DE HEER W. KLOPPENBURG Hoofd >an de Centrale Personeels dienst tevens onderdirecteur en proenratiehonder Tot hoofd van de Centrale Personeelsdienst tevens onderdirecteur en procuratiehouder is met ingang van 1 oktober a.s. benoemd de heer W. Kloppenburg, thans gouverneur van de Koninklijke Militaire Aca demie te Breda, met de rang van kolonel. De heer Kloppenburg werd op 26 november 1909 geboren te Burum (Fr.) en is opgegroeid op een boerderij nabij Zoutkamp aan de Louwerszee in Friesland. Na de FF.B.S. in Groningen te hebben afgelopen, ging hij in 1929 in militaire dienst en werd hij ingedeeld bij de School voor Reserve Officieren van de bereden artillerie en een jaar later deed hij als cadet voor de cavalerie zijn intrede in de Koninklijke Militaire Academie te Breda. In 1933 werd hij beëdigd als 2e luitenant bij het 3e Regiment Huzaren in Den Haag. Drie jaar later wordt de heer Kloppenburg geplaatst aan de Rijschool in Amersfoort. In de jaren, die volgen tot de Tweede Wereldoorlog krijgt hij volop de gelegenheid zich op hippisch gebied te ontwikke len (zijn liefde voor het paard kreeg hij tijdens zijn jongensjaren op de boerderij, waar veel aan paarden fokkerij werd gedaan). De tientallen medailles, die hij verworven heeft, getuigen van de vele concoursen zowel in binnen- en buitenland waaraan hij deelgenomen heeft. Uit krijgsgevangenschap in Polen naar Nederland teruggekeerd, komt de heer Kloppenburg, na het staatsexamen te hebben afgelegd, op de Hogere Krijgsschool in Den Haag en wordt voor een jaar uitgezonden naar Amerika om de Staff College Amerikaanse Krijgsschool) te volgen. Het jaar wordt met twee maanden verlengd om hem gelegen heid te geven enkele grote Amerikaanse bedrijven te bezoeken om zich te oriënteren over het personeels beleid. In 1948 komt hij uit de V.S. terug en wordt aange steld als leraar aan de Hogere Krijgsschool. Twee jaar later wordt hij geplaatst op het kabinet van de 2 chef van de Generale Staf en 1 maart 1951 benoemd tot commandant van het Regiment Huzaren van Boreel in Amersfoort, waar hij tot 1 juli 1953 blijft. Na een viermaandelijkse cursus gevolgd te hebben van het Defensie Studiecentrum (een studiecentrum op interdepartementaal niveau alsmede voor hogere staffunctionarissen uit het bedrijfsleven) wordt de heer Kloppenburg geplaatst in de staf van de Neder lands Territoriaal Bevelhebber, als hoofd van de sectie personeel en vervolgens op 6 oktober 1954 benoemd tot Gouverneur van de Koninklijke Mili taire Academie te Breda. Mogen wij vanaf deze plaats de heer Kloppenburg namens de Heineken's Brouwerijen van harte wel kom heten en de hoop uitspreken, dat hij met even veel voldoening en resultaten zijn werkzaamheden bij ons zal kunnen vervullen als hij dat in zijn vorige loopbaan heeft gedaan. Aangezien ik in september mijn nieuwe werkkring hoop te aan vaarden en, in verband met de komst van mijn opvolger, per 1 september vertrokken ben, is het mij tot mijn spijt niet mogelijk geweest om van allen, met wie ik in het verleden contact heb gehad, persoonlijk afscheid te nemen. Ik groet u daarom langs deze weg en spreek nog gaarne mijn dank uit voor de mede werking, welke ik van velen heb ondervonden bij de op bouw van de Centrale Perso neelsdienst. C. J. RIJKEBOER

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 4