set Billy Vaughn IV s Heineken Bierlaboratorium te Rotterdam geopend Bloedtransfusie De met zijn „Sail along sil very moon" wereldberoemd geworden Amerikaanse jazz musicus Billy Vaughn bracht een bezoek aan Nederland. Dit ware voor ons niet zo'n bijzonder nieuwtje geweest, had Billy Vaughn niet na drukkelijk de wens te kennen gegeven, dat hij tijdens zijn verblijf in Nederland uitslui tend Heineken's bier wilde drinken. Als teken van ap preciatie werden hem door onze reclame-afdeling zes bierbokalen aangeboden, wel ke Billy Vaughn dankbaar in ontvangst nam en onmid dellijk inwijdde. Als voorzitter van het Nationaal instituut voor brouwgerst, mout en bier-T.N.O. (N.I.B.E.M.), heeft ir. J. A. Emmens op 8 april jl. het nieuwe laboratorium van dit insti tuut aan de Polderstraat te Rotter dam geopend. In dit laboratorium worden in opdracht van belangheb benden steekproefonderzoekingen ver richt naar de kwaliteit van brouw gerst, mout en bier en bovendien wordt er speurwerk gedaan ten be hoeve van de verbetering van de bierproduktie in het algemeen. Deze onderzoekingen houden in de ver betering van de brouwgerstrassen, on derzoek naar de produktiemethoden en naar de mogelijkheden tot verbete ring van het produkt enz. Het N.I.B.E.M. is, zo bleek uit de openingsrede van ir. Emmens, voort gekomen uit de samensmelting van het Nationaal comité voor brouwgerst (Nacobrouw), dat al sinds 1933 aan het werk was en dat o.m. heeft be reikt dat de Nederlandse brouwgerst de beste van Europa is geworden, en het P.B.M. (Proefstation van brouwe rijen en moutindustrieën) dat na 1945 is ontstaan, toen de mogelijkheid en ook de wens vervielen onderzoekingen op het gebied van bier te laten ver richten in Duitsland. Het N.I.B.E.M. is sinds 1956 aan het werk. De opening werd bijgewoond door de voorzitter van het Centraal brou werijkantoor, dr. L. G. Kortenhorst, en ir. Z. Fetter, voorzitter van de Centrale organisatie-T.N.O., die de gelukwensen van deze organisatie overbracht, en voorts door vele ver tegenwoordigers uit de wereld van het bier. De heer Van Aalzum van ons Am sterdams kantoor ontving voor het 5 maal geven van bloed de Landsteiner Penning van het Ne- derlandsche Roode Kruis. Kopie voor het volgende nummer moet vóór 19 mei in ons bezit zijn. REDACTIE 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 18