40-JARIGE Personalia L. A. Kregel J. C. Grund L. tie Weger M. Wijnands De heer L. A. Kregel werd op 14 februari 1901 te Rotterdam geboren en trad op 17 september 1919 bij Heineken Rot terdam in dienst, waar hij zijn werkzaamheden in de stal aanving. Op 1 oktober 1922 werd hij reserve-koetsier, welke functie hij vervulde tot 1 januari 1928. Van het paard ging hij evenals vele collega's dat ver ging over op de auto en werd chauffeur, wat hij tot op heden nog is. De heer J. C. Grund werd op 9 november 1900 te Rotterdam ge boren. Zijn loopbaan bij Heineken ving hij aan op 21 augustus 1919 in de Rotterdamse bottelarij. In 1936 werd hij op 22 maart overgeplaatst naar de algemene werk plaats, waar hij tot op heden zijn werkzaam heden verricht. De heer L. de Weger werd op 15 februari 1902 te Rotterdam geboren. Vanaf 7 augustus 1919 werkte hij tien jaren in de Rotterdamse bottelarij en kwam daarna op 25 november 1929 in de gistkelder waar hij tot 15 maart 1936 bleef. Daarna werd hij tot 26 februari 1940 ingedeeld als reservepersoneel en kwam toen weer terug in de gistkelder, waar hij tot op heden werkt. De heer M. Wijnands werd op 12 december 1900 te Rotterdam ge boren. Op 22 september 1919 kwam hij op de Rotterdamse bottelarij te werken tot 1 oktober 1930. Vervolgens werkte hij tot 4 januari 1954 in de boenplaats, daarna tot 1 juli 1956 in de pekkerij en tot 5 maart 1959 in de gistkelder Vanaf die datum is hij in de huishoudelijke diens: werkzaam. In onze dienst traden: Amsterdam: 1-9-1959 J. A. van 't Hof, bedrijfsad ministratie. 1-9-1959 R. v. d. Meer, boekhouding. Rotterdam: 1-8-1959 Drs. H. H. Bosman, assistent bedrijfsleider in opleiding voor de tropen. 1-8-1959 Mej. P. A. M. Frijmuth, me chanische administratie. 10-8-1959 J. M. Schuurman, admini stratie. 15-8-1959 F. L. Langemeijer, tropenma- chinist in opleiding. 17-8-1959 Mej. G. H. v. d. Berg, export afdeling. 17-8-1959 Mej. A. C. H. Mertens zur Borg, buitenland. 1-9-1959 Mej. C. Jongeneel, bedrijfs bureau. 1-9-1959 Mej. A. J. M. de Kort, be- drijfssecretariaat. 1-9-1959 F. Maurer, export. 1-9-1959 Mej. E. Veerman, labora torium. 1-9-1959 N. Wurtz, huishoudel. dienst. Den Bosch: 10-8-1959 H. C. Bakx, begroting. 10-8-1959 Mej. M. C. A. G. Offermans, correspondentie. 14-8-1959 Mej. M. E. van Eekert, karto- theek. 17-8-1959 Mej. M. v. Asperen, leningen administratie. 19-8-1959 Mej. A. v. Boek, commerc. secretariaat. 1-9-1959 Mej. H. Ph. M. A. Benne, correspondentie. 1-9-1959 Mej. A. L. J. v. d. Horst, boekhouding. 1-9-1959 Mej. A. P. B. Maréchal, cor respondentie. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 24-7-1959 Mej. E. E. Schreyer, analiste bedrijfslaboratorium. 17-8-1959 H. R. Rey, bedrijfsadmini stratie. 31-8-1959 Mevrouw J. C. H. Kramer- Kröchell, afd. inkoop. 31-8-1959 Mej. N. Kranendonk, secre tariaat. Rotterdam: 17-7-1959 W. J. Greten, winkelverkoop. 31-7-1959 C. W. Rijsdijk, export. 15-8-1959 Mej. O. v. d. Veer, boekhou ding. 31-8-1959 J. Bijlsma, export. 31-8-1959 Mej. E. Spruit, buitenland. Den Bosch: 31-7-1959 Mej. H. J. Werts, commerc. secretariaat. In vaste dienst traden: Amsterdam: 15-7-1959 L. H. Vermorken, chauffeur verkoper. 1-8-1959 Chr. Eijkelboom, vatenperron. Getrouwd Amsterdam: 28-8-1959 Mej. N. Kranendonk, secreta riaat, met de heer G. Abbink. 4-9-1S59 P. G. David, afd. publiciteit, met Mej. C. J. Tauber. Rotterdam: 15-7-1959 A. Key, gistkelder, met mej. H. P. M. Hagenaars. 16-7-1959 J. de Kraai, mouterij, met mej. Eerland. 13-8-1959 Mej. M. J. P. Stoppelenburg, ponskamer, met de heer W. de Vos. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 24