. Er wordt naar ge streefd om eens per 2 a 3 maanden een veiligheids film te vertonen, waarin ook de verkeersfilms worden betrokken. Van iedere vergadering wordt een gestencild verslag gemaakt, hetwelk aan alle commmissieleden wordt toegezonden en tevens aan functionarissen die be paalde voorzieningen moeten treffen met betrekking tot de besluiten van de vergadering. Naast het werk van de commissieleden in de verga deringen zijn zij in de Brouwerij behulpzaam bij het opsporen van onveilige handelingen of werkwijzen en onveilige situaties. Veelal worden deze zaken in onderling overleg afgehandeld, doch in bijzondere gevallen wordt de waarnemend voorzitter van de commissie ingeschakeld, die een leidinggevende en coördinerende taak in het veiligheidswerk vervult. Naast het werk van de commissie wordt nog gebruik gemaakt van verschillende propagandamiddelen zoals het ophangen van veiligheidsplaten in schaft lokalen, folders die aan de werknemers worden ver strekt, het grafisch voorstellen van het ongevallen- cijfer d.m.v. een ladder met aan de ene kant de dokter en aan de andere kant de patiënt, etc. In ontwikkeling zijn nog: Het organiseren van een jaarlijkse wedstrijd tussen de verschillende afdelingen, waarbij een jury punten toekent voor de netheid in de afdelingen. Ook het aantal ongevallen in de afdelingen zal bij de beoor deling een rol gaan spelen. Op 9 februari 1957 werd door ir. A. M. M. Bartels de veiligheidscommissie Rotterdam geïnstalleerd. Haar taak was tweeledig, namelijk: a. Het bestrijden van onveilige handelingen, door het personeel begaan; b. Het opsporen en melden van onveilige situaties in het bedrijf. Voor het vervullen van deze opdrachten heeft de commissie zich eerst beraden over de mogelijkheden, welke haar hierbij ten dienste stonden, waarna de leden zich met groot enthousiasme aan hun taak hebben gewijd. Door periodiek bijeen te komen werd een intensief contact onderhouden, waarbij onderlinge ervaringen werden uitgewisseld, onveilige situaties besproken, voorstellen tot verbeteringen gedaan en nieuwe ideeën naar voren gebracht. Een bezoek aan de Veiligheids- beurs zorgde nog voor een extra stimulans. Het is de eer van de commissie dat reeds in maart 1957 het ongevallencijfer een neiging tot dalen ver toonde, welke tendens zich voortzette tot september van dat jaar toen het bus-ongeval de pendelarbeiders trof en het aantal ongevallen ongunstig beïnvloedde. Ondanks dit incident is het resultaat van het tweede 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 8