Over ivat staat in flit en het vorige verse vat ir Regeling voor studie-toelagen Personalia Buitenland De data van indiensttreding van Rotterdamse personeelsleden, ver meld in de rubriek Personalia, zijn vorig maal verkeerd overge komen. U hebt dat misschien helemaal niet gemerkt, maar de nieuwelingen zelf zullen verbaasd hebben gestaan, dat zij blijkbaar eerder in dienst van Heineken waren dan op hun eerste werkdag. Wanneer zij eventueel na-betaling van salaris zouden willen vorde ren, de redactie houdt haar porte- monnaie gesloten! Ze opent alleen haar mond. Om excuus te maken. Kunt u zich nog de foto van de vorige keer herinneren „uit het warme Curacao"? Daar stonden een aantal militairen op afgebeeld die duidelijk matro- zenuniformen droegen en matrozen behoren tot de Koninklijke Marine. Het onderschrift had het over mariniers. Die behoren wel tot de Marine, maar vormen een apart onderdeel. Het waren dus geen mariniers op het plaatje. Dom van de redactie. Als veront schuldiging mag misschien gelden, dat het vorige maand ook in Holland erg warm was en boven dien de militaire expert van de redactie met vakantie afwezig. Dank aan Paul Koote van Export- Rotterdam die ons op de vergissing attent maakte. Hij is ingedeeld bij het Marine Opleidingskamp in Hilversum en dus deskundig. Wij hopen ook dat de heer J. C. Becht uit Rotterdam het ons ver geeft dat zijn naam niet in ons blad is genoemd, terwijl hij toch in het voorjaar al zijn doctoraal examen economie met goed gevolg heeft afgelegd. Zijn wij vergeven? De familie Verschoor uit Rotter dam verzocht ons hun dankbetui ging over te brengen voor de grote belangstelling die zij hebben onder vonden bij het overlijden van de heer W. F. Verschoor van de zijde van directie en collega's. Ten slotte nog iets over de heren zeventien van pagina 15? De foto van 1959 is eigenlijk een beetje mislukt. We hebben nl. bemerkt dat twee heren, die naast de heer Feith zaten niet op de foto voor komen. Dus eigenlijk waren het ditmaal de heren negentien. We hadden dit om onze medewer ker Kg niet in moeilijkheden te brengen onvermeld willen laten, maar vonden dat toch niet harte lijk tegenover de verdwenen heren, die wellicht trouwens deze de charge ze waren heus in Hol- landia! tegenover „thuis" niet kunnen missen Voor zover dit nodig is, brengen wij de regeling voor studie-toelagen van het Personeelsfonds nogmaals onder uw aandacht. Alle personeelsleden, die 1 jaar in dienst zijn, kunnen voor de studie van hun kinderen op de volgende voorwaarden hulp in de vorm van een gift ontvangen. 1. De studie moet een volledige dag-opleiding zijn, nadat de tweede school (b.v. technische school, U.L.O., H.B.S. of Gymnasium) met succes doorlopen is. 2. Aanleg en studie-ijver moeten een goed resultaat waarborgen. 3. Hulp kan worden gegeven voor school- en collegegelden, boeken en leermiddelen, echter niet voor levensonderhoud, kleding of zakgeld. 4. De grootte van de gift wordt in ieder geval afzonderlijk bepaald, rekening houdende met het gezinsinkomen en de studiekosten. 5. De hulp wordt voor een jaar verleend en voortgezet wanneer de resultaten goed en de verdere omstandigheden ongewijzigd zijn. Bij alle bestuursleden en bij de maatschappelijke werksters kan een desbetreffende aanvrage worden ingediend. stichting personeelsfonds Op 23 juli vertrok de heer B. Pelle- kaan naar Kumasi, terwijl zijn vrouw en drie kinderen hem op 4 augustus daarheen volgden. De heer P. Phaff vertrok op 24 juli uit Aba naar Nederland voor het doorbrengen van zijn verlof. De heer P. R. Motley is op 27 juli uit Lagos met verlof naar Europa vertrokken. Op 28 juli vertrok mevrouw J. S. Bults met haar twee kinderen naar Singapore. Uit Usumbura vertrok op 4 augus tus de heer P. Smit met zijn gezin naar Nederland. Op 11 augustus keerde de heer E. de Guliker met zijn vrouw uit Bukavu naar Nederland terug. Eveneens keerde op 11 augustus de heer L. Rijkhoek met zijn gezin uit Bukavu naar Nederland terug. Dr. J. P. Ton uit Caracas bracht in de eerste helft van augustus een kort zakenbezoek aan Nederland. Mr. E. C. Kettner vertrok op 7 augustus uit Kairo naar Nederland voor een zakenbezoek en het door brengen van zijn verlof. De familie Zwanenburg uit Ku masi arriveerde op 22 augustus op Schiphol voor het doorbrengen van het verlof. Op 24 augustus keerde de familie Bussmann na het doorbrengen van het verlof naar Léopoldville terug. Op 25 juli werden de heer en mevrouw Van Meel te Kaduna verblijd met de geboorte van een dochter, Maria Joanna. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 27