Rood Personalia Buitenland Diploma's BLOEDTRANSFUSIE Afscheid A. Clowting Wanneer u op de eerste etage van ons kantoorgebouw in Rotterdam bent aangeland een lift kunnen wij u helaas voor zulk een geringe hoogte niet bieden en u slaat linksom de gang in, dan wordt uw oog onmiddellijk getrokken door een rode deur aan het einde van die gang. De andere deuren zijn van een stemmig grijs, maar die ene deur is zo rood als het stoplicht van een verkeersagent. Nochtans is het niet de bedoeling, dat u onder alle omstandigheden halt houdt voor dit rood, want dank zij ons bordjessysteem ziet u, naderbij- gekomen, dat zich achter die deur o.a. bevinden de postkamer, de afd. bierpompenservice en inven tarissen en de correspondentie afdeling. Nu kan het zijn dat het rood be doeld is om ongenode gasten te weren uit de postkamer, waar men bevreesd is voor al te gezellige en mitsdien tijdrovende kout van „aanloopklanten" Het zou ook kunnen zijn dat de ontwerper van het gevarieerde kleurengamma waarmee deze ge moderniseerde afdelingen werden verrijkt, gedacht heeft een signaal te moeten geven voor gevaren die de bezoekers zouden kunnen be dreigen. Achter die rode deur be vinden zich nl. behalve een aantal onopvallende meneren ook zeer charmante jongedames en het is goed als men zijn hart verhardt om aan die charmes weerstand te kunnen bieden. Een kantoor is immers een strikt zakelijke instel ling. Wellicht ook dat de kleurenexpert juist de lieftalligheid der jonge dames heeft willen uitbeelden in zijn fantasie is rood niet de kleur der liefdewant hij heeft zich tevoren degelijk laten voor lichten. Maar alle gekheid op een stokje, de correspondentieafdeling draagt haar opvallend kenmerk met ge noegen, want het sombere en depri merende is verdwenen om plaats te maken voor veel glas en veel lichte kleuren. De uitbreiding van de postkamer en de nieuwe indeling heeft wat brekerij en overlast be zorgd, maar het resultaat is, even als bij de inkoop-afdeling en de machinale boekhouding waar al eerder gemoderniseerd was, de moeite waard gebleken. Het (overigens zeer gezellige) in termezzo op de koffiekamer, waar men tijdelijk onderdak vond, is weer voorbij; het vele trappen lopen naar „de derde" gelukkig ook. De commerciële dienst is weer verenigd met zijn uitvoerend apparaat en zo is iedereen gelukkig hopen wij). Dat hopen we ook van de „geleend- geld-boekhouding"die nu de koffiekamer bevolkt en daar een tijdelijk pied a terre heeft gevonden in afwachting van een definitieve behuizing. STENTOR De heer en mevrouw G. den Hoed zijn op 17 mei naar Kaduna, Ni geria, vertrokken. Mevrouw Poel en haar dochter tje vertrokken op 26 mei naar Singapore. Op 27 mei 1959 vertrok mevrouw Ten Bruggen Cate met haar dochtertje naar Lagos, Nigeria. Ir. J. Lens van Rijn is medio juni na zijn verlof naar Lagos terug gekeerd. De familie j. van Meel is op 2 juni uit Singapore naar Nederland vertrokken voor het doorbrengen van het verlof. Mevrouw Phaff arriveerde op 6 juni jl. uit Aba met haar twee kinderen op Schiphol. De heer L. E. Schilling vertrok begin mei met zijn gezin uit Port Moresby, Australisch Nieuw- Guinea en kwam op 17 mei in Nederland aan. De heer J. de Graaf is op 8 juni met zijn dochter uit Kisenyi, Ruanda-Urundi vertrokken voor de terugreis naar Nederland. Op 11 juni vertrok uit Lagos met verlof de heer H. Benne. De heer H. Ekkelboom uit Aba arriveerde half juni met verlof in Nederland. De familie J. van Eerbeek is op 15 juni 1959 uit Stanleyville ver trokken voor het doorbrengen van het verlof in Nederland. Rotterdam: Mej. E. van Buuren, teclin. administratie, behaalde het diploma steno-Nederlands. Voor steno-Frans slaagde mej. E. Spruyt, afd. buitenland. De heer J. B. C. M. van Schooneveld, afd. export, is geslaagd voor het bedrijfs- diploma Scheepvaart en Expeditie van de commissie voor voortgezet Handels onderwijs. De heer A. Clowting nam dinsdag 28 april wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van het administratieve en commerciële personeel van Heineken in een genoeglijke bijeen komst in de Raadskelder. De heer Kamphorst bood de schei dende functionaris, die sinds 1940 werkzaam was voor het Admini stratie Kantoor Rotterdam (een kantoor, dat voor Heineken's afnemers de vergunningsadmini stratie verzorgt) namens de aan wezigen een leunstoel aan. De jubilaris betuigde in een dankwoord zijn erkentelijkheid, waarna er nog een uurtje gezellig heid volgde. Op 25 mei j.l. werd aan de ondervolgende personen een Landsteiner-penning/ plaquette uitgereikt: PENNINGEN Mej. P. J. Delfos Mej. W. L. Erkens T. van Halem Onderhoud II F. Huyer Garage-chauffeur J. L. T. van Leen Garage-chef J. Panneman Mouterij PLAQUETTES J. Kraaijenbosch Onderhoud I J. Otte Ziederij M. Visser Terrein-chef 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 8