SE JUBILEA C. Mol ij it A. van Dam K. Veldhuis J. Stoutenberg De heer J. C. Molijn werd op 11 december 1901 te Rotterdam ge boren. Zijn werkzaam heden bij Heineken Rot terdam vingen op 15 september 1919 aan in de stal, waar hij tot 1 november 1939 werk zaam bleef. Vanaf die datum tot op heden werkt hij in de gistkelder. De heer A. van Dam werd op 17 februari 1898 te Amsterdam geboren. Hij trad op 8 augustus 1919 in dienst bij de Am sterdamse brouwerij als timmerman. Op 1 okto ber 1928 werd hij aan gesteld als voorman-tim merman in welke functie hij tot op heden op de brouwerij werkzaam is. De heer K. Veldhuis werd op 5 maart 1900 te Amsterdam geboren. Zijn loopbaan bij Heine ken begon hij op 18 aug. 1919 en begon als hand langer in de machine kamer van onze Amster damse brouwerij. 1 juli 1934 werd hij olieman en daarna voorslaander in de algemene werk plaats. 1 ands De heer J. Stoutenberg mber werd op 4 augustus 1901 ge- te Rotterdam geboren, mber Hij trad bij Heineken in 3 de dienst op 29 september rij te 919 op de Rotterdamse tober bottelarij. Van 1 oktober erkte 1921 tot 1 april 1922 54 in verrichtte hij kantoor- tarn? werkzaamheden en ging n. de toen naar de tapkelder, naart waar hij vandaag nog dder, ijn dagelijkse werk- hij in /tamheden verricht, liens: deling zal het dienstverband met de heer J. Bergman, boekhouding Am sterdam, na 31 augustus worden voortgezet. Diploma's: Rotterdam: Mevrouw A. KortrijkOosten, boek houding, is geslaagd voor het prak tijkdiploma boekhouden. Mej. W. J. Broekman, export, be haalde het diploma Duitse handels correspondentie. Voor het diploma Engelse handels correspondentie slaagde mej. E. War- ger, export. De heer N. de Bruin, afd. inkoop, is geslaagd voor het praktijkdiploma boekhouden. 19-8-1959 Mej. J. van Rijs, winkelver koop, met de heer C. Smits. 1-9-1959 Mej. O. v. d. Veer, boekhou ding, met de heer J. de Koning. Geboren Amsterdam: 23-7-1959 Margaretha M., dochter van R. L. Komen, bottelarij. 2-8-1959 Tiny C., dochter van F. H. Lang, alg. werkplaats. 4-8-1959 Rosemary H., dochter van M. Tobi, bottelarij. Rotterdam: 16-7-1959 Ethel M., dochter van J. Noorlander, bott. werkplaats. 25-7-1959 Teunis N., zoon van T. Slin gerland, bottelarij. 12-8-1959 Willem, zoon van W. Romein, bott. werkplaats. 13-8-1959 Margaretha, J., dochter van A. Jansen, centr. bedr. maga zijn. 15-8-1959 Geertruida A. M., dochter van J. L. P. Kuis, loonadmin. 16-8-1959 Jacob J., zoon van L. Koedood, afd. biermagazijn. 16-8-1959 Adrianus R., zoon van J. Zwaan, emballage. Den Bosch: 22-7-1959 Diederik J., zoon van J. Wolff, Horeca. 1-8-1959 Cornelis M., zoon van M. v. Beers, bottelarij. 2-8-1959 Marinus W. J., zoon van J. Craage, onderhoudsdienst. 14-8-1959 Johanna M., dochter van J. F. Marechal, bottelarij. Mutaties: De heer F. J. Ypenburg, Amsterdam, is per 19 mei jl. werkzaam bij de technische verzorgingsdienst, Den Bosch. Per 3 augustus jl. is de heer G. J. Govaarts, Rotterdam, te Den Bosch werkzaam op de afdeling adminis tratie. Per 3 augustus jl. is de heer H. Tins, 's-Gravenhage, werkzaam op de expeditie te Den Bosch. De heer P. W. Ylstra is met ingang van 1 september jl. van de Rotter damse inkoopafdeling overgeplaatst naar de reclameafdeling te Amster dam. Rectificatie: In afwijking van een vorige mede De heer P. Klück, boekhouding, be haalde eveneens het diploma prak tijkdiploma boekhouden. Den Bosch: De heer C. Verbiezen, chef loon administratie, en de heer J. Lefel, boekhouding, behaalden het diploma M.B.A. (Associatie). Mej. H. Leyte, afd. bedrijfsbureau, slaagde voor het praktijkdiploma boekhouden (Ver. v. leraren). 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 25